YliopistologoTHL Paula Asikaisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Yhteisön aktivointi. Toimintatutkimus sosiaali- ja terveystoimen työssä (Community Development. Action Research in Social and Health Care)

tarkastetaan torstaina 25.2.1999 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen isossa luentosalissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Juha Kinnunen Kuopion yliopistosta. Kustoksena toimii professori Marita Paunonen.

***

Asikainen on syntynyt Luvialla 17.2.1955. Hän on toiminut terveydenhoitajana 1980­1983 ja 1986­1988, terveydenhuollon opettajana 1984­1985 ja terveydenhuollon lehtorina vuodesta 1992 lähtien Satakunnan ammattikorkeakoulussa Porissa.

Asikaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4514-7 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Paula Asikainen, puh. (02) 620 3000, 0400 796 479 (työ), (02) 537 2270, 0400 796 479 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa kehitettiin toimintatutkimuksen periaatteella yhteisön aktivointia sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden työssä. Yhteisön aktivoinnin kehittämisohjelmassa nousi keskeisesti esille ihmisten keskinäinen kanssakäymisen, yhteenkuuluvuuden ja toisista ihmisistä välittämisen edistäminen maaseutu- ja kaupunkiyhteisöissä. Tavoitteena oli parantaa sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden yhteisön tuntemista, aktivoida yhteisön jäsenten osallistumista omaan hoitoon ja käyttämään omia voimavarojaan yhteisössä sekä kehittää moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyötä kunnassa. Tutkimuksessa oli muutoksen mittaamiseksi tutkimus- ja vertailuryhmäasetelma, jossa tutkimusryhmän muodosti yhden kaupunkiyhteisön ja kahden maaseutuyhteisön sosiaali-ja terveystoimen henkilöstö ja vertailuryhmän yhden kaupunkiyhteisön ja kolmen maaseutuyhteisön sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö. Käynnistyneitä muutoksia mitattiin kyselylomakkeella ennen ja jälkeen kehittämisohjelman. Tulokset osoittavat, että sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden tulisi "jalkautua" osaksi ihmisten arkea, yhteisöjen toimintaa. Kehittämisohjelman vaikutuksesta työntekijät tunsivat aikaisempaa paremmin ihmisten elämäntilanteita ulottaen tuntemisen oman asiakaspiirin ulkopuolelle. Työntekijät tekivät myös enemmän yhteistyötä asiakkaan sosiaalisen lähipiirin, vapaaehtoisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. He edistivät vapaaehtoistoimintaa, aktivoivat sosiaalista tukea ja sosiaalista tukiryhmätoimintaa sekä itseapua.

Yhteisössä toimiminen edellyttää yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimessa sekä kunnan muiden toimintasektorien ja vapaaehtoisjärjestelmien kanssa. Työntekijöiden tulisi verkottua osaksi yhteisöjen toimintaa. Moniammatillista yhteistyötä tehtiin kehittämisohjelman aikana aikaisempaa enemmän ja yhteinen työorientaatio alkoi hahmottua. Paljon yhteistyötä tekevät työntekijät tunsivat yhteisöä aikaisempaa paremmin ja aktivoivat yhteisön osallistumista ja omien voimavarojen käyttöä enemmän kuin vähän yhteistyötä tekevät työntekijät.

Pienaluepohjaisuus (väestö- ja aluevastuumalli) työn organisointimallina edisti maaseutu- ja kaupunkiyhteisön tuntemista ja ihmisten aktivointia edellyttäen kuitenkin työntekijöiden toimimista yhteistyössä perheiden, väestöryhmien ja yhteisön jäsenten kanssa. Yhteisössä toimiminen edellyttää työntekijöiden asenteellista muutosta, uusien toimintamallien ja työtapojen omaksumista sekä uuden työkulttuurin oppimista työssä.

Yhteisössä toteutettavalle toiminnalle tulisi luoda edellytykset hallinnollisilla ja organisatorisilla tekijöillä siten, että työntekijöiden itseohjautuvuus, alueellinen työskentely ja joustavat palveluverkostot mahdollistuvat kunnissa.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto