YliopistologoTHL Antti Saloniemen sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

"Työn tekemisen turvallisuus, rakenteet ja rakentaminen. Sosiologisia näkökulmia rakennustyöhön ja työsuojeluun"

tarkastetaan lauantaina 17.4.1999 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Tuomo Alasoini Helsingin yliopistosta. Väitöstilaisuuden kustoksena on professori Matti Alestalo.

***

Saloniemi on syntynyt Kurikassa 27.8.1959. Hän on valmistunut terveydenhuollon lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1993.

Saloniemen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4550-3 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Antti Saloniemi, puh. (03) 215 7260 (työ), (03) 265 6524 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Kukaan työpaikalla ei tavoittele tapaturmia, kuitenkin loukkaantumisia työssä sattuu jatkuvasti. Tutkimus käsittelee työn tekemisen niitä ulottuvuuksia, jotka edesauttavat turvallisuusongelmien syntyä. Työn konkreettinen kohde on rakentaminen, ala, joka työtapaturmatilastojen perusteella kiistatta kuuluu vaarallisimpiin toimialoihin.

Työsuojelututkimus on perinteisesti lähestynyt kohdettaan joko tekniikan, psykologian tai taloustieteen näkökulmista. Tässä tutkimuksessa työturvallisuutta lähestytään työsosiologian näkökulmasta. Pyrkimyksenä on etsiä sellaisia yksilön käyttäytymiseen tai teknologiaan palautumattomia rakennepiirteitä, joiden takia nimenomaan rakennustyö sitkeästi on säilynyt vaarallisena työnä.

Rakentamisen yritysrakenteen pirstaleisuus ja suhdannevaihtelujen jyrkkyys näyttävät selvästi vaikuttavan alan turvallisuusongelmien syntyyn. Kilpailun ehdot niin yritysten kuin työntekijöiden näkökulmasta eivät toimi turvallisuutta edistävästi. Toisaalta myös alan tarjoama mahdollisuus itsenäisiä päätöksiä sisältävään työhön saattaa paradoksaalisesti vaikuttaa turvallisuustasoa heikentävästi. Vaille huomiota ei sovi myöskään jättää sitä, että työsuojelu aikanaan oli myös voimakkaiden vastakkainasettelujen kenttä. Tämä perintö vaikuttaa vieläkin niihin arvolatauksiin, mitä työmailla turvallisuuden ympärillä on.

Määriteltäessä työturvallisuuden ja sen ongelmien paikkaa työn tekemisen arjessa pelkkä tekniikkaan tai yksilön käyttäytymiseen rajoittuva selittäminen ei riitä. Työturvallisuus on asia, joka erottamattomasti liittyy työelämän suhteiden kokonaisuuteen, tarkasteltiin asiaa sitten suurten taloudellisten rakenteiden tai työpaikan arkisten käytäntöjen näkökulmasta.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto