Yliopistologo

KL, HM, YTM Esa Poikelan aikuiskasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja

Kontekstuaalinen oppiminen. Oppimisen organisoituminen ja vaikuttava koulutus

tarkastetaan lauantaina 29.5.1999 klo 12 Tampereen yliopiston Pyynikin kiinteistön juhlasalissa A311, osoitteessa Pyynikintie 2.

Vastaväittäjänä on dosentti Pauli Juuti Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Annikki Järvinen.

***

Poikela on syntynyt Sodankylässä 28.3.1950. Hän on valmistunut Tampereen yliopistosta hallintotieteiden maisteriksi 1980, yhteiskuntatieteiden maisteriksi 1982 ja kasvatustieteiden lisensiaatiksi 1993. Poikela on toiminut Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen yliassistenttina 1998 lähtien.

Poikelan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4589-9 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Esa Poikela, puh. (03) 215 7761 (työ), (03) 261 4222 (koti).

TIIVISTELMÄ

Tutkimus käsittelee oppimisen organisoitumista ja koulutuksen vaikuttavuutta yhden täydennyskoulutusorganisaation puitteissa. Tavoitteena on tavanomaista syvemmän tutkimusotteen ja näkökulman saavuttaminen, mihin ei yleensä laajoilla lomakekyselyilla yletytä. Sana organisoituminen korostaa oppimisen riippuvan enemman yksilöistä ja heidän elämänyhteisöistään kuin koulutuksen organisoimisesta.Tutkimuksen keskeisia teemoja ovat työssä oppiminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja organisationaalisen osaamisen tuottaminen sekä koulutuksen vaikuttavuus. Teemoja ei ole kuitenkaan käsitelty minkään ennalta laaditun teoriakehyksen tai hypoteesien puitteissa, koska niin organisoitumisen kuin vaikuttavuudenkin ongelmaa on haluttu lähestyä oppimisen ja tutkittavien itsensä näkökulmasta. Valittu metodologinen lähestymistapa noudattaakin aineistolähtöisen grounded-teorian yleisiä periaatteita. Analyysivälineenä käytetään tutkimushaastatteluista laadittuja käsitekarttoja, joille haetaan tieto-opillinen perustelu kognitiivisten karttojen evoluutioteoriasta.

Tutkimuksen nimi 'kontekstuaalinen oppiminen' kertoo pähkinänkuoressa, mistä työssä oppimisessa, asiantuntijuuden ja organisaation ydinosaamisen tuottamisessa on perustaltaan kysymys. Yksilöt oppivat työssään murtautuen yksilöllisen työnsä kontekstista syvemmälle ja laajemmalle yhteisen työn kontekstin kautta koko organisaation työn ja aina käsitteellisen työn kontekstiin saakka. Ammatillinen ja organisationaalinen kehitys kietoutuvat toisiinsa tavalla, joka tekee osaamisesta entistä organisaatiospesifimpää, mutta myös entistä laaja-alaisempaa työelämän yleisten pätevyyksien suhteen. Vaikuttava koulutus on korkeatasoisen osaamisen tulosta, joka puolestaan on organisationaalisen oppimisen ja tiedonmuodostuksen prosessien ohjaamisen ja kehittämisen tulosta. Näita prosesseja kuvataan tutkimuksessa palaute-, arviointi- ja evaluointitiedon kautta oppimiseksi. Palaute- ja arviointitiedon tuottaminen liittyy organisaation sisäisiin toimintaprosesseihin ja -konteksteihin. Evaluointitiedon hankkiminen on sidoksissa organisaation ulkoisiin prosesseihin ja erilaisiin verkostoyhteyksiin, joissa toimitaan monimutkaisten valta- ja vaikutussuhteiden kontekstissa.

Vaikuttavan koulutuksen metafora on neuvottelu ja holografia, jotka kertovat kouluttavan ja koulutettavan osapuolen välisestä keskinäisestä riippuvuudesta. Kouluttava organisaatio kykenee parhaiten tuottamaan koulutusta, jonka merkitykset ja sisällöt se on käynyt omassa toiminnassaan läpi. On eroteltavissa toisaalta yleinen ja yhteinen maailma, jota kuvaavat holografiset prosessit ovat läpinäkyviä ja samankaltaisia eri organisaatioissa. Toisaalta on olemassa erityinen ja erilaisuuksien maailma, jossa käsiteltävistä asioista on neuvoteltava erikseen asiakkaiden ja muiden vaikuttajien kanssa. Aika, paikka ja tilanne ratkaisevat koulutuksen laadun ja tehokkuuden. Vaikuttavan koulutuksen tärkein ehto on sen oikea ajoittaminen, ts. sovittaminen asiakkaan oppimis- ja kehitysprosesseihin. Oppimisen tuloksellisuuden ratkaisee yhteinen foorumi, jolla oppijat ja ohjaajat käsittelevät, syntetisoivat ja arvioivat yksin ja yhdessä hankkimaansa tietoa, jonka lähteet voivat olla yhtälailla yksilöiden kokemuksissa kuin yleisissä teorioissakin.

Avainsanat: kontekstuaalinen oppiminen, työssä oppiminen, ammatillinen kehittyminen, asiantuntijuus, koulutussuunnittelu, pedagoginen johtaminen, oppiva organisaatio, ydinosaaminen


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto