Yliopistologo KL Outi Kallioisen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Kadettien pedagoginen asiantuntijuus, Hermeneuttinen toimintatutkimus

tarkastetaan 9.2.2001 klo 12 Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen auditoriossa, Erottajakatu 12, Hämeenlinna.

Vastaväittäjänä on professori Kimmo Lehtonen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Eero Ropo.

***

Kallioinen on syntynyt 28.02.1959 Helsingissä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Etu-Töölön lukiossa 1978. Kallioinen on valmistunut kasvatustieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1999.

Kallioisen väitöskirja ilmestyy Koulutustaidon laitoksen julkaisusarjassa 2, No 8, Maanpuolustuskorkeakoulu, Koulutustaidon laitos, 2001, ISBN 151-25-1211-4, ISSN 1237-3680.

Väitöskirjan tilausosoite: Maanpuolustuskorkeakoulu, Koulutustaidon laitos, PL 7, 00861  HELSINKI, puh. 09-181 45113.

Lisätietoja: Outi Kallioinen, (03) 646 3338 (työ), 0400-545 656 (koti), outi.kallioinen@hamk.fi.

TIIVISTELMÄ

 

Kadettien pedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen tähtäävä toimintatutkimus toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoululla elokuun 1997 ja tammikuun 2000 välisenä aikana. Tutkimus pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen sekä käsitykseen kadeteista itseohjautuvina, elinikäisinä ja vastuullisina oppijoina, joiden kokemustaustaa arvostetaan ja pidetään tärkeänä oppimisen lähteenä. Sotilaspedagogiikan näkökulmasta tutkimuksessa korostuu erityisesti oppiminen ja sotilaan toimintakyvyn kehittäminen sen avulla.

Tutkimus on rakenteellisesti jaettu kolmeen maailmaan: I Tutkimuksen maailma, II Interventioiden maailma ja III Kouluttajan asiantuntijuuden maailma.

Tutkimuksen maailmassa tarkastellaan toimintakykyisiä upseereita ajan haasteissa ja luodaan katsaus sodan ja taistelun kuvan muutokseen, upseerin toimintakykyyn ja koulutustaitoon. Metodologisessa osiossa käsitellään tutkimuksen relationaalista käsitystä tiedosta, hermeneuttista lähestymistapaa sekä fenomenografista käsitysten tarkastelua. Tutkimuksessa pyritään syventämään ymmärrystä kyseisestä ilmiöstä ja ymmärrys on yhtä aikaa sekä tutkimuksen lähtökohta että päämäärä.

Interventiot ovat muutokseen tähtääviä väliintuloja, jotka esitellään Interventioiden maailmassa. Tutkimuksen interventioina ovat tutkijan omat pedagogiset opinnot Maanpuolustuskorkeakoululla 1997, didaktiikan interventiot I, II ja III 1997-1999, videointi koulutustaidon harjoituksissa 1998 ja 1999 sekä portfolio-toiminta kesinä 1998 ja 1999 sekä syksyllä 1999. Interventioissa olivat mukana ensimmäisen vuosikurssin kadetit lukuunottamatta kesien 1998 ja 1999 portfolio-toimintaa. Interventioiden raportoinnissa avattiin tutkittavaa ilmiötä laadullisella tavalla sekä pyrittiin luomaan samalla uutta tietoa yhdessä toimijoiden kanssa.

Kouluttajan asiantuntijuuden maailmassa tutkittiin käsityksiä asiantuntijuudesta Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaympäristössä toteutetun avoimen tekstikyselyn pohjalta. Siitä saatua tietoa syvennettiin teoreettisessa tarkastelussa, joka painottui opettajan/kouluttajan pedagogiseen pätevyyden tarkasteluun osana asiantuntijuutta. Asiantuntijuuden maailman tärkein tutkimuksellinen anti löytyi kadettien 'Hyvä kouluttaja' -kirjoitelmista, jotka hyvin rikkaalla ja moniulotteisella tavalla avasivat näkökulmia hyvän sotilaskouluttajan käytännön toimintaan ja siitä nousevaan tietoon. Näiden kirjoitelmien pohjalta hahmottui kuva, jossa välittyy tiivistetysti tuosta aineistosta muotoutunut tieto hyvän kouluttajan ja koulutettavien välisestä vuorovaikutussuhteesta, jonka tavoitteena on oppiminen ja sitä kautta toimintakyvyn kehittyminen.

Yhteenvedossa on tarkasteltu tämän tutkimuksen kokonaisuutta. Didaktiikan kurssin interventioiden osalta on selkeästi havaittavissa, että muutosta parempaan on syntymässä. Erityisesti tutkimuksen yhteydessä toteutunut käytännön ja teorian integrointi on mahdollistanut muutoksen. Tutkimuksessa käytäntö ja teoria saatiin tavoitteellisesti keskustelemaan keskenään, jolloin uuden oppiminen mahdollistui eri tavalla kuin ennen. Lisäksi koulutustaitoon keskeisesti liittyvä itsetietoisuus ja oman toiminnan arviointi on saatu toiminnan ja aineistojen välityksellä nostettua esiin, mikä edistää kadettien pedagogista ammatillista kasvua. Kadettien 'Hyvä kouluttaja' -kirjoitelmista, koulutustaidon harjoitusten videoinneista sekä portfolioista oli löydettävissä tuoretta ja elämänläheistä tietoa tämän hetken puolustusvoimien koulutuskulttuurista, jossa heijastuu syväjohtamisen mallin mukanaan tuoma selkeä muutos. Tätä muutosta, joka on osa kouluttajan pedagogisen asiantuntijuuden kasvuprosessia ja joka edistää toimintakyvyn kehittymistä, pyrittiin toimintatutkimuksen keinoin tukemaan, kannustamaan ja edistämään, mikä tavoitteisiin nähden myös toteutui.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto