Yliopistologo

KTM Niina Koivusen yrityksen hallinnon alaan kuuluva väitöskirja

Leadership in Symphony Orchestras. Discursive and Aesthetic Practices

tarkastetaan 7.2.2003 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Dian Marie Hosking (Tilburgin yliopisto). Kustoksena toimii professori Arja Ropo.

***

Niina Koivunen on syntynyt 10.05.1969 Raumalla ja hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Raumalla vuonna 1988. Hän suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1995. Hän on työskennellyt Tampereen yliopistossa yrityksen hallinnon assistenttina vuosina 1996-1998 sekä vierailevana tohtoriopiskelijana Tukholman yliopistossa ajalla 1.8.1998-31.12.1999. Hän on myös työskennellyt graduate school tutkijana (Finnish Center for Service and Relationship Management) vuosina 2000-2002.

Koivusen väitöskirja ilmestyy Tampere University Pressin kustantamana, Tampere 2003. ISBN 951-44-5448-0. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 227, Tampereen yliopisto 2003. ISBN 951-44-5562-2, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Niina Koivunen, 040-521 6717 (koti), (03) 215 7268 (työ), niina.koivunen@uta.fi, http://www.uta.fi/~yyniko/

LEHDISTÖTIEDOTE

Miten sopivatkaan yhteen taide ja talous, samaan organisaatioon taiteilijat ja johtajat? Taideorganisaatioilla saattaa olla hyvin romanttinen leima, vaikka käytännössä niiden toimintaa johdetaan usein uusimpien business-oppien mukaisesti. Toki taiteen ja talouden jännite aiheuttaa johtajuudelle runsaasti haasteita. Tämä tutkimus kuvaa, miten johtajuus rakentuu sinfoniaorkestereissa, miten muusikot ja johtajat ymmärtävät johtajuuden käsitteen.
Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla ja havainnoimalla kahta orkesteria: Tampereen kaupunginorkesteria ja Philadelphian orkesteria. Tutkimusote on etnografisvaikutteinen ja epistemologinen lähtökohta sosiaalinen konstruktionismi. Laajaa johtajuusaineistoa on käsitelty kahdella tavalla eli diskurssianalyysin ja estetiikan näkökulmista.

Diskurssianalyysin avulla olen muodostanut neljä laajaa johtajuusdiskurssia, jotka aktiivisesti muokkaavaat ja ylläpitävät johtajuuskäsityksiä orkesterissa. 'Taide vastaan talous -diskurssi' heijastaa orkesteriorganisaation johtajuuden perusdilemmaa. 'Auktoriteetti-inho -diskurssi' kuvastaa muusikoiden ongelmallista suhdetta auktoriteettiasemassa oleviin henkilöihin. 'Sankarijohtaja -diskurssi' puolestaan kuvaa ja ylläpitää uskoa vahvoihin yksilöihin ja heidän ylivertaisiin ominaisuuksiinsa. 'Jaettu johtajuus -diskurssi' tuottaa uudenlaista käsitystä johtajuudesta, jossa vastuuta voidaan jakaa yksilöiltä ryhmille.

Estetiikan näkökulma korostaa orkesteritoiminnan kehollisia ja aistihavaintoihin perustuvia ominaisuuksia. Erityisesti olen tutkinut kuuntelua ja auditiivista kulttuuria, koska musiikissa ja soittamisessa kuuntelu on keskeinen taito. Auditiivinen kulttuuri korostaa läsnäoloa ja kollektiivisuutta. Auditiivista kulttuuria tutkimalla voi osoittaa, miten yksilökeskeistä perinteinen johtajuustutkimus ja -kirjallisuus on. Tutkimus esitteleekin, millainen voisi olla auditiivisuuteen perustuva johtajuuskulttuuri.

Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia ovat johtajuusdiskurssien monipuolisuuden ja ristiriitaisuuden kuvaus sekä auditiivisen johtajuuden konstruointi. Tutkimus tuo uutta tietoa erityisesti estetiikan soveltamisesta liiketaloustieteessä. Lisäksi tutkimus tuo hyödyllistä tietoa johtajuudesta taideorganisaatioille ja yleisemminkin muille organisaatioille. Estetiikan alueelta löytyvät myös kiinnostavat jatkotutkimuksen aiheet.


[laskuri] käyntiä 23.01.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto