Yliopistologo LL Timo Järvelän kirurgian ja ortopedian alaan kuuluva väitöskirja

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with a Bone-Patellar Tendon-Bone Autograft (Polven eturistisiteen korjausleikkaus lumpiojännesiirteellä )

tarkastetaan 23.5.2001 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Sakari Orava (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Järvinen.

***

Järvelä on syntynyt 29.10.1965 Evijärvellä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Evijärven lukiossa 1984. Järvelä on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1991, kirurgian erikoislääkäriksi 1998 ja ortopedian erikoislääkäriksi 2000. Hän on työskennellyt ortopedian ja traumatologian erikoislääkärinä vuodesta 2000.

Järvelän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 810, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5079-5 , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 101, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5080-9 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Timo Järvelä,(03)-247 6072(työ), timo.jarvela@sci.fi

TIIVISTELMÄ

Polven eturistisiteen korjausleikkaus lumpiojännesiirteellä. 5-9-vuotistulokset 101 potilaalla.

Polven eturistiside on tärkein polven tukevuuteen vaikuttava rakenne. Eturistiside voi vaurioitua esim. urheillessa, jos polveen kohdistuu vääntövamma. Jos vaurioitunutta eturistisidettä ei korjata, on seurauksena polven löysyys, pettämisen tunne ja pitkällä aikavälillä myös polven nivelpintojen rikkoutuminen. Nämä muutokset aiheuttavat polveen kipua ja estävät potilasta liikkumasta samalla lailla kuin ennen. Elämänlaatu siis huononee, jos vaurioitunutta eturistisidettä ei saada kunnolla korjattua.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lumpiojännesiirteellä tehdyn eturistisidekorjauksen pitkäaikaistulokset 101 potilaalla, jotka tutkittiin keskimäärin 7 vuotta korjausleikkauksen jälkeen. Leikkaustulos oli hyvä 80 % potilaista kansainvälisen polvipisteytyksen mukaan arvioituna. Leikattu polvi oli tukeva 98 % potilaista. Sillä ei ollut juurikaan merkitystä, oliko korjausleikkaus tehty heti vamman jälkeen tai vasta myöhemmin. Myöskään se, oliko polvessa muita vammoja (nivelkierukka- tai muita nivelsidevammoja) leikkaushetkellä, ei näyttänyt vaikuttavan lopputulokseen. Noin puolella potilaista oli leikkauksen jälkeen polven etuosan kipua (polvillaan olo oli vaikeaa) ja polvilumpion alaista nivelrikkoa. Polven etuosan kipuun eniten vaikuttava tekijä oli polven ojennusvoiman heikkous; mitä heikompi etureisi oli, sitä enemmän polven etuosassa oli kipua. Polvilumpion alaiseen nivelrikkoon vaikuttivat sekä lumpiojänteen lyhentyminen leikkauksen jälkeen, että eturistisidesiirteen paikka. Jos uusi korjattu eturistiside oli anatomisesti väärässä paikassa, oli myös polvilumpion alainen nivelrikkoriski suurempi kuin anatomisesti oikealla paikalla olevalla siirteellä. Tutkimuksessa kehitimme myös uuden menetelmän, jolla arvioida eturistisidesiirteen paikkaa leikkauksen jälkeen. Uusi menetelmämme näytti olevan parempi kuin aikaisemmat menetelmät, koska se pyrtyi ottamaan huomioon siirteen paikan kokonaisuutena, eikä vain joko siirteen ala- tai yläosaa, kuten aikaisemmat menetelmät.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto