Yliopistologo

THM Nina Haapanen-Niemen epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Associations of Smoking, Alcohol Consumption and Physical Activity with Health and Health Care Utilization - A Prospective Follow-up of Middle-aged and Elderly Men and Women (Tupakoinnin, alkoholin käytön ja fyysisen aktiivisuuden yhteydet terveyteen ja terveyspalvelujen käyttöön - aikuisväestöä koskeva prospektiivinen seurantatutkimus)

tarkastetaan 15.4.2000 klo 12 Finn-Medin auditoriossa, osoitteessa Lenkkeilijäntie 6.

Vastaväittäjänä on dosentti Markku Pekurinen (STAKES). Kustoksena toimii professori Matti Hakama.

***

Haapanen-Niemi on syntynyt Mellilässä 23.5.1967. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Kosken lukiossa (Koski TL) 1986. Haapanen-Niemi on valmistunut terveydenhoitajaksi Kuopion terveydenhuolto-oppilaitoksesta 1990, terveydenhuollon maisteriksi Kuopion yliopistosta 1993 ja kauppatieteiden kandidaatiksi Tampereen yliopistosta 1998. Hän on toiminut tutkijana UKK-instituutissa 1993-1999 ja epidemiologian yliassistenttina Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksella vuodesta 2000 lähtien.

Haapanen-Niemen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 738, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4791-3, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 25, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4792-1, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Nina Haapanen-Niemi, (03) 2829 219 (työ), 040 - 7460 450 (koti), nina.haapanen@uta.fi, meniha@uta.fi

TIIVISTELMÄ

Fyysinen aktiivisuus ja tupakoimattomuus suojaavat pitkäaikaissairauksilta ja vähentävät terveyspalvelujen käyttöä
Tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja fyysinen inaktiivisuus ovat monien pitkäaikaissairauksien ja ennenaikaisen kuolleisuuden tunnettuja vaaratekijöitä erityisesti miehillä. Väestöpohjaista tietoa kyseisten elintapojen yhteydestä miesten ja naisten terveyspalvelujen käyttöön ja kustannuksiin on sen sijaan kansainvälisestikin tarkasteltuna vähän.

THM, KTK Nina Haapanen-Niemen Tampereen yliopistossa tarkastettavassa ja UKK-instituutissa toteutetussa väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin eri elintapojen, erityisesti vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden yhteyttä terveyteen ja terveyspalvelujen käyttöön 16 vuoden seurannan aikana kainuulaista aikuisväestöä edustavassa otoksessa. Seurantaan osallistuneet reilut 5000 miestä ja naista olivat tutkimuksen alkaessa 19-63-vuotiaita.

Arkiaktiivisuus suojaa ennenaikaiselta kuolemalta
Tutkimus osoitti, että viikoittain kunto- ja arkiliikunnasta kertyvä runsas fyysinen aktiivisuus suojasi keski-ikäisiä ja vanhempia miehiä ja naisia ennenaikaiselta kokonais- ja sydän- ja verisuonitautikuoleman vaaralta. Fyysisesti inaktiivisten miesten kokonaiskuoleman vaara oli noin kaksinkertainen ja sydän- ja verisuonitautikuoleman vaara jopa yli kolminkertainen fyysisesti aktiivisimpiin miehiin verrattuna. Yksittäisistä liikuntamuodoista merkitystä oli erityisesti metsätöillä sekä piha- ja puutarhatöillä.

Fyysinen aktiivisuus suojaa pitkäaikaissairauksilta
Fyysisellä aktiivisuudella oli miehillä erityisesti sepelvaltimotautiin ja verenpainetautiin sairastumista suojaavaa vaikutusta. Naisilla korostui puolestaan aktiivisuuden suojaava vaikutus diabetesta vastaan. Tutkimus viittaa siihen, että fyysisen aktiivisuuden suojavaikutus voi erota miesten ja naisten välillä, mutta myös erot sukupuolten päivittäisen aktiivisuuden muodostumisessa saattavat johtaa erilaisiin terveysvaikutuksiin.

Fyysinen aktiivisuus ja tupakoimattomuus vähentävät sairaala- ja avoterveydenhuollon palvelujen käyttöä
16 vuoden seurannan aikana tupakoivilla miehillä ja naisilla oli 50-70 % enemmän sairaalapäiviä kuin tupakoimattomilla tutkittavilla. Tupakoivat miehet ja naiset kuormittivat myös avoterveydenhuollon lääkäripalveluja tupakoimattomia enemmän. Tupakoivien miesten ja naisten lisääntynyt terveyspalvelujen käyttö heijastui myös terveyspalvelujen käytöstä aiheutuneiden kustannusten kasvuna.

Fyysinen aktiivisuus vähensi niin ikään sairaalapalvelujen käyttöä fyysisesti inaktiivisiin tutkittaviin verrattuna. Fyysisesti inaktiivisilla miehillä oli 16 vuoden seuranta-aikana 36 % ja naisilla 23 % enemmän sairaalavuorokausia kuin aktiivisimmilla tutkittavilla.

Terveitä elintapoja suosivaa terveyspolitiikkaa
Tutkimuslöydökset elintapojen vaikutuksista terveyteen sekä terveyspalvelujen käyttöön ja kustannuksiin tukevat terveyspoliittisia päämääriä terveellisten elintapojen edistämiseksi väestössä. Fyysisen aktiivisuuden osalta huomiota tulee kiinnittää erityisesti myös turvallisuuteen, jotta liikuntatapaturmia ja niistä aiheutuvaa terveyspalvelujen käyttöä voitaisiin vähentää.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto