Yliopistologo YTL Kimmo Tuomisen informaatiotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja

Tiedon muodostus ja virtuaalikirjaston rakentaminen: konstruktionistinen analyysi

tarkastetaan 8.6.2001 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa, Kehruukoulunkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjinä ovat dosentti Tuula H. Laaksovirta (Oulun yliopisto) ja professori Pertti Suhonen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Reijo Savolainen.

***

Kimmo Tuominen on syntynyt 19.8.1968 Turussa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Turun normaalikoulussa 1987. Tuominen on valmistunut yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 1997. Hän on toiminut Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella tutkijana ja assistenttina vuosina 1994-1997, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa informaatikkona sekä tietopalvelupäällikkönä vuosina 1997-1998. Vuosina 1998-2000 Tuominen on toiminut sovellusasiantuntijana CSC - Tieteellinen laskenta Oy:ssä ja vuodesta 2001 lähtien projektipäällikkönä.

Tuomisen väitöskirja ilmestyy CSC- Tieteellinen Laskenta Oy:n julkaisusarjassa, CSC Research Reports R01/01. ISBN 952-9821-74-3, ISSN 0787-7498. Kirjaa voi tilata osoitteesta: Kimmo Tuominen, CSC -Tieteellinen laskenta Oy, PL 405, 02101 Espoo, puh. (09) 457 2078.

Tuomisen väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 113, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5112-0 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Lisätietoja: Kimmo Tuominen, (09) 855 2819 (koti), (09) 457 2078 (työ), kimmo.tuominen@csc.fi

TIIVISTELMÄ

Väitöskirjassa eritellään erilaisia tapoja ymmärtää tiedon muodostusta sekä pohditaan näiden tapojen vaikutusta virtuaalikirjastojen rakentamisen peruskysymyksiin. Tietoarkkitehtuurissa on kyse siitä, kuinka virtuaalikirjasto järjestää toisinaan jopa satoja tuhansia dokumentteja käsittävän aineistokokoelmansa toimivaksi, hallituksi ja käyttäjää palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Tiedon muodostuksen ja tiedon organisoinnin peruskysymyksiin keskittyvän väitöskirjan tuloksia voidaan soveltaa myös muunlaisten tietoverkkopalvelujen, esimerkiksi portaalien, rakentamiseen.

Vaikka luokittelu on usein näkymätöntä, hyvin konkreettiset sosiaaliset käytännöt perustuvat luokitteluun ja luokittamiseen. Tämä tosiasia unohtuu helposti digitaalisessa ympäristössä, jossa tiedon organisointi kuitenkin on erityisen tärkeää. Kuten oikeaa lähtöporttia lentokenttäterminaalissa etsivä turisti tai kananmunia vieraassa supermarketissa etsivä asiakas, myös tietoverkkopalvelun käyttäjä voi hätääntyä ja hermostua törmätessään huonosti organisoituun tietoarkkitehtuuriin.

Aineiston luokittelu on suhteellisen helppoa silloin, kun kaikki tiettyä tietoverkkopalvelua käyttävät ja kehittävät sidosryhmät ovat yhtä mieltä tiedon paikkansapitävyydestä. Tiedollinen konsensus tässä suhteessa on kuitenkin harvinaisempaa kuin välttämättä tulemme ajatelleeksi.

Esimerkiksi portaalien tai virtuaalikirjastojen rakentajat eivät läheskään aina jäsennä homogeenista ja ristiriidatonta informaatiomassaa. Tällaiset palvelut ovat tietojen kohtaamispisteitä, joissa yhdistellään eri tyyppistä ja monenlaisista lähteistä peräisin olevaa tietoa. Keskeiseksi kysymykseksi nousee tällöin se, kuinka eri tahoilta peräisin olevien tulkintojen välisiin ristiriitoihin tulisi suhtautua. Pitäisikö tietojen väliset törmäykset kätkeä, tulisiko vastakkainasetteluja silittää ja silotella, vai kannattaisiko monitulkintaisuus jonkin asian suhteen tuoda palvelussa esille? Tiedon ja tiedon välityksen demokratian kannalta on usein tärkeää, että monenlaiset hyvin perustellut tulkinnat saisivat äänensä kuuluville.

Vallitsevat tietoverkkopalvelujen rakentamista ohjaavat näkemykset painottavat usein informaation yksisuuntaista siirtoa. Väitöskirjassa informaation siirtomallin rinnalle tuodaan konstruktionismi, ajattelutapa, jonka mukaan tiedot ja tulkinnat ovat avoimia ja keskustelullisia. Tekijä tarkastelee konstruktionististen ajatusten sovellettavuutta erityisesti terveystietoon, minkä vuoksi hän analysoi myös sydänleikkauspotilaiden ja näiden puolisoiden haastatteluja.

Konstruktionistiset virtuaalikirjastot ovat moniäänisiä ja ne perustuvat osallistumiseen sekä yhteistoimintaan. Niissä pyritään perinteistä sisällön kuvailullista tietoarkkitehtuuria täydentämään keskustelun mallintamisella. Pelkkä tietoresurssien sisällön kuvailu esimerkiksi asiasanoja käyttäen ei keskustelullisessa virtuaalikirjastossa yksin riitä.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto