Yliopistologo LL, DI Heikki Lammisen silmätautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Medical applications and technical standardization of teleconferencing (Telekonsultaatioiden sovellukset ja tekninen standardointi lääketieteessä)

tarkastetaan 25.5.2001 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pauli Kuosmanen (Tampereen teknillinen korkeakoulu). Kustoksena toimii professori Lotta Salminen.

***

Lamminen on syntynyt 18.3.1965 Toholammella. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Ikaalisissa 1985. Lamminen on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1997.

Lammisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 815, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5095-7 , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 106, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5096-5 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Heikki Lamminen,(03) 4589 689 (koti),040-548 5097(työ), heikki.lamminen@uta.fi

TIIVISTELMÄ

Terveydenhuolto on uusien haasteiden edessä yhteiskunnan kehittyessä kohti tietoyhteiskuntaa. Kehityksen taustalla eivät pelkästään ole tekniikan suomat mahdollisuudet, vaan laajempi yhteiskunnan sosio- ekonominen kehitys, josta yksi osa ovat terveysmenoihin ohjattujen määrärahojen rajallisuus suhteessa tulevien vuosien oletettavaan lisääntyvään kysyntään. Olemassa olevat ja uudet tieto- ja tietoliikennetekniset sovellukset sekä lääketieteen piirissä tapahtuva yhä kapeampialainen tietämys tukevat myös tätä kehitystä.

Tässä väitöskirja tutkimuksessa selvitettiin etälääketieteen soveltuvuutta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä erikoissairaanhoidon välisissä realiaikaisissa konsultaatioissa valituilla esimerkkialoilla: silmätaudit, ihotaudit sekä ortopedia. Menetelmän käytännön soveltuvuuden lisäksi selvitettiin käytettävien laitteistojen teknistä laatua sekä etäkonsultaatioiden taloudellista kannattavuutta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mm. suunniteltaessa terveydenhuollon tulevia palvelurakenteita.

Käytännön tutkimuksia tehtiin Ikaalisten terveyskeskuksessa, Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, Satakunnan keskussairaalassa sekä sairaala Ortonissa Helsingissä. Tutkimuksessa selvitettiin realiaikaisen videokonsultaation diagnostiikkaa sekä laadullisia ja hoidollisia näkökulmia. Tehtyjen konsultaatioiden pohjalta laadittiin taloudellinen malli laiteinvestointien pohjaksi. Diagnostiikassa kiinnitettiin erityistä huomiota kuvanlaatuun vaikuttaviin tekijöihin sekä laadittiin malli laitteistojen standardoimista varten.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto