Yliopistologo

FM Juha Lehikoisen tietojenkäsittelytieteiden alaan kuuluva väitöskirja

Interacting with Wearable Computers: Techniques and Their Application in Wayfinding Using Digital Maps (Vuorovaikutus puettavan tietokoneen kanssa: tekniikat ja niiden soveltaminen digitaalisiin karttoihin perustuvassa navigoinnissa)

tarkastetaan 27.9.2002 klo 12.00 Tampereen yliopiston Attilan kiinteistön luentosalissa B661, Yliopistonkatu 38, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Bruce Thomas (University of South Australia). Kustoksena toimii professori Kari-Jouko Räihä.

***

Juha Lehikoinen on syntynyt vuonna 1970 ja hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Mouhijärven lukiossa vuonna 1989. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1996. Hän on työskennellyt Tampereen yliopiston tietojenkäsittelyopin laitoksella tutkijana ajalla 15.1-31.5.1995 sekä 1.6.1995-31.10.1997 sovelluskonsulttina ja 1.11.1997-31.7.1998 pääsuunnittelijana Major Blue Company - MBC Oy:ssä. Vuodesta 1998 Lehikoinen on työskennellyt projektipäällikkönä ja 2.8.2000 lähtien Senior Research Scientist:na Nokia Research Center:ssä.

Lehikoisen väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen sarjassa, A-2002-2, Tampereen yliopisto, Tampere 2002. ISBN 951-44-5316-6, ISSN 1457-2060. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 207, Tampereen yliopisto 2002. ISBN 951-44-5460-X, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Juha Lehikoinen, 050 483 5450 (työ), juha.lehikoinen@nokia.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Tietokonetta kutsutaan puettavaksi silloin, kun se on riittävän pieni ja helppokäyttöinen liitettäväksi saumattomaksi, näkymättömäksi osaksi käyttäjän vaatetusta. Lisäksi sen on oltava aina valmiina käyttöön ja täysin käyttäjän itsensä hallittavissa. Puettava tietokone on siten erittäin henkilökohtainen; lisäksi se on myös jatkuvasti käyttäjänsä mukana - aina siellä, missä vaatteetkin ovat. Yksi luontevimpia puettavan tietokoneen käyttöalueita ovatkin paikkasidonnaiset palvelut ja tehtävät. Tässä työssä tarkastellaan yhtä tällaista tehtävää - tien löytämistä haluttuun maantieteelliseen kohteeseen puettavan tietokoneen avulla.

Työ jakautuu kahteen pääosa-alueeseen. Toisaalta tutkimuskohteena on ihmisen ja sähköisten karttojen välinen vuorovaikutus, toisin sanoen se, miten sähköisen kartan pitäisi puettavan tietokoneen kanssa käytettynä toimia. Varsinaisten karttojen lisäksi tutkimus käsittelee myös muuta paikkasidonnaista tietoa, erityisesti sen esittämistä ja vuorovaikutusta sen kanssa. Toisena tutkimuskohteena on ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus. Tältä osin tutkimuskysymyksenä on, miten puettavaa tietokonetta voisi mahdollisimman helposti ja tehokkaasti ohjata ja hallita käyttöympäristöstä riippumatta. Tutkimuksen tuloksena on syntynyt useita uusia vuorovaikutustekniikoita sekä uutta tietämystä siitä, millainen puettavan tietokoneen kanssa käytettävän sähköisen kartan tulisi olla.

Tutkimuksen osa-alueiden mukaisesti työ lähestyy aihetta kahdesta suunnasta. Yhtenä lähtökohtana on perinteisten paperikarttojen käyttö: miten ihmiset käyttävät karttoja, millaisia ongelmia karttojen käytössä on, ja miten nämä seikat voidaan huomioida sähköisten mobiilikarttojen kehittämisessä. Toinen lähestymistapa pohtii puettavien tietokoneiden aiheuttamia uusia haasteita niin navigoinnille kuin vuorovaikutuksellekin. Tavoitteena on mahdollisimmin yksinkertainen ja helposti opittava vuorovaikutus.

Koska varsinaisia, kaikki vaadittavat ehdot täyttäviä puettavia tietokoneita ei vielä ole saatavilla, on tutkimusta varten kehitetty puettavan tietokoneen prototyyppi, joka on varustettu silmikkonäytöllä ja erityisellä vyöllä koneen ja sen lisälaitteiden kiinnittämiseksi. Tätä prototyyppiä hyödyntäen uudet vuorovaikutustekniikat on suunnitteluvaiheen jälkeen toteutettu ja niiden toimivuus on tarkistettu käyttäjätestein. Saadut tulokset on analysoitu ja tekniikasta on kehitetty seuraava versio. Työ perustuu siten sekä konstruktiivisiin että empiirisiin menetelmiin.

Väitöskirja luo pohjaa karttojen ja navigointia helpottavien toimintojen siirtämiseksi paperilta ja pöytätietokoneiden ruudulta henkilökohtaisempiin laitteisiin - sellaisiin, jotka kulkevat käyttäjän mukana ja ovat käytettävissä missä ja milloin tahansa. Vaikka työ keskittyy puettaviin tietokoneisiin, ovat tulokset kuitenkin jo nyt monilta osin sovellettavissa ja hyödynnettävissä muissa mobiilipäätelaitteissa, kuten matkapuhelimissa, kun varsinaiset puettavat tietokoneet vielä odottavat tulemistaan.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto