Yliopistologo

KL, VTM Anneli Virtamon aikuiskasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja

Itseohjautuvuus liiketalouden ammattikorkeakoulun atk-opetuksessa - Transformatiivisen oppimisen näkökulma

tarkastetaan 15.12.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on dosentti Matti Erätuuli (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Eero Ropo.

***

Virtamo on syntynyt Porissa. Hän on valmistunut valtiotieteen maisteriksi 1975 Helsingin yliopistosta ja kasvatustieteiden lisensiaatiksi 1997 Tampereen yliopistosta.

Virtamon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 789, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4989-4, ISSN 1455-1616.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anneli Virtamo, anneli.virtamo@helia.fi.

TIIVISTELMÄ

Väitöstutkimuksessa selvitetään työelämässä tarvittavien ammatillisten kvalifikaatioiden ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ominaisuuksien vastaavuutta.

Ammatillisista kvalifikaatioista huomio kohdistuu keskeisesti itseohjautuvuusvalmiuteen, jolla ymmärretään oppijan/työntekijän kykyä arvioida omaa osaamistaan, kykyä määritellä tavoitteitaan, ohjata oppimisprosessiaan ja arvioida kriittisesti sekä oppimisprosessia että saavutettuja oppimistuloksia. Itseohjautuvuuteen kuuluvina piirteinä tutkitaan erityisesti oppijan aktiivisuuden, muutosvalmiuden ja vuorovaikutustaitojen ilmenemistä kohdejoukossa.

Tutkimukseen liittyvistä opetuskokeiluista ensimmäinen käsitteli sisällöllisesti atk-perustaitojen oppimista ja toinen tietokonevälitteistä teoriaoppimista. Oppimisen tukimuotona oli molemmissa kokeiluissa yhteistoiminnallinen oppiminen. Ensimmäisessä opetuskokeilussa oli erityispiirteenä oppimissopimusten käyttö ja toisessa työpäiväkirjojen ja itsearvioinnin keskeinen rooli.

Tutkimuksen kohdejoukko muodostui toisaalta ylioppilastutkinnon suorittaneista ja toisaalta peruskoulututkinnon suorittaneista opiskelijoista, mikä mahdollisti tutkimustulosten vertailun koulutuksen ja ikärakenteen mukaisissa ryhmissä. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osalta luovuus ja joustavuus osoittautui opiskelijoita parhaiten erottelevaksi ominaisuudeksi, minkä johdosta näillä ryhmillä näyttäisivät ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta kehittävät opiskelumenetelmät olevan suositeltavia oppimisessa. Nuoremmat oppijat poikkesivat toisistaan eniten itseluottamuksen osalta, joten näillä oppijoilla olisi positiivisten oppimiskokemusten saaminen tärkeää.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto