Yliopistologo

Terveydenhuollon kandidaatti Aira Pihlaisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Hyvä, ihanteellisuus ja epäitsekkyys arvo- ja arvostuskäsityksinä terveydenhuollon koulutuksessa ja työelämässä

tarkastetaan 7.4.2000 klo 12 lääketieteen laitoksen B-rakennuksen isossa luentosalissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Anneli Sarvimäki (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Marita Paunonen.

***

Pihlainen on syntynyt Isossakyrössä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Mäkelänrinteen yhteiskoulussa Helsingissä 1976. Pihlainen on valmistunut erikoissairaanhoitajaksi vuonna 1973 ja sairaanhoidon opettajaksi vuonna 1983 Helsingin sairaanhoito-opistosta. Vuonna 1990 hän valmistui terveydenhuollon kandidaatiksi Kuopion yliopistosta. Pihlainen on toiminut sairaanhoitajana, erikoissairaanhoitajana ja osastonhoitajana vuosina 1968-1981 eri sairaaloiden leikkaus- ja anestesiaosastoilla, sairaanhoidon opettajana 1982-1990 Helsingin saíraanhoito-opistossa, osastonjohtajana ja vararehtorina 1991-1994 Vantaan terveydenhuolto-oppilaitoksessa, lehtorina Helsingin ammattikorkeakoulussa ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa 1997 lähtien sekä projektikoordinaattorina Helsingin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisstrategian laadinnassa 1998-1999.

Pihlaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 730, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4762-X, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 18, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4763-8, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Aira Pihlainen, 050-545 4767 (työ), (09) 795 414 (koti), aira.pihlainen@saunalahti.fi

TIIVISTELMÄ

HOITAJAT EETTISTEN ARVOJEN JA MARKKINATALOUDEN RISTIPAINEESSA
Julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa on viime vuosina korostunut tulosvastuullinen ja markkinataloudellinen toimintatapa. Samaan aikaan hoitohenkilökunta on säilyttänyt potilaan hyvää, ihanteellista ja epäitsekästä auttamista korostavat arvot. Hoitajat odottavat työnantajalta kannustusta, yhdenvertaisuutta, aikaa ja rauhaa työn tekemiselle sekä hyvän työympäristön ja ilmapiirin edistämistä. Todellisuudessa hoitotyön ihanteista poikkeavat arvot määräävät usein hoitotyön käytäntöä.

Ihmisarvo, vapaus, itsemäärääminen, terveys ja hyvinvointi ovat potilaan hyvään suuntautuvia arvoja. Ihanteellisia arvoja ovat lähimmäisyys, auttaminen ja toisesta välittäminen. Epäitsekkyys ilmenee toisen ihmisen hyvän asettamisessa etusijalle. Hoitohenkilökunta sitoutuu työhönsä hyveellisesti arvostaen työssään hyvää ammattitaitoa, yhteistyökykyä ja toiminnan vastuullisuutta. Hoitajat arvostavat ominaisuuksinaan rehellisyyttä, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta samoin kuin rohkaisevia ja joustavia luonteenpiirteitä. Kokonaisuutena hoitohenkilökunnan arvokäsitysten pääpaino on eettisissä arvoissa.

Potilaan kaikinpuoliseen hyvään suuntaavat arvokäsitykset omaksutaan jo terveydenhuollon koulutuksen alkuvaiheessa. Opiskelijat esittävät koulutuksen alkuvaiheessa ihanteellisia ja epäitsekkäitä arvoja. Koulutuksen edetessä näiden arvojen rinnalle nousee velvollisuuksia ja sääntöjä korostava näkemys. Koulutuksen jälkeisessä työelämässä painottuvat uudelleen ihanteelliset ja epäitsekkäät arvot. Hoitotyön arvostukset kohdistuvat potilaaseen, ammattityöhön ja työnantajaan. Epäitsekkäät arvot heijastuvat myös hoitohenkilökunnan yksityiselämään.

Edellä kuvatut tulokset käyvät selville tutkimuksesta, jossa seurattiin terveydenhuollon koulutuksessa sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden (N=28-57) arvoja. Osaa heistä haastateltiin myöhemmin työelämässä. Tutkimus on toteutettu laadullisen fenomenografian menetelmin. Tutkimus kuvaa terveydenhuollon opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan henkilökohtaisia ja hoitotyön arvo- ja arvostuskäsityksiä. Tutkimuksen tavoitteena on ollut lisätä tietoa terveydenhuollon koulutuksen, hoitoetiikan ja hoitotyön kehittämiseen.

Tutkimustulokset herättävät kysymyksiä terveydenhuollossa vallitsevista arvo- ja arvostuskäsityksistä. Tutkimuksen mukaan hoitohenkilökunnan arvokäsitykset antavat turvaa potilaalle, joka voi luottaa hoitohenkilökunnan toimintaan potilaan parhaaksi. Epäitsekkäät hoitajat ovat sitävastoin omien arvojensa mukaisen työn ja työnantajilta tulevien vaatimusten ristipaineessa.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto