Yliopistologo

YTM Markku Kämäräisen aikuiskasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja

Itsesuojelusta EY-direktiiveihin. Työsuojelukoulutuksen muotoutuminen Suomessa vuosina 1889-1994

tarkastetaan 18.6.1999 klo 12 Tampereen yliopiston Pyynikin kiinteistön juhlasalissa A311, osoitteessa Pyynikintie 2.

Vastaväittäjänä on professori Joel Kivirauma Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Jukka Tuomisto.

***

Kämäräinen on syntynyt Tampereella 24.4.1952. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Tampereen normaalilyseossa 1971 ja valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta 1981. Kämäräinen on toiminut Tampereen aluetyöterveyslaitoksessa kouluttajana vuodesta 1983.

Kämäräisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4606-2 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Markku Kämäräinen, puh. (03) 260 8600 (työ), (03) 222 7789 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Työsuojelukoulutus on eräs maamme kattavimmista työelämän koulutuksen osa-alueista ajatellen potentiaalista kohderyhmää. Työpaikkojen työsuojelutoimintaan osallistuu yli 70 000 erikseen työsuojelutehtäviin nimettyä tai valittua henkilöä, ja lisäksi jokaisella - niin johtoon kuin henkilöstöön kuuluvalla - on omalla työpaikallaan työtehtäviensä mukaisesti vastuuta työsuojelusta. Tarvittavan työsuojeluosaamisen määrä ja sisältö muodostuvat siten hyvin monipuolisin ja vaihtelevin perustein. Oman lisänsä siihen tuo se, että usein todetaan toiminta- ja ajattelutapojen olevan peräisin hyvinkin pitkän ajan takaa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli koota ja jäsentää tietoa työsuojelukoulutuksen historiallisista kehitysvaiheista työsuojelutoiminnan alusta 1800-luvun loppupuolelta 1990-luvun puolivälin EU-ratkaisuun. Historialliseen analyysiin tukeutuen pyrittiin myös löytämään vastausta kysymykseen miksi ja miten intressiryhmien vaikutuksessa työsuojelukoulutus on muotoutunut. Kehitysvaiheita pyrittiin hahmottamaan työsuojelukoulutuksen tehtäviä, kohderyhmiä, kouluttajia, koulutustavoitteita, koulutusmuotoja ja -sisältöjä analysoimalla.

Tutkimuksessa voitiin löytää kuusi eri historiallista ja kulttuurista vaihetta; tapaa toteuttaa työsuojelua ja siihen liittynyttä työsuojelukoulutusta. Ne liittyivät tiettyyn historialliseen aikaan ja ovat 1) ammattientarkastus-, 2) tapaturmantorjunta-, 3) asiantuntija-, 4) yhteistoiminta-, 5) konflikti- ja 6) EY-kulttuuri.

Ensimmäisessä vaiheessa työsuojelukoulutus oli valistuksenomaista tiedonvälitystä vuoden 1889 ensimmäisen työväensuojelulain sisällöstä työnantajille ja työntekijöille. Tietoa välittivät ammattientarkastajat osana valvontatoimintaansa. 1920-luvulla alkoi tapaturmavakuutusyhtiöiden tapaturmantorjuntatyö, jossa työpaikkojen ohjaus ja neuvonta olivat olennainen osa tähän toimintaan nimettyjen henkilöiden työtä. Työpaikoille alettiin nimittää erikseen henkilöitä hoitamaan työturvallisuustehtäviä. Näin alkoivat kehittyä sekä tekninen että kasvatuksellinen tapaturmantorjunta. Toisen maailmansodan jälkeen käsitys ammattitautien torjunnasta laajeni, ja näin alkoi eri tiedonalojen asiantuntijoiden kasvu työlääketieteessä, työhygieniassa, työpsykologiassa ja ergonomiassa. Nämä asiantuntijat alkoivat levittää oman alansa tietämystä työpaikoille. 1960-luvun lopulla heräsi työmarkkinaosapuolten mielenkiinto työsuojelua kohtaan ja näin alkoi laaja työsuojelun työpaikkatason yhteistoiminta. Tämä loi tarpeen laajalle koulutusinstituutioverkostolle. Työmarkkinaosapuolten koulutussopimus vuonna 1976 vahvisti työsuojelukoulutukseen liittyvät erilaiset intressit. Tämä konfliktikulttuurin ilmapiiri seurasi työsuojelukoulutusta 1980-luvun lopulle, jolloin Euroopan yhdentymisen vaikutukset alkoivat tunkeutua koulutuskentälle tuoden uuden tavan tarkastella työsuojelukoulutuksen kolmikantaisuuteen perustuvaa järjestelmää.

Avainsanat: työsuojelukoulutus, työelämä, intressit, historia, vaiheet.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto