YliopistologoTHK Paula Stenforsin hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Tieteellisen ja kriittisen ajattelun kehitys hoitotyön koulutuksessa

tarkastetaan torstaina 29.4.1999 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksessa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Kerttu Tossavainen Kuopion yliopistosta. Kustoksena toimii professori Marita Paunonen.

***

Stenfors on syntynyt Nakkilassa 29.4.1954. Hän on valmistunut sairaanhoitajaksi Turun sairaanhoito-oppilaitoksesta 1977, erikoissairaanhoitajaksi Tampereen sairaanhoito-opistosta 1979 ja terveydenhuollon kandidaatiksi Tampereen yliopistosta 1989.

Stenforsin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4542-2 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Paula Stenfors, puh. (03) 245 2238 (työ), (03) 356 2664 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijoiden kriittisen ja tieteellisen ajattelun kehitystä opiskelun aikana.

Tutkimuksen pääkysymykset olivat seuraavat: Miten opiskelijoiden käsitys tiedosta muuttuu opiskelun aikana? Minkälainen käsitys opiskelijoille muodostuu hoitotieteestä opintojen aikana, ja minkälainen merkitys hoitotieteellisellä tiedolla on opiskelijoille opintojen loppuvaiheessa? Miten opiskelijoiden kriittinen ajattelu kehittyy opiskelun aikana? Millaista tieteellistä ajattelutasoa opiskelijoiden opintojen loppuvaiheessa tekemät opinnäytetyöt ilmentävät?

Tutkimus toteutettiin seurantatutkimuksena. Alkukyselyyn ja kriittisen ajattelun mittaukseen osallistui kaikkiaan 192 sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijaa, joista 105 oli mukana tutkimuksessa loppuun saakka.

Tutkimuksessa havaittiin kehitystä hoitotyön opiskelijan yleisessä kriittisessä ajattelukyvyssä. Myös käsitys tiedosta avartui ja monipuolistui opiskelun aikana. Opiskelijat tunsivat tieteellisen ongelmanratkaisuprosessin päävaiheet muodollisesti, mutta syvällinen ja pohtiva ote puuttui suurimmalta osalta. Hoitotieteellisellä tiedolla ei ollut suurimmalle osalle opiskelijoista suurta merkitystä. Opiskelijoiden oli vaikea määrittää hoitotieteen erityisluonnetta. Opiskelijat määrittivät tieteen pääosin tekniseksi, määrälliseksi, välineelliseksi. Opiskelijoiden tiedollinen orientaatio opintojen loppuvaiheessa muodostui suurimmalta osin poikkitieteelliseksi. Tutkituista 19 %:lla orientaatiota luonnehti vahva toiminnallisuus ja 15 % oli hoitotieteellisesti orientoituneita. Tutkimuksen tulokset antavat aihetta moniin jatkotutkimuksiin, joissa selvitettäisiin, miten hoitotyön koulutus voisi entistä paremmin tukea opiskelijan ajattelutaitojen kehitystä.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto