Yliopistologo

TL Raija Hildénin kasvatustieteen ja ammattikasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja

Sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys ja ammatilliseen pätevyyteen vaikuttavat tekijät (The Competence of Nurses and related influencing Factors)

tarkastetaan 11.12.1999 klo 12 Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkekoulun auditoriossa, osoitteesa Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna.

Vastaväittäjänä on dosentti Pentti Rauhala (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Juhani Honka.

***

Hildén on syntynyt Posiolla 31.5.1953. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Lassinkallion iltalukiossa Oulussa 1977. Hildén valmistui terveydenhuollon lisensiaatiksi 1994 Tampereen yliopistosta. Hän on toiminut ylihoitajana Muurolan sairaalassa 1988-1991, ylihoitajana Hämeenlinnan terveyskeskuksessa 1991-1997 ja johtavana ylihoitajana ja laatupäällikkönä Porin terveysvirastossa 1998 alkaen.

Hildénin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 706, Tampereen yliopisto, Vammala 1999. ISBN 951-44-4691-7, ISSN: 1455-1616.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Raija Hildén, (02) 621 3407 (työ), (02) 639 4104 (koti), raija.hilden@pori.fi

 

SAIRAANHOITAJAN AMMATILLINEN PÄTEVYYS - VASTAAKO SE NYKYAJAN TERVEYDENHUOLLON HAASTEITA?

Terveydenhuollossa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana monenlaisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet sairaanhoitajan työhön ja sitä kautta myös sairaanhoitajan ammatilliseen pätevyyteen. Sairaanhoitajan työssä ei enää riitä suppea-alainen, kokemusperäinen ja adaptiivinen pätevyys, joka johtaa arvostamaan pysyvyyttä ja pelkäämään muutoksia. Sairaanhoitaja tarvitsee laaja-alaisen, analyyttisen ja innovatiivisen pätevyyden, joka mahdollistaa sekä sopeutumisen muuttuviin tilanteisiin että kehittymisen ja työn jatkuvan muutoksen.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sairaanhoitajan ammatillista pätevyyttä ja ammatilliseen pätevyyteen vaikuttavia tekijöitä. Aineisto kerättiin kyselyllä ja teemahaastattelulla. Kysely suoritettiin yhden sairaanhoitopiirin ja yhden kansanterveystyön kuntayhtymän kaikille sairaanhoitajille (N=429) ja teemahaastattelu 14 osastonhoitajalle.

Tutkimustulosten mukaan työyhteisöt edellyttävät sairaanhoitajilta muu muassa kykyä käyttää monipuolisesti hoitotyön auttamismenetelmiä. Lisäksi työyhteisöt edellyttävät sairaanhoitajilta hyviä muutoksenhallinta-, päätöksenteko-, suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi sairaanhoitajilta edellytetään vahvaa oman erikoisalan tiedonhallintaa ja tiedon soveltamistaitoja. <>P Tällä hetkellä sairaanhoitajat pystyvät vastaamaan työyhteisöjen odotuksiin ainoastaan itsenäisen työskentelyn osa-alueella. Vaikka sairaanhoitajat arvostavat omaa ammattiaan ja omaa työtänsä varsin korkealle ja vaikka sairaanhoitajien auttamistaidot, päätöksentekotaidot sekä asiakaspalvelutaidot ovat hyvät, eivät ne kuitenkaan vastaa työyhteisöjen odotuksia.

Mielenkiintoista tutkimustuloksissa onkin se, että sairaanhoitajien mielestä työyhteisöt edellyttävät heiltä huomattavasti parempaa ammatillista pätevyyttä kuin mitä heillä tällä hetkellä on. Jääkin pohdittavaksi, ovatko sairaanhoitajat olleet kriittisiä arvioidessaan omaa ammatillista pätevyyttään vai onko todella tilanne se, että sairaanhoitajien nykyinen ammatillinen pätevyys ei vastaa työyhteisöjen odotuksia.

Sairaanhoitajat ylläpitävät ja kehittävät omaa ammatillista pätevyyttään muun muassa lukemalla alan kirjallisuutta, osallistumalla koulutuksiin ja työnohjaukseen sekä käymällä kehityskeskusteluja esimiestensä kanssa. Oman ammatillisen pätevyyden ylläpitoon ja kehittämiseen motivoivat muun muassa työstä saatu palaute, halu olla hyvä sairaanhoitaja ja työn tuomat uudet haasteet.

Tutkimuksen avulla saatuja tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa sairaanhoitajakoulutuksen sisällön kehittämisessä. Jatkossa olisi tärkeää tutkia, mikä merkitys sairaanhoitajan ammatillisella pätevyydellä on hänen työkykyynsä.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto