Yliopistologo

YTL Katriina Byströmin informaatiotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja

Task Complexity, Information Types and Information Sources: Examination of Relationships (Tehtävän kompleksisuus, informaatiotyypit ja informaation lähteet: suhteiden tarkastelua)

tarkastetaan julkisesti 30.6.1999 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Pertti Vakkari. Vastaväittäjänä on professori Tom Wilson (University of Sheffield).

***

Byström on syntynyt Turussa 21.3.1966. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Meri-Porin lukiossa Porissa 1985 ja valmistunut yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1994.

Byströmin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4610-0 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Katriina Byström, puh. +46 -19 -33 10 31 (koti), kotisivu: http://www.uta.fi/~likaby/

 

TIIVISTELMÄ

Erityisesti kuluvalla vuosikymmenellä on tarjolla olevan informaation määrä kasvanut räjähdysmäisesti. Tämä on johtanut jo useilla alueilla siihen, että strateginen painopiste on siirtynyt informaation omistamisesta informaation hallintaan: sen organisointiin tehokasta käyttöä varten. Yhä useammin meiltä vaaditaan kykyä paikallistaa relevantti informaatio, sillä kaiken tarvittavan informaation omaksuminen ei enää ole realistinen tavoite. Jotta informaation hyödyntämistä voidaan helpottaa erilaisin informaatioteknologisin ratkaisuin, tarvitaan perustietoa siitä mitä ja miten informaatiota hankitaan erilaisissa tilanteissa.

Tämä väitöskirja käsittelee työtehtävien koetun kompleksisuuden, informaatiotyyppien ja informaation lähteiden välille muodostuvia suhteita. Näitä tarkastellaan kunnallisen päätöksenteon valmistelutehtävien yhteydessä. Johtopäätöksiä tuetaan myös muutaman vuoden takaisen sanomalehtitoimittajien tiedonhankintaa koskevan tutkimuksen tuloksilla.

Tutkimustulokset osoittavat, että tarkastellut suhteet ovat usein systemaattisia. Kullakin informaatiotyypillä (tehtävä-, tehtäväalue- ja tehtävän ratkaisutieto) on omat tyypilliset lähteensä (erilaiset henkilö-, dokumentti- ja tilannelähteet). Esimerkiksi asiakirjalähteet ovat lähes yksinomaan tehtävätiedon lähteitä. Asiantuntijoita sitä vastoin käytetään kaikkien kolmen informaatiotyypin hankinnassa. Tehtävän koettu kompleksisuus määrittelee usein, mitä informaatiotyyppejä tehtävän suorittamisessa hankitaan. Yksinkertaisista tehtävistä selvitään joko täysin ilman informaation hankintaa tai pelkän tehtävätiedon avulla. Mitä kompleksisemmaksi tehtävä koetaan, sen varmemmin myös tehtäväaluetietoa ja lopulta myös tehtävän suoritustietoa tullaan hankkimaan. Lisäksi koetun kompleksisuuden kasvu näyttää johtavan henkilölähteiden lisääntyvään käyttöön kaikkien informaatiotyyppien hankinnassa. Tulokset täsmentävät tutkimusalueen aiempaa tuntemusta.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto