Yliopistologo YTM Marjo Kolkka kasvatustieteiden alaan kuuluva väitöskirja

Ammattiin oppimisen situationaalisuus, yksilöllisyys ja prosessuaalisuus

tarkastetaan 21.6.2001 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Juhani Peltonen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Viljo Kohonen.

***

Marjo Kolkka on syntynyt 21.6.1951 Lempäälässä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Tampereen yhteislyseossa 1970. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 1979. Hän on suorittanut Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajantutkinnon vuonna 1990. Kolkka on toiminut erillaisissa sosiaalityön tehtävissä (mm. 7 vuotta koulukuraattorina) ja vuodesta 1988 yhteiskunnallisten aineiden lehtorina Tampereen sosiaalialan oppilaitoksessa.

Kolkan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 825, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5123-6 , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 117, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5124-4 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Marjo Kolkka, (03) 215 2111 (työ), (03) 379 2184, 050-351 3225 (koti), tsomako@info2.info.tampere.fi

TIIVISTELMÄ

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lähihoitajakoulutuksen näkökulmasta ammattiin oppimisen monimuotoista maailmaa. Tutkimus on samalla koulukohtaisen opetussuunnitelman toteutumisen tarkastelua. Aineisto on kerätty lähes koko 90-luvun ajan kestänen lähihoitajakoulutuksen kehittämisen ajalta ja se muodostuu koulutuksen ja työelämän yhteistyöhankkeesta, opettajien haastatteluista, opiskelijaryhmän prosessikuvauksesta ja opiskelijoiden kokemuksista omasta oppimisprosessistaan.

Tärkein tutkimuskysymys koski sitä, miten nuoren sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen on mahdollista hankkia sellainen työelämän varanto, jonka perustalta hän selviytyy sekä työelämässä että elämässä. Tutkimuksen tuloksena ovat teesit, joiden perusteella opettaja on haastettu jatkuvaan oman näkemyksensä pohdintaan ja oman opetuksellisen filosofiansa etsintään.

Vankasti empiirisen tutkimuksen metodologinen perusta on hermeneuttis-fenomenologisessa tieteenfilosofiassa. Kiinnostavaa on sekä kokemus että merkitykset.

Tutkimus on kasvattajuuden merkitystä korostava puheenvuoro ja sen näkökulmia voidaan ottaa pohdittavaksi opettajakoulutuksessa, koulutuksen ja oppilaitosten toiminnan kehittämishankkeissa sekä työssäoppimisen kehittämisessä.

Ammattiin oppiminen on ihmisen kehittymistä persoonana. Hänen kokemuksensa ja merkityksenantonsa ovat perustava lähtökohta. Opettajalta vaaditaan rohkeutta saattaa ja päästää nuori ihminen kasvuun. Tämän pohdinta on elinikäistä opettajalle ja kasvattajalle.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto