Yliopistologo

Ph.D. Olga Vekovischevan fysiologian alaan kuuluva väitöskirja

The Role of α6 Subunit-containing GABAA Receptors in Behavioral Effects of Alcohol and Drug Treatments (Pikkuaivojen GABAA-Reseptorit)

tarkastetaan 23.5.2003 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Garry Wong (Kuopion yliopisto). Kustoksena toimii professori Simo Oja.

***

Olga Vekovischeva on suorittanut Ph.D.-tutkinnon
St-Petersburg Pavlov Medical University:ssa. Hän on toiminut tutkijana Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella farmakologian osastossa vuodesta 1997 ja vuodesta 2003 lähtien Helsingin yliopiston biolääketieteen laitoksella.

Vekovischevan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 928, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5662-9, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 251, Tampereen yliopisto 2003. ISBN 951-44-5663-7, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Olga Vekovischeva, 040-542 4223 (koti), (09) 191 25337 (työ), Olga.Vekovischeva@helsinki.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

α6-Alayksikön sisältävien GABAA-reseptorien merkitystä alkoholi- ja lääkekäsittelyjen aiheuttamiin käyttäytymisvaikutuksiin tutkittiin käyttäen kahta erilaista geneettistä jyrsijämallia. Näille reseptorialatyypeille ei ole selektiivisiä ligandeja joten geneettistä muokkausta käytettiin alayksikön merkityksen selvittämiseksi. α6-Alayksikkö ilmenee ainoastaan pikkuaivojen jyvässoluissa ja sen sisältämät reseptorit ovat epäherkkiä bentsodiatsepiinien sitoutumispaikan agonisteille kuten diatsepaamille, ainakin in vitro. Tämä helpottaa tulosten tulkintaa arvioitaessa tämän reseptorialatyypin roolia käyttäytymisessä.

Pistemutaatio rottamallissa (ANT/AT rotat) tekee normaalisti bentsodiatsepiiniagonisti-epäherkistä a6-alayksikön sisältävistä GABAA-reseptoreista herkkiä bentsodiatsepiiniagonisteille. a6-Poistogeenisessä hiirikannassa (α6-/-) α6-alayksikköä koodaava geeni on inaktivoitu, joten α6-alayksikköä ei ilmennetä α6-/- hiirissä.

α6-Alayksikön puuttuminen ei vaikuttanut hiirten motorisiin toimintoihin lukuunottamatta diatsepaamin aiheuttaman liikesuorituksen heikkenemisen voimistumista. Lisäksi α6-/- hiirten ahdistuneisuuden taso oli lievästi kohonnut ja niiden latenssi korkean lämpötilan aiheuttamalle kivulle pidentynyt. α6-Alayksikön puuttumisella ei ollut vaikutusta toleranssin kehittymiseen alkoholin ja diatsepaamin liikesuoritusta heikentävälle vaikutukselle. Krooninen altistus kohtuullisille alkoholiannoksille ei vaikuttanut α6-geenin transkription säätelyyn. Poistogeeninen α6-/- hiirikanta ja mutantti rottamalli eroavat luonnostaan toisistaan, mahdollistaen siten erilaisten GABAA-reseptori-alatyyppien merkityksen tutkimisen pikkuaivojen fysiologiassa.

α6-Alayksikön sisältävien GABAA-reseptorien farmakologista aktivointia tulisi välttää jotta rajoitetaan liikesuorituksen heikkeneminen. Niiden aktivaatio saattaa tosin lievittää ahdistusta. Villityypin α6-alayksikkö reseptorikompleksissa estää epänormaalin voimakkaan diatsepaamiherkkyyden, mutta α6-alayksikkö ei osallistu toleranssin kehittymiseen kroonisissa alkoholi- ja diatsepaamikäsittelyissä.


[laskuri] käyntiä 06.05.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto