YliopistologoYTL Heikki Hellmanin tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

From Companions to Competitors: The Changing Broadcasting Markets and Television Programming in Finland (Kumppaneista kilpailijoiksi: Televisiotoiminnan markkinoiden ja television ohjelmiston muutos Suomessa 1988-1996)

tarkastetaan lauantaina 13.3.1999 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjinä ovat professori Sakae Ishikawa (University of Sophia) ja VTT Ismo Silvo (YLE). Kustoksena toimii professori Kaarle Nordenstreng.

***

Hellman on syntynyt Hollolassa 24.10.1955. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1992.

Hellmanin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4507-4 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Heikki Hellman, puh. (09) 122 2600 (työ), (09) 793 473 (koti).

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa selvitetään, (1) miten televisiotoiminnan markkinat ovat muuttuneet Suomessa 1980-luvulta alkaen, (2) miten tv-toimintaa harjoittavat yhtiöt ovat sopeutuneet muuttuneeseen kilpailutilanteeseen ja (3) miten television ohjelmatarjonta on muuttunut vuosina 1988-1996.

Kaapeli- ja satelliittikanavien tai videon ei havaita juurikaan horjuttaneen yleisradiotelevision asemaa Suomessa. Viestintäpolitiikassa noudatettu 'kulttuurinen nationalismi' on suojannut sektoria, samalla kun toimialan tarkoin kontrolloitu liberalisoituminen ja rajoitettu kilpailu ovat turvanneet vakiintuneiden yleisradioyhtiöiden aseman. Ohjelmatuotannossa Yleisradion ja MTV:n monopoli on murtunut. Television katseluun käytetty aika on lisääntynyt dramaattisesti ja katselutottumukset pirstoutumassa.

Yhtiöiden päätöksenteon havaitaan muuttuneen aiempaa liiketoimintalähtöisemmäksi ja yleisöhakuisemmaksi. Samalla molemmat ovat korostaneet 'julkisen palvelun' rooliaan, joskin eri argumentein.

Ohjelmatarjonnan rakenteen havaitaan pysyneen sangen vakaana läpi tutkimusajanjakson. Parasta katseluaikaa lukuunottamatta informatiivinen ohjelmisto ei ole joutunut väistymään viihteen tieltä, joskin informaation havaitaan keventyneen. Tarjonta ei myöskään ole 'amerikkalaistunut', vaan kotimainen ohjelmisto on lujittanut asemiaan kaikkien tv-kanavien tarjonnassa. Ylen ohjelmatarjonnan monipuolisuus on kansainvälisesti huippuluokkaa, joskin myös MTV on monipuolistanut ohjelmistoaan tuntuvasti. Kanavauudistuksen jälkeen yhtiöiden ohjelmisto on jossain määrin samankaltaistunut; molemmat ovat lisänneet sarjamuotoisten ohjelmien osuutta ja säännönmukaistaneet viikkokaavioitaan.

Tutkimuksen mukaan suomalainen televisiojärjestelmä säilyi yllättävän muuttumattomana 1980-luvun loppupuoliskolta 1990-luvun puoliväliin. Ulkoisista muutoksista huolimatta järjestelmän peruslähtökohta, jonka mukaan kaupallinen tv-toiminta ei ole julkisen vihollinen vaan yksi sen rahoitusmuodoista, on säilynyt ennallaan. Se on suojannut pienen maan televisiotoimialaa ja varjellut sitä aggressiivisen kilpailun haitallisilta vaikutuksilta.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto