Yliopistologo Terveydenhuollon lisensiaatti Lea-Riitta Mattilan hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Vahvistumista ja tunnekokemuksen jakamista-potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta kuvaavan käsitejärjestelmän kehittäminen

tarkastetaan 18.5.2001 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Marjaana Pelkonen (Kuopion yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Åstedt-Kurki.

***

Lea-Riitta Mattila on suorittanut ylioppilastutkinnon Maunulan yhteiskoulussa Helsingissä. Mattila on valmistunut terveystieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1996. Hän on työskentelee lehtorina Helsingin ammattikorkeakoulussa.

Mattilan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 816, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5098-1 , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 107, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5099-X , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Lea-Riitta Mattila,(09) 3231 670 (koti), (09) 3108 1665(työ), lea-riitta.mattila@stadia.fi

TIIVISTELMÄ

Suomalaisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa ei ole tuotettu kattavaa kuvausta potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksesta vuodeosastolla. Tutkimukseen on tarvetta, koska vuorovaikutuksen on todettu olleen yksi keskeinen tekijä, jonka perusteella potilas arvioi saamansa hoidon laatua. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli potilaan ja hoitajan vuorovaikutus kirurgisella ja sisätautiosastolla.Tarkoituksena oli kehittää sitä kuvaava käsitejärjestelmä.Tutkimuskysymyksinä esitettiin 1) mitkä ovat potilas-hoitaja vuorovaikutuksen osa-alueet, 2) miten vuorovaikutuksen osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja 3)minkälainen kokonaisrakenne potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksesta muodostuu.Tutkimuksessa sovellettiin aineistolähtöinen teoria-lähestymistapaa.Aineisto kerättiin kolmella kirurgisella ja kolmella sisätautiosastolla havainnoimalla hoitotilanteita sekä haastattelemalla viittäkymmentä potilasta ja hoitajaa.Aineistosta kehitettyjen vuorovaikutusta kuvaavien käsitteiden luotettavuutta vahvistettiin hoitajille tehdyllä kyselyllä ja haastattelemalla potilaita. Lopuksi tunnistettiin muodostetuista vuorovaikutuskategorioista ydinkategoriat.

Vuorovaikutusta kuvattiin seitsemän kategorian avulla: 1) kohtaamisen myönteisyys ja turvallisuus, 2) aloitteellisuus ja luottamus yhteistyössä, 3) potilaan ja hoitajan läheisyys, 4) välittämisen kokeminen, 5)vahvistuminen, 6) tunnekokemuksen jakaminen ja 7) vuorovaikutuksen ympäristö. Ydinkategoriat olivat vahvistuminen ja tunnekokemuksen jakaminen.Kategorioita yhdistäviä piirteitä olivat potilaan turvallisuuden kokeminen, osallistuminen hoitoonsa ja tietäminen.

Tutkimustuloksia voidaan käyttää potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksen kehittämiseen kirurgisilla ja sisätautiosastoilla, hoitotyön suunnittelussa ja terveydenhuoltoalan koulutuksessa opiskeltaessa vuorovaikutusta.

Jatkotutkimusaiheet liittyvät vuorovaikutuskategorioiden välisten yhteyksien tutkimiseen.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto