Yliopistologo

FL Tiina Kinnusen yleisen historian alaan kuuluva väitöskirja

"Eine der Unseren" und "Königin im neuen Reiche der Frau". Die Rezeption Ellen Keys in der Frauenbewegung des deutschen Kaiserreichs (Ellen Keyn vastaanotto Saksan keisarikunnan naisliikkeessä)

tarkastetaan 9.9.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on professori Ann Taylor Allen (University of Louisville, USA). Kustoksena toimii professori Marjatta Hietala.

***

Kinnunen on syntynyt 27.3.1964 Helsingin mlk:ssa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon 1983 Jokelan lukiossa. Kinnunen on valmistunut filosofian lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta 1995. Hän on osallistunut Valtakunnallinen naistutkimuksen tohtorikouluun 1995-1999.

Kinnusen väitöskirja ilmestyy omakustanteena, Tampere 2000. ISBN 952-91-2490-2.

Väitöskirjan tilausosoite: Tiina Kinnunen, (014) 666 021.

Lisätietoja: Tiina Kinnunen, (014) 666 021 (koti), tiina.kinnunen@co.jyu.fi

TIIVISTELMÄ

Väitöskirja käsittelee ruotsalaisen kirjailijan ja pedagogin Ellen Keyn (1849-1926) vastaanottoa saksalaisessa naisliikkeessä ennen ensimmäistä maailmansotaa, ennen muuta vuosina 1898-1909. Ellen Key oli yksi tunnetuimpia skandinaaveja saksalaisella kielialueella ennen ensimmäistä maailmansotaa. Vaikka saksalainen nk. suuri yleisö unohti hänet sodan jälkeen, hän herättää Saksassa yhä edelleen kiinnostusta ennen muuta kasvatustieteilijöiden piirissä. Ruotsissa hänestä on kirjoitettu läpi vuosikymmenten. Naisliikkeen suhtautuminen häneen on vaihdellut sympatiasta torjuntaan. Suhtautuminen heijastaa naisliikkeen kulloistakin näkemystä naiseudesta ja sukupuolten välisestä suhteesta.

Väitöskirjassa analysoidaan toisaalta naisliikkeen johtohahmojen ja toisaalta liikkeen paikallistason toimijoiden näkemyksiä Ellen Keyn visioimasta uudesta naiseudesta. Naisliikkeen johtohahmojen kannanottoja tarkastellaan aatehistoriallisesti naiseuden ideologisena rakentamisena. Ne vaihtelivat hyväksynnästä kritiikkiin. Ellen Keyn teosten arvosteluissa keskusteltiin naiseuden olemuksesta sekä naisten tehtävistä yhteiskunnassa. Ajankohtaisia keskusteluja, joiden yhteydessä Ellen Keyhin niinikään viitattiin, olivat kysymys äitiyden ja palkkatyön yhdistämisestä sekä seksuaalimoraalista. Merkillepantavaa on, että 1800-1900 -lukujen vaihteessa käytiin samoja keskusteluja naiseudesta kuin tänäkin päivänä. Ellen Key esimerkiksi kannatti naisille maksettavaa palkkaa, mikäli he jäivät kotiin kasvattamaan lapsiaan.

Ruohonjuuritason toimijoiden elämänkulkua ja tunteita tarkastellaan tutkimuksessa kirjeenvaihdon kautta. Tutkimus tuo esiin, etteivät he keskustelleet kirjeissään Ellen Keylle ideologisesti uudesta naiseudesta vaan että he rakensivat omaa identiteettiään Ellen Keyhin tukeutuen. Ellen Key oli heille ihailun kohde, esikuva ja äidillinen tukija. Tutkimus nostaa yleisemminkin esiin kysymyksen naisesikuvien merkityksestä naisten identiteetin rakentumiselle. Tutkimuksessa tuodaan niinikään esiin naisten muodostamien verkostojen merkitys heidän elämänsä yhtenä kantavana voimana.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto