Yliopistologo

FL Pirkko Nykäsen tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja

Decision support systems from a health informatics perspective (Päätöstukijärjestelmät sosiaali-ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn viitekehyksessä)

tarkastetaan 16.8.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on professori Arie Hasman (Maastricht University). Kustoksena toimii professori Pertti Järvinen.

***

Nykänen on suorittanut ylioppilastutkinnon Voikkaan yhteiskoulussa Kuusankoskella 1969. Hän on valmistunut filosofian lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1991. Nykänen on toiminut atk-tuntiopettajana Tampereen kauppaoppilaitoksessa 1974-1975 sekä suunnittelijana, tutkijana ja erikoistutkijana VTT Sairalaatekniikan laboratoriossa ja VTT Tietotekniikassa 1975 lähtien. Hän on toiminut vierailevana tutkijana Universite de Lillessä 1974, Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikössä STAKESissa 1998 ja Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella 1999. Nykänen on siirtymässä vierailevaksi tutkijaksi Pennsylvania State University, School of Information Sciences and Technology lukuvuodeksi 2000-2001.

Nykäsen väitöskirja ilmestyy sarjassa Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen raporttisarja A, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4874-X, ISSN 1457-2060. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 55, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4897-9, ISSN 1456-954X.

TIIVISTELMÄ

Tietotekniikkaa on hyödynnetty sosiaali- ja terveydenhuollon alueella jo 1960-luvulta alkaen, ja varhaiset tietojärjestelmät kehitettiin pääasiassa toiminnallisten rutiinien automatisointiin ja resurssien käytön ja hallinnan optimointiin. Nykyisessä tietoyhteiskunnassa tietojärjestelmien avulla pyritään parantamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosesseja sekä toiminnan organisointia ja tuloksia. Tietojärjestelmät ovat usein laajoja, verkottuneita kokonaisuuksia ja niiden vaikutukset ovat laaja-alaisia sekä organisaatioille että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja palveluiden käyttäjille.

Esimerkki sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä ovat päätöstukijärjestelmät (decision support systems). Päätöstukijärjestelmä on periaatteessa mikä tahansa järjestelmä, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Tämän tutkimuksen aiheena ovat sellaiset päätöstukijärjestelmät, jotka ovat tietojärjestelmiä ja jotka on kehitetty tukemaan päätöksentekoa sosiaali- ja terveydenhuollon alueella. Päätöstukijärjestelmän rakentamisen ja toteuttamisen tuloksena pitäisi olla sellainen tietojärjestelmä, joka tukee inhimillistä päätöksentekijää todellisessa päätöksentekotilanteessa, työorganisaatiossa, työtehtävässä ja organisaatioiden, ihmisten ja tehtävien muodostamassa kokonaisuudessa.

Päätöstukijärjestelmien tutkimusta ja kehittämistä voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta: johdon tietojärjestelmien näkökulmasta tietojärjestelmätieteen alueella sekä tietämysjärjestelmien näkökulmasta tekoälyn tutkimusalueella. Näillä alueilla päätöstukijärjestelmän käsitteelliset määrittelyt poikkeavat toisistaan. Tietojärjestelmätieteen alueella päätöstukijärjestelmiä on kehitetty rakentamis- ja toteuttamisorientoituneesti tukemaan johdon päätöksentekoa. Järjestelmän rakentamisessa tietojenkäsittelyn ammattilainen on toiminut asiantuntijana toteuttaen tietojärjestelmän johdon toiveiden ja neuvojen ohjaamana. Tekoälyn alueella tietämysjärjestelmien, tai asiantuntijajärjestelmien, rakentaminen on perustunut asiantuntijatietämyksen mallittamiseen sekä tämän mallin toteuttamiseen tietojärjestelmänä. Tavoitteena on useimmiten ollut sellaisen päätöstukijärjestelmän kehittäminen, joka osoittaa toiminnassaan jonkinasteista älykkyyttä ja tukee yksittäistä päätöksentekijää päätöstilanteessa.

Päätöstukijärjestelmiä on sosiaali- ja terveydenhuollon alueella kehitetty pitkään mm. potilaiden oireiden ja tutkimustulosten tulkintaan ja diagnostiikkaan, hoitojen ja tutkimusten valintaan sekä tiedon hallinnan ja käytettävyyden parantamiseen. Kuitenkin saavutetut tulokset ovat olleet suhteellisen vaatimattomia ja järjestelmiä ei ole paljon pystytty käyttämään todellisen päätöksenteon tukena sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia miksi päätöstukijärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto on usein ollut vaikeaa ja millaisin edellytyksin ja lähestymistavoin pystyttäisiin kehittämään toimivia, päätöksentekoa palvelevia järjestelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely nähdään tässä tutkimuksessa teoreettisena ja käytännöllisenä tieteenalana, joka tutkii tietojenkäsittelyä sosiaali- ja terveydenhuollossa, kehittää menetelmiä tietojärjestelmien rakentamiseen ja käyttöön sekä pyrkii ymmärtämään ja arvioimaan tietojärjestelmien kehittämisen ja käytön vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

Tutkimuksessa on analysoitu päätöstukijärjestelmän käsitettä tietojärjestelmätieteen sekä tekoälyn tutkimusalueilla ja viidessä empiirisessä tapaustutkimuksessa, joiden kohdealueena on päätöstukijärjestelmien kehittäminen ja arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä. Näiden analyysien perusteella on johdettu päätöstukijärjestelmän käsitteellinen määrittely sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn viitekehyksessä. Esitetyssä käsitteellisessä määrittelyssä oleellinen lisäys tietojärjestelmätieteen ja tekoälyn määrittelyihin on kontekstuaalisten eli toiminta- ja tietoympäristöön liittyvien muuttujien merkityksen vahvistaminen päätöstukijärjestelmän suunnittelun ja rakentamisen kaikissa vaiheissa. Käsitteellinen määrittely on tutkimuksessa liitetty myös järjestelmien rakentamisen ja arvioinnin menetelmälliseen kehykseen.

Esitetty päätöstukijärjestelmän käsitteellinen määrittely ja menetelmällinen viitekehys ovat luonteeltaan käytännöllisiä. Niiden tarkoituksena on auttaa tietojärjestelmien suunnittelijoita järjestelmien suunnittelussa, rakentamisessa ja arvioinnissa niin, että oleelliset muuttujat ovat kehittämisen kaikissa vaiheissa tarkastelun kohteina. Esitetty käsitteellinen määrittely myös laajentaa päätöstukijärjestelmä-käsitteen sisällöllistä määrittelyä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn viitekehyksessä.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto