Yliopistologo

HL Helena Karennon hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

"Olen tehnyt parhaani." Tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa asiantuntijatehtävissä

tarkastetaan 18.12.1999 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä on professori Sirkka Sinkkonen (Kuopion yliopisto). Kustoksena toimii professori Juha Vartola.

***

Karento on syntynyt Tampereella. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Pirkanmaan yhteiskoulussa Tampereella 1969. Karento valmistui hallintotieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1991. Hän on toiminut assistenttina, tutkijana ja vs. apulaisprofessorina Tampereen yliopiston hallintotieteen laitoksella vuosina 1983-1998 ja koulutuspäällikkönä Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksella vuodesta 1998 lähtien.

Karennon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 718, Tampereen yliopisto, Vammala 1999. ISBN 951-44-4719-0, ISSN 1455-1616.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Helena Karento, (019) 459 1226 (työ), 050-536 94 50 (koti), Helena.Karento@helsinki.fi

 

TIIVISTELMÄ:

Tutkimukseni perustuu olettamukselle, että sukupuoli organisoi työorganisaatioita. Oletin, että työorganisaation sukupuolipolitiikka säätelee, millaisin ehdoin naiset saavat organisaation jäsenyyden, miten he saavat, ottavat ja vakiinnuttavat asemansa ja millaiset mahdollisuudet toimia heillä on. Tutkimukseni tavoite on kuvata sukupuolipolitiikkaa valtion ja kuntien johtavissa ja erityisasiantuntijan tehtävissä ja asemissa. Tutkimukseni keskeiset teemat ovat: naisten rekrytoituminen, virkaura ja toiminta naisina valtion ja kuntien johtajina ja erityisasiantuntijoina. Jäsensin niitä hallinnon tutkimuksen ja feministisen organisaatiotutkimuksen, erityisesti sukupuolistuneiden prosessien näkökulmasta.

Tutkimusaineistoni koostuu 30 valtion ja kuntien hallinnon johtavassa tai erityisasiantuntijana toimivan naisen omaelämäkerrasta. Tutkimuksen tulokset ovat omaelämäkerroista tekemiäni tulkintoja, joiden tavoitteena oli jäsentää naisten asemaa ja mahdollisuuksia toimia näissä asemissa ja tehtävissä.

Sukupuolistuneet prosessit muovasivat julkisten organisaatioiden sukupuolipolitiikkaa. Kilpailtaessa valtion ja kuntien johtavissa ja erityisasiantuntijan asemissa ja tehtävissä organisaation niukoista voimavaroista - viroista, uralla etenemisestä, johtamisesta, asiantuntemuksesta ja toiminnan mahdollisuuksista - käytettiin sukupuolta avoimesti tai piiloisesti voimavarojen jakoperusteena. Silloin edut jakautuivat epätasaisesti naisille ja miehille.

Naiset valtion ja kuntien johtajina ja erityisasiantuntijoina olivat erilaisia. Heidän mahdollisuutensa toimia riippuivat heidän naistietoisuudestaan. Julkisella hallinnolla on virallinen velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolten tasa-arvoa edistävät toimet ovat muuttaneet valtion ja kuntien hallinnon sukupuolipolitiikkaa siten, että naisten ja miesten muodollinen yhdenvertaisuus on toteutunut. Tasa-arvotoimet ovat olleet erityistoimia, jotka ovat kohdistuneet tietyin ehdoin tiettyihin ryhmiin valtion ja kuntien hallinnossa. Uudet yhteistoiminnalliset työmuodot ja ei-hierarkkiset rakenteet valtion ja kuntien johtavissa ja erityisasiantuntijan tehtävissä tulisi organisoida ottaen sukupuoli huomioon. Naisten yhteisöllisyys ja naisverkostot edellyttävät naistietoisuutta.

Yksilön hierarkkinen asema yhdistyneenä luokka-aseman, rotuun ja sukupuoleen määrittää hänen sijoittumisensa työorganisaation valtarakenteeseen. Valtion ja kuntien johtavassa asemassa ja erityisasiantuntijoina toimivat naiset ovat alisteisia samoissa asemissa ja tehtävissä toimiville miehille, mutta voivat olla lähijohtajia tai muutoin korkeammassa asemassa toisiin naisiin ja miehiin nähden. Työorganisaation sukupuolipolitiikka riippuu siitä, miten naisten keskinäiset suhteet sekä naisten ja miesten suhteet on organisoitu. Sukupuolipolitiikka on erilaista johtavissa ja erityisasiantuntijan asemissa ja tehtävissä kuin valtion ja kuntien hallinnon muilla hierarkiatasoilla.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto