Yliopistologo HL Takis Venetoklisen finanssihallinnon alaan kuuluva väitöskirja

Business subsidies and bureaucratic behaviour

tarkastetaan 15.12.2001 klo 13 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Evert Vedung (Uppsalan yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Hölttä.

***

Takis Venetoklis on syntynyt 03.06.1958 Ateenassa Kreikassa. Hän on suorittanut Bachelor's degree (BBA) in Business Administration-tutkinnon Ateenassa Economics University:ssä vuonna 1980, Master's degree (MPS) in Travel and Tourism Administration -tutkinnon USA:ssa The New School for Social Research:ssä vuonna 1983 sekä valmistunut hallintotieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 1999. Hän on työskennellyt tutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa joulukuusta 1997 lähtien.

Venetoklisen väitöskirja ilmestyy Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen sarjassa VATT-TUTKIMUKSIA No. 83, 2001. ISBN 951-561-387-6, ISSN 0788-5008. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 151, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5259-3 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Hämeentie 3, 00530 Helsinki. 09-703 71

Lisätietoja: Takis Venetoklis, (02) 4698 306 (koti), (09) 7032 953 (työ), takis.venetoklis@vatt.fi

TIIVISTELMÄ

Tässä väitöskirjassa on koottu yhteen kolme tutkimusta, joissa keskeisenä aiheena on kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) 1990-luvulla toteuttama yritystukipolitiikka Suomessa. Tarkoituksena on tutkia, onko yritystukipolitiikka ollut tehokasta ja samalla selittää sen taustalla olevat perustelut.

Ensimmäisessä tutkimuksessa mitataan yritystukien vaikutusta yritysten arvonlisäyksen kasvuun. Tulokset osoittavat, että vaikutus on positiivinen mutta erittäin pieni käytettyihin tukimääriin verrattuna. Tämä puolestaan herättää käytössä olevan yritystukipolitiikan tehokkuuteen liittyviä kysymyksiä.

Toinen tutkimus on katsaus muihin Suomessa ja ulkomailla yritystuen arvioinnista tehtyihin tutkimuksiin. Tarkastelluissa tutkimuksissa havaituilla menetelmillä on yhteys saatuihin tuloksiin. Käytettäessä primääriaineistoa (vaikutusarviot on saatu suoraan tukea saaneilta yrityksiltä) tulokset ovat positiiviset. Sitä vastoin käytettäessä vaikutusten mittaamiseen sekundääriaineistoa ja tieteellisiä menetelmiä, tulokset kallistuvat enemmän negatiiviselle puolelle.

Jos yritystuen vaikuttavuus näyttää olevan tehotonta, miksi yritystukipolitiikkaa silti käytetään? Kolmas tutkimus pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen lähestymällä ongelmaa ei niinkään kysyntäpuolelta (tukea saavat yritykset) kuin tarjontapuolelta (organisaatio, joka suunnittelee ja jakaa tukia yrityksille). Siinä testataan, onko KTMn virkamiehistön käyttäytyminen sen jakaessa elinkeinotukia yrityksille yhdenmukainen William Niskasen (1971) virastojen budjettimaksimointia koskevan teorian kanssa. Empiiriset tulokset antavat jossain määrin tukea tälle teorialle.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto