Yliopistologo

HL Juhani Turtiaisen julkishallinnnon alaan kuuluva väitöskirja

Työhallinto ja laatu - laatutyön erityispiirteitä julkisen hallinnon palvelussa

tarkastetaan 20.4.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on professori Juhani Nikkilä (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Juha Vartola.

***

Turtiainen on syntynyt Heinolassa 31.5.1950. Hän on valmistunut hallintotieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 2000. Turtiainen on toiminut tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksella vuonna 1983, tutkijana Tampereen yliopiston hallintotieteen laitoksella 1984-1986, erikoistutkijana Tampereen yliopiston hallintotieteen laitoksella 1987-1993 ja tutkijana Kaakkois-Suomen TE-keskuksessa 1993 lähtien.

Turtiaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 737, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4788-3, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 24, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44- 4789-1, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Juhani Turtiainen, 040-717 1209 (työ), 0400-152 045 (koti), juhani.turtiainen@te-keskus.fi

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisen hallinnon laadun erityispiirteitä verrattuna yksityisen sektorin laatuajatteluun. Laatua analysoitiin asiakkuuden, palvelujen toimitusprosessien ja palvelutuotannon markkinoiden näkökulmasta ja käytännön tapausesimerkkinä käytettiin työhallinnon palvelua.

Tutkimuksessa käytettiin useita analyysitapoja. Tärkeimpänä metodina käytettiin dokumenttiaineistoon perustuvaa sisältöanalyysiä ja työhallinnon asiakaspalvelutyötä koskevia tilastollisia analyysejä.

Tutkimuksen päätulokset osoittavat, että laatu on monimuotoinen käsite ja saa merkityksensä tarkasteltavan kohteen kautta. Julkisen hallinnon palvelun laatua ei voida tarkastella suoraan samoilla käsitteillä ja lähestymistavoilla kuin yksityisellä sektorilla, vaan tarkastelussa on otettava huomioon erityispiirteet, jotka asettavat reunaehdot julkishallinnon palvelujen laatutarkastelulle. Julkisen hallinnon toiminnan tärkein ero liittyy oikeusvaltion toimintaperiaatteiden keskeiseen asemaan julkisten palvelujen toimeenpanossa. Erityisen tärkeä on asiakkaan kansalaisena toimimisen asema, jossa kansalainen on samanaikaisesti sekä palvelujen lähde että kohde. Tällöin kansalainen voi olla palvelujen rahoittajan roolissa veronmaksajana tai edunsaajana palvelujen käyttäjänä ja vastaanottajana. Lisäksi julkisten palvelujen laadun keskeisimmät kriteerit eivät määräydy yksilöllisten tarpeiden mukaan, vaan tärkeimpinä periaatteina ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Julkisen hallinnon laatutyön tarkastelu edellyttää julkishallinnon teorian omiin lähtökohtiin perustuvaa lähestymistapaa, jossa huomioidaan julkisen palvelutoiminnan erityispiirteet.

Tutkimus nosti esiin julkisen hallinnon palvelujen erityispiirteiden merkityksen. Jatkotutkimusta tulisi suunnata erityisesti julkisen hallinnon hyvinvointipalvelujen laadunhallinnon käytännön menetelmien ja strategisen johtamisen laatutyökalujen kehittämiseen.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto