Yliopistologo

YTL Tapio Nisulan sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Everyday Spirits and Medical Interventions. Ethnographic and Historical Notes on Therapeutic Conventions in Zanzibar Town (Arjen henget ja lääketieteellinen interventio: Etnografisia ja historiallisia huomioita terapeuttisista käytännöistä Zanzibarin kaupungissa)

tarkastetaan julkisesti torstaina 20.5.1999 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A 1, osoitteessa Kalevantie 4.

Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Ulla Vuorela. Vastaväittäjänä on professori John Janzen (University of Kansas).

***

Nisula on syntynyt Raumalla 31.1.1958. Hän on toiminut sosiaaliantropologian assistenttina Tampereen yliopistossa vuodesta 1989 lähtien ja tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa 1997.

Nisulan väitöskirja ilmestyy sarjassa Transactions of the Finnish Anthropological Society (nro 43), Gummerus, Saarijärvi 1999. ISBN 952-9573-21-9 ISSN 0356-0481

Väitöskirjan tilausosoite: Kulttuuriantropologia, PL 13, 00014 Helsingin yliopisto.

Lisätietoja: Tapio Nisula, puh. (03) 215 6585 (työ), (09) 870 3135 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Antropologian alaan lukeutuvassa väitöskirjassa tarkastellaan paikallisten parantamiskäytäntöjen ja biolääketieteen suhdetta Zanzibarin kaupungissa, Tansaniassa.

Zanzibarin saarialueen islamilainen kulttuuri on voimakkaasti vaikuttanut terapeuttisiin menetelmiin sairauksien hoidossa ja määrittelyssä. Eräs keskeinen käytäntö, niin Zanzibarin kaupungissa kuin muuallakin saarialueella, on henkiparannus. Yleisen käsityksen mukaan monet sairaudet ja epätoivotut tilat ovat henkien aiheuttamia, esimerkiksi erilaiset mentaaliset epätasapainon ilmentymät, keskenmenot, lapsettomuus, seksuaaliset ongelmat, unettomuus jne. Hoitomuotona on parantajan välitykselle solmittava elinikäinen suhde vaivoja aiheuttavan hengen kanssa. Noudattamalla hengen potilaalle asettamia toiveita, jotka parantaja selvittää keskusteltuaan hengen kanssa transsissa olevan potilaan välityksellä, tilanne ratkaistaan pitkäkestoisen parantamisprosessin kuluessa luomalla sosiaalisesti ja terapeuttisesti palkitseva suhde molempien osapuolien, hengen ja potilaan, välille.

Henkiparannuksen historiaa ja suosiota on tarkasteltava vasten biolääketieteen historiaa ja nykytilaa Zanzibarilla. Ongelmat sairaalahoidon tasossa ja yleinen puute lääkkeistä ja tarvikkeista vahvistavat biolääketieteen alaan kuulumattomien palvelujen kysyntää. Biolääketiede ei ole pystynyt, erilaisista yrityksistä huolimatta, kumoamaan perinteisten parannusmenetelmien suosiota. Kolonialistinen terveydenhuoltojärjestelmä ja nykyiset valtion ja yksityisen sektorin ylläpitämät palvelut ovat vain yksi osa-alue pluralistista järjestelmää, jossa parantajien ja terveydenhuollon ammattilaisten nähdään kykenevän antamaan vastauksia vain määrättyihin ongelmiin. Kysymys on toisiaan täydentävästä järjestelmästä. Lisäksi, toisin kuin monet biolääketieteen nimissä tehdyt lääkinnälliset toimenpiteet ja ohjelmat, jotka ovat sisältäneet eriasteisia pakkohoidon muotoja tai joihin liitty neet odotukset ovat romahtaneet kehitysmaaolosuhteissa, henkiparannuksen suosion voima on sen. historiassq kulttuurisesti mielekkäitä vastauksia tarjoavana hoitomuotona. sillä henkien olemassaolo on osa kultturista tietoa ja zanzibarilaista identiteettiä.

Henkiparannuksella on tärkeä terapeuttinen merkitys zanzibarilaisten sairauksien hoidossa.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto