Yliopistologo YTM, KL Sirkku Kotilaisen kasvatustieteen ja mediakulttuurin alaan kuuluva väitöskirja

Mediakulttuurin haasteita opettajankoulutukselle

tarkastetaan 18.5.2001 klo 12 Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipaikan auditoriossa, Erottajankatu 12, Hämeenlinna.

Vastaväittäjänä on professori Juha Suoranta (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Tapio Varis.

***

Sirkku Kotilainen on suorittanut ylioppilastutkinnon Poltinahon yhteiskoulun iltalinjalla Hämeenlinnassa vuonna 1977, tiedottajatutkinnon Markkinointi-Instituutissa vuonna 1981 ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1995. Opettajaksi hän on pätevöitynyt Hämeen Ammattikorkeakoulussa vuonna 1997 ja valmistunut kasvatustieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistossa vuotta myöhemmin. Kotilainen on työskennellyt journalistina, tiedottajana ja opetustehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Tampereen yliopistossa määräaikaisena yliassistenttina, jonka opetus- ja tutkimusalueena on audiovisuaalinen mediakulttuuri

Kotilaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 807, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5071-X , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 98, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5072-8 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Sirkku Kotilainen,050-5854 112 (koti), 050-5854 112(työ), sirkku.kotilainen@imnetti.fi

TIIVISTELMÄ

Mediakulttuuri on tullut nopeasti oppilaitoksiin 1990-luvun aikana varsinkin tietotekniikkana, mutta myös laajemmin osaksi opetusta. Perusopetuksessa mediakulttuuria käsitellään esimerkiksi viestintäkasvatuksen aihealueessa, joka on kirjattu opetussuunnitelman perusteisiin vuonna 1994. Opettajankoulutukseenkin on perustettu uusia viestintään ja mediaan suuntautuneita koulutusohjelmia ja professuureja.

Sirkku Kotilaisen väitöskirja avaa ensimmäisenä arvioinnin näkökulman suomalaiseen viestintä- ja mediakasvatukseen. Tutkimuksessa määritellään mediaopettajuutta ja pohditaan sitä, millaiset mediakasvatuksen työtavat varsinkin opettajankoulutuksessa ovat vaikuttavimpia.

Arviointi pohjautuu kahteen erilaiseen tutkimukseen. Ensimmäisessä tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajien koulutuksessa sivuaineena toteutetun kuvallisen viestintäkasvatuksen merkitystä viiden opettajaopiskelijan elämässä. Koulutus toteutettiin vuosina 1995 - 1997. Uutena arvioinnin menetelmänä tutkimuksessa kokeiltiin erityistä koulutus- ja mediaelämäkertaa. Toisessa tutkimuksessa selvitettiin lähes 600 perusopetuksessa työskentelevän opettajan kyselyvastausten avulla heidän asenteitaan viestintäkasvatukseen. Kysely toteutettiin vuonna 1998.

Väitöskirjan mukaan mediaopettajuus rakentuu kuten opettajuus yleensä, esimerkiksi oppimista edistävien työtapojen hallinnasta. Mediaopettajuudessa korostuu kuitenkin pyrkimys vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppimista edistävinä eli vaikuttavina opetusmenetelminä mediakasvatuksessa tutkija mainitsee esimerkiksi erilaiset käytännön mediatyöpajat, projektityöt ja oppijan omakohtaista problematisointia vaativat tutkielmat. Koulutuksen vaikuttavuus näyttäytyy kuitenkin monisyisenä asiana, jossa opetus on vain yksi tekijä oppijan elämän kokonaisuudessa. Koulutuksen vaikuttavuutta voivat edistää tai hidastaa myös koulutuksen yleiset rakenteet ja säädökset, jotka säätelevät esimerkiksi tuntimääriä ja eri aineiden opettajien vastuita.

Väitöskirjassa esitetään useita toimenpiteitä aihealueen kehittämiseksi erityisesti opettajankoulutuksessa ja työssä olevien opettajien toiminnassa kouluissa. Yleisellä tasolla tulisi jäsentää mediakasvatuksen tavoitteita kouluissa ja eri opettajien vastuita aihealueen opetuksesta. Mediakasvattajien ammatillinen verkostoituminen ja yhteistyö median kanssa ovat myös aihealueen kehittämisen edellytyksiä. Väitöskirjaa hyödynnetään parhaillaan esimerkiksi opetushallinnossa, jossa suunnitellaan lukioon mediadiplomia uudeksi näyttödiplomiksi. Tulokset ovat sovellettavissa opettajankoulutuksen lisäksi myös viestintäalan koulutuksessa ja pedagogisessa tutkimuksessa sekä muilla kouluasteilla.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto