Yliopistologo

FK Heimo Syvälän molekyyliendokrinologian alaan kuuluva väitöskirja

Progesterone Receptor Isforms A and B: Regulation of Expression by Estrogen and Progesterone in the Chicken Oviduct (Progesteronireseptorin isomuotojen A ja B ilmentymisen säätely kanan munatorvessa estrogeenilla ja progesteronilla)

tarkastetaan 18.6.1999 klo 10 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksessa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Veli Isomaa Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Pentti Tuohimaa.

***

Syvälä on syntynyt Ruovedellä 18.12.1964. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Ruoveden lukiossa 1983 ja valmistunut filosofian kandidaatiksi Jyväskylän yliopistosta 1992.

Syvälän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4601-1 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Heimo Syvälä, puh. (03) 215 7770 (työ), (03) 356 2593 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Progesteroni on steroidihormoni, joka säätelee laajasti lisääntymisbiologisia tapahtumia. Progesteroni on mm. monin eri tavoin välttämätön hormoni raskauden alkamiselle ja jatkumiselle. Lisäksi progesteronin on osoitettu koe-eläimillä vaikuttavan merkittävästi rintarauhasen kehitykseen ja seksuaalikäyttäytymiseen.

Progesteronin vaikutuksia välittää sitä sitova tumaproteiini, progesteronireseptori, (PR), joka sitoessaan hormonin aktivoituu sitoutumisesta aiheutuvien rakenteellisten muutosten johdosta. Aktivoitunut PR sitoutuu kohdegeenien säätelyalueilla sijaitseviin DNA-vaste-elementteihin ja säätelee kohdegeenien luennan aktiivisuutta. PR ilmentyy kahdessa eri isomuodossa (PR-A ja PR-B), jotka tuotetaan yhdestä reseptorigeenistä sen vaihtoehtoisen luennan eli transkription avulla.

PR:n isomuodoilla on in vitro -tutkimuksissa osoitettu olevan toiminnallisia eroavaisuuksia riippuen tarkasteltavana olevan kohdesolun ja -geenin tyypistä. Ihmisellä on havaittu PR-A:n olevan useissa koemalleissa geenin luentaa estävä alamuoto, joka estää sekä PR-B:n että muiden steroidihormonireseptoreiden geenien luentaa aktivoivaa vaikutusta.Tästä johtuen muutokset PR-A:n ja PR-B:n solunsisäisten pitoisuuksien suhteessa saattavat merkitsevästi vaikuttaa progesteronin ja muiden steroidihormoneiden aiheuttamaan hormonivasteen luonteeseen eri kudoksissa. PR:n ilmentymistä säätelevät pääasiallisesti steroidihormonit; estrogeeni ja progesteroni, joiden vaikutukset PR:n ilmentymiseen vaihtelevat kudostyypistä riippuen. Useissa kohdekudoksissa estrogeenin on osoitettu lisäävän reseptorin pitoisuuksia, kun sitävastoin progesteronilla on osoitettu olevan vähentävä vaikutus oman reseptorinsa ilmentymiseen. PR:n isomuotojen solu- ja kudoskohtaisesta ilmentymisestä ja sen säätelystä on kuitenkin vain vähän tietoa.

Väitöskirjatyössä on osoitettu uutena havaintona PR:n alamuotojen ilmentymisen olevan eri tavalla estrogeenilla säädeltyä in vivo kanan munatorvessa. Työssä havaittiin estrogeenin lisäävän voimakkaammin PR-A:n ilmentymistä. Lisäksi osoitettiin estrogeenin ja progesteronin vaikutuksen PR:n alamuotojen ilmentymiseen olevan erilainen eri solutyypeissä. Työssä saatiin myös todisteita progesteronin reseptoriaan vähentävän vaikutuksen liittymisestä hormonilla aktivoituneen reseptoriproteiinin tehostuneeseen hajottamiseen proteolyyttisen mekanismin (ubiquitin-proteasome pathway) kautta.Väitöskirjatyössä tehdyt havainnot auttavat osaltaan ymmärtämään niitä mekanismeja, joilla progesteronin vaikutuksia eri kohdesoluissa säädellään.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto