Yliopistologo

Luk, VTK Auli Keskisen valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja

Towards User Empowerment - On Development of Utilisation of Information and Communications Technology in Decision Making of Administrations
(Kohti käyttäjälähtöisyyttä - Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäytön kehittämisestä julkishallinnon päätöksenteossa)

tarkastetaan julkisesti 13.8.1999 klo 12 Attilan luentosalissa B661, osoitteessa Yliopistonkatu 38.

Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Jukka Paastela. Vastaväittäjinä ovat professori Christa Slaton (Auburnin yliopisto, Alabama, USA) ja professori Markku Kiviniemi (Helsingin Yliopisto).

***

Keskinen on syntynyt Helsingissä 17.9.1947. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Tehtaanpuiston yhteiskoulussa 1966 ja valmistunut luonnontieteen kandidaatiksi 1970 ja valtiotieteen kandidaatiksi 1974 Helsingin yliopistosta. Keskinen on toiminut tutkijana Ilmatieteen laitoksella 1972-1985, ja hän on tehnyt monihallinnollisia toimintatutkimuksia tietotekniikasta valtionhallinnossa 1985-1994, konsulttitukimuksia DGXIII:ssa Euroopan hallintojen tietotekniikkayhteistyöstä 1994-1998 sekä toiminut vanhempana tutkijana Suomen tulevaisuuden tutkimuskeskukessa 1.7.1996-31.12.1996.

Keskisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Studia PoliticaTamperensis, Cityoffset Oy, Tampere 1999. ISBN: 951-44-4390-2, ISSN: 9788-169X

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Auli Keskinen, puh. (09) 1991 9454 (työ), (09) 753 4729 (koti)

 

TIIVISTELMÄ

Tutkimus selvittää tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyväksikäytön kehittämistä Suomen julkishallinnossa. Tutkimus on monitieteinen, se soveltaa pehmeää systeemiajattelua, osallistuvaa toimintatutkimusta sekä tulevaisuuden tutkimusta. Tutkimus selvittelee myös tietoverkkojen ja palveluiden systeemistä kehitystä sekä tämän osallistuvan tutkijan ainokaisaseman näkökulmaa. Näiden pohjalta pohditaan myös julkisen päätöksenteon ja demokratian kehityksen tulevaisuuskuvia tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa.

TVT:tä on Suomen (julkis)hallinnon eri toiminnoissa käytetty hyväksi yli kolmen vuosikymmenen ajan. Tietotekniikan hyväksikäyttöä on kehitetty päätöksenteon avuksi samalla kun on tehty hallinnon toimintojen ja rakenteiden kehittämistä, mutta kuitenkin toisistaan erillään. Näiden kehittämistoimintojen yhdentämistä (integrointi) ei ole pyritty tietoisesti toteuttamaan. Yhdentäminen, jonka päämääränä on toimintojen ja niiden avuksi tarkoitettujen tekniikoiden vuorovaikutteinen kehittämisprosessi, olisi ollut hyödyllistä, kuten tapaustutkimukset osoittavat. Niiden (tiesääpalvelun kehittäminen, videotex-palvelujen yhteiskäyttö sekä valtioneuvoston tieto- ja viestintäverkon rakentaminen, alakohtana ympäristöhallinnon kansallinen verkko) mukaan erityisesti monisektoraalisten eli useita eri hallinnonaloja koskevaa päätöksentekoa helpottavien tietojärjestelmien rakentamisessa on olennaista ja välttämätöntä, että lähtökohdaksi asetetaan eri toimijoiden yhteistyö heidän määrittelemällään yhteisellä intressialueella, ja että käyttäjälähtöisyyden periaatetta ja käytäntöä toteutetaan. Erityisesti sähköposti on osoittautunut merkittäväksi käyttäjälähtöisyyttä edistäväksi tekijäksi.

Yhdentämisnäkökulman puuttuminen kehittämisen lähtökohdista on vaikeuttanut tietojärjestelmien hyväksikäyttöä sekä niiden osuvuutta hallinnon kehittämisen tuottamien muutosten tarpeisiin. Nyt 90-luvun uudet TVT:n selvästi laajentuneet käyttömahdollisuudet ja Internet erityisesti, ovat parantaneet yhdentävän kehittämisen onnistumista. Hallinnon eri tasojen näkemykset tietoisen yhdentämisen tärkeydestä ovat paljolti vieläkin puutteelliset; yhdentäminen ymmärretään politiikkatasolla ja operatiivisella tasolla mutta ei edelleenkään manageriaalisella (virkajohdon) tasolla. Vuorovaikutteisen kehittämistarpeen merkityksen oivaltaminen on jäänyt puolitiehen. Peruskäyttäjät - virkahenkilöstö ja kansalaiset - ovat olleet paljolti reaktiivisia kohteita, eivät proaktiivisia toimijoita tietojärjestelmien kehittämishankkeissa. TVT:n kehittäjien ja käyttäjien tuleekin toimia paljon vahvemmassa vuorovaikutuksessa kuin tähän mennessä on tapahtunut käyttäjälähtöisyyden parantamiseksi. Tällöin tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa TVT:n ja toimintojen tietoisella vuorovaikutusprosessilla voidaan parantaa käyttäjälähtöisyyttä ja sitä kautta kehittää uuttaa, avointa ja monitoimijaista julkishallinnon päätöksentekoa, eli pyrkiä uusiin osallistumismenetelmiin kuten "huokoinen hallinto" ja "teledemokratia".

ABSTRACT

The study describes, analyses and synthesises the development of utilisation of Information and Communications Technology (ICT) in decision making of Administrations. The study concentrates mainly on changes of Finnish Public Management by applying interdisciplinary approach, soft systems thinking, participatory action research and futures research. Systemic development of information networks and services are analysed, and involvement of the researcher in a gender token position is explained. Futures images of societal decision making and development of democratic processes in the future information society are elaborated through synthesis.

ICT has been utilised and applied to the decision making processes throughout the public management in Finland for more than three decades. At the same time, Administrations' activities at all levels have been strongly developed, but these two development processes have been separately conducted in spite of obvious interdependences. According to the study, the integration of the two parallel processes has not been a conscious aim, but such an effort would be necessary and useful. In particular, in constructing ICT applications for multisectoral decision making it is crucial that co-operation focused on the joint interest area of all actor groups, and that user-pull and purposeful aim at integrating the development of both ICT and activities are enabled, as the CASE studies show on Road Weather Service Development, Joint Use of Videotex Services and ICT Network for the Council of State (ICT Network for the Environmental Sector as a subCASE). The common lack of integrating has resulted in reactive users without possibilities of participating in the development of ICT systems intended ultimately for their own needs. Rapid growth of utilisation of new ICT and more forceful demand from proactive users today call for ICT systems development to emphasise the user-pull approach. For example, the study shows that electronic mail enables user empowerment. In the future information society, ICT can further promote user empowerment for societal decision making, e.g. "teledemocracy", if conscious interdisciplinary and multiactoral hyper-cycle development processes are employed.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto