Yliopistologo

KL Raija Nummelinin kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja

Seksuaalikasvatusmateriaalit - pääkaupunkiseutulaisten nuorten näkemyksiä ja kokemuksia

tarkastetaan 5.12.2000 klo 14 Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen luentosalissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Lasse Kannas (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Arja Rimpelä.

***

Nummelin on koulutukseltaan kasvatustieteiden lisensiaatti. Hän toimii projektisuunnittelijana Helsingin opetusviraston yleissivistävällä koulutuslinjalla.

Nummelinin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 778, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4948-7, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 68, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4949-5, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Raija Nummelin, (09) 310 15850 (työ).

TIIVISTELMÄ

Seksuaalikasvatusmateriaalia on tutkittu nuorten kannalta vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa seksuaalikasvatuksen suunnittelua ja kehittämistä palvelevaa tietoa selvittämällä 15-16-vuotiaiden nuorten näkemyksiä ja kokemuksia seksuaalivalistuslehtisistä ja niiden käytöstä seksuaalikasvatuksessa.

Tutkimusaineisto kerättiin kevättalvella 1997 kahdella kontekstoidulla avokysymyksellä. Informantteina olivat kuuden pääkaupunkiseudun peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset, yhteensä 64 tyttöä ja 70 poikaa. Kysymyksiin vastattiin oppitunnilla. Informantit vastasivat niihin itsenäisesti ja kirjallisesti. Vastausten (N = 264) erittelyyn käytettiin systemaattista analyysiä. Analyysissä edettiin aineistolähtöisesti sukupuolittain.

Informantit pitivät lehtisiä tärkeinä ja tarpeellisina ja suhtautuivat niiden käyttöön seksuaalikasvatuksessa myönteisesti. Tarjolla ollutta materiaalia he pitivät sen sijaan monin tavoin puutteellisena ja suhtautuivat siihen kriittisesti. Heidän mielestään siinä käsiteltiin asioita yleensä suppeasti ja pintapuolisesti. Lehtiset olivat sisällöllisesti paljolti päällekkäisiä sekä keskenään että peruskoulun seksuaaliopetuksen ja -neuvonnan kanssa. Tavallisesti ne sisälsivät yleistietoa raskauden ja sukupuolitautien ehkäisystä sekä sukupuolitaudeista. Muista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kerrottiin harvemmin. Myös lehtisten ulkoasuun, varsinkin kuvitukseen ja saatavuuteen liittyi monenlaisia pulmia.

Informantit kaipasivat monipuolisesti ja seikkaperäisesti seksuaalisuuteen liittyvistä asioista sekä sanallisesti että kuvallisesti kertovaa materiaalia. Faktatiedon ohelle he toivoivat materiaaliin näkemyksellistä ja kokemuksellista tietoa peiliksi omille ajatuksilleen ja kokemuksilleen. Nuorten mielestä laadukkaissa lehtisissä kerrotaan asioista mielekkäitä kokonaisuuksia. Kuvitus tukee asioiden ymmärtämistä ja kokonaiskäsityksen muodostamista. Yleisilme on värikäs ja valoisa, kieliasu raikas ja selkeä. Lehtiset ovat helposti käsiteltävän ja säilytettävän kokoisia ja niitä on mahdollista saada luettavaksi vaivattomasti ja eri tavoin.

Näin perusratkaisu nuorille seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kerrottaessa ei niinkään ole yhä enemmän ja yhä aikaisemmin, vaan nykyistä laadukkaammin ja joustavammin. Lehtiset ja lehtisin toteutettu seksuaalikasvatus kaipaa kehittämistä ja tutkimuksen tulokset tarjoavat tähän suuntaviivoja. Tutkimuksessa kehitetyt kontekstoidut avokysymykset soveltuvat aineistonkeruumenetelmäksi myös jatkotutkimuksiin.

Avainsanat: nuoret, seksuaalikasvatus, seksuaalikasvatusmateriaali, lehtiset.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto