Yliopistologo

YTM Susan Eriksson-Pielan sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Tunnetta, tietoa vai hierarkiaa? Sairaanhoidon moninainen ammatillisuus (Emotion, knowledge or hierarchy? The multiplicity of professionalism in nursing)

tarkastetaan 30.5.2003 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Anne Kovalainen (Turun kauppakorkeakoulu). Kustoksena toimii professori Pertti Alasuutari.

***

Susan Eriksson-Piela on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut assistenttina sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksella Tampereen yliopistossa vuosina 1997-1999 ja yliassistenttina vuosina 2001-2002. Nykyisin hän on äitiysvapaalla.

Eriksson-Pielan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 929, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5664-5, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 252, Tampereen yliopisto 2003. ISBN 951-44-5665-3, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Susan Eriksson-Piela, (09) 436 99060 (koti), susan.eriksson@kolumbus.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjassa tutkitaan hoitotyössä toimivan henkilön ammatillista asemaa analysoimalla sydänsairauksien hoitoon erikoistuneen hoitohenkilöstön tapoja tehdä ymmärrettäväksi vallitsevaa ammatillista todellisuuttaan. Tutkimuksessa osoitetaan retorisen diskurssianalyysin keinoin, että ammatillisen identiteetin rakentumiseen vaikuttaa ennen kaikkea ammatillinen ympäristö sosiaalisine suhteineen ja valtasuhteineen. Ammatillisia valtasuhteita ja -verkostoja pidetään yllä institutionaalisessa ammattikielessä ja yhteisöllistä moraalijärjestystä ylläpitävässä kielenkäytössä. Nämä kielenkäyttötavat ovat pitkälti sidoksissa käsityksiin hyvästä potilashoidosta ja haluun rakentaa ammattitaitoista identiteettiä näiden käsitysten pohjalta. Tutkimuksessa osoitetaan myös, että valtasuhteita pidetään yllä aktiivisesti ennen kaikkea ammattiryhmien ja sukupuolten välisissä suhteissa. Sosiaalisten suhteiden keskeiseksi määrittelykentäksi muodostuvat tällöin ammatilliseen kompetenssiin liittyvät kamppailut.

Tutkimus palauttaa yhteisön ja sosiaalisen järjestyksen merkityksen sosiologiseen professiotutkimukseen. Siinä paljastetaan tarkoin kielenanalyyttisin menetelmin valtasuhteiden ilmenemismuotoja professionaalisessa ympäristössä. Tutkimuksen mukaan valtasuhteet eivät kytkeydy vain tietoa korostavaan ammatillisuuteen vaan myös moraalisiin tekijöihin ammatillisessa ympäristössä. Tämä tutkimustulos tuo sosiologisen asiantuntijatutkimuksen alalle tärkeän lisän, jolla on olennaista ja ajankohtaista merkitystä tietoa ja asiantuntemusta korostavassa työyhteiskunnassa. Sen pohjalta voi ryhtyä laajemmalti pohtimaan asiantuntemuksen merkitystä yhtenä sosiaalisen pääoman muotona yksilön identiteettimäärittelyssä.

Tutkimus on hyödyllinen kaikille työelämässä toimiville, sillä se antaa mahdollisuuden pohtia ammatillisia suhteita uudesta, vallitseviin kielenkäyttötapoihin liittyvästä näkökulmasta. Tutkimuksen anti voi olla myös yksilöemansipatorinen sen vuoksi, että se auttaa ymmärtämään sosiaalisia suhteita ja valtasuhteita työelämässä.


[laskuri] käyntiä 12.05.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto