Yliopistologo KTM Anne-Mari Järvelinin yrityksen taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Evaluation of relationship quality in business relationships (Suhteen laadun arviointi yritysten välisissä suhteissa)

tarkastetaan 9.2.2001 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on professori Tore Strandvik (Svenska handelshögskolan). Kustoksena toimii professori Uolevi Lehtinen.

***

Jävelin on syntynyt 30.6.1967 Tampereella. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Hervannan lukiossa Tampereella 1986. Järvelin on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi 1991 Tampereen yliopistosta. Hän on toiminut Tampereen yliopistossa Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksella monissa eri tehtävissä; tutkijana, assistenttina, ja viimeksi (1999-2000) markkinoinnin osa-aikaisena professorina. Tällä hetkellä Järvelin toimii markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin opettaja Tampereen Ammattikorkeakoulun BBA International Business -koulutusohjelmassa.

järvelinin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 794, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5016-7, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 84, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5017-5, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anne-Mari Järvelin, 040 7056 944, anne-mari.jarvelin@tpu.fi

TIIVISTELMÄ

Anne-Mari Järvelinin väitöskirja käsittelee suhteen laadun arviointiprosessia yritysten välisissä suhteissa. Väitöskirja liikkuu uudella tutkimusalueella keskittyen tarkastelemaan sitä, miten koko yritysten välisen suhteen arviointiprosessi tapahtuu. Tutkimus pohjautuu käsiteanalyysiin, jota kirkastamaan on käytetty case-tutkimusta. Suhteen laadun arviointi on monimutkainen prosessi, johon osallistuu useita henkilöitä. Vaikka arviointi pohjimmiltaan on yksilön suorittamaa, vaikuttavat toisten mielipiteet, organisaation ja suhteen toimintamallit, aikaisemmat kokemukset, yhteiset arvioinnit ja lukuisat muut tekijät, siihen millaiseksi yksilön laadun kokee.

Väitöskirjassa tarkasteltiin sekä yksittäisten tapahtumien, episodien, ja koko suhteen arviointia että sitä miten nämä kaksi arviointia linkittyvät toisiinsa. Yksittäisen tapahtuman vaikutus koko suhteen laatukokemukseen vaihtelee episodin luonteen mukaan; rutiininomaiset, toisiaan muistuttavat tapahtumat ikään kuin kasaantuvat muodostaen yhtenäisen kuvan suhteesta; kun taas poikkeavat tapahtumat voivat pyyhkäistä suhteen laatukuvan yli muuttaen sen poikkeavan tapahtuman mukaiseksi. Suhteen laatukuva voidaan nähdä myös eräänlaisena solukkona, jossa tietyn tyyppisiin episodeihin liittyvät arvioinnit muodostavat yhden solun. Eri solujen keskinäiset suhteet ja merkitys saattavat vaihdella. Case -tutkimusessa laatustandardeihin perustuvat arvioinnit muodostivat suhteen laatukuvan pohjasolukon, jota ilman koko suhdetta ei olisi olemassa, mutta toisaalta tämän pohjasolukon päälle rakentuneesta solukosta tärkeimäksi nousi taloudellisiin seikkoihin liittyvän arvioinnin solu.

Väitöskirjatutkimuksen erääksi keskeiseksi tulokseksi nousivat erilaiset korjaavat prosessit, joiden tarkoituksena on palauttaa tilanne ennalleen huonon laatukokemuksen jälkeen, ja niiden merkitys. Usein nämä korjaavat prosessit saatetaan suorittaa negatiivisessa "toisen syyttelyn" -ilmapiirissä, tärkeää kuitenkin olisi, syyttelyn sijasta, korjata tilanne mahdollisimman pian ja miettiä sitä, miten estetään vastaavien tilanteiden syntyminen tulevaisuudessa. Yritysten välisissä suhteissa toisen osapuolten käsitysten ymmärtäminen, ja usein myös "ennalta arvaaminen" on suhteen toimivuuden kannalta monesti tärkeää. Tämän ymmärryksen lisäämiseksi yrityksissä voitaisiin entistä enemmän pureutua niihin tapoihin ja prosesseihin, joita toinen osapuoli käyttää arvioidessaan suhdetta. Erityisen tärkeää olisi ymmärtää toisen osapuolen arvioinnissa käyttämiä arviointistandardeja, ja pyrkiä myös omalta osaltaan vaikuttamaan näiden standardien syntymiseen, koska nämä standardit vaikuttavat usein ratkaisevasti siihen millaiseksi laatu kulloinkin arvioijan mielessä muodostuu.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto