Yliopistologo

KL Sari Poikelan aikuiskasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja

Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen (Problem-based pedagogy and the tutor's knowing and competence)

tarkastetaan 14.6.2003 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa D11, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pauli Kaikkonen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Annikki Järvinen.

***

Sari Poikela on syntynyt Tampereella vuonna 1967 ja suorittanut kasvatustieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1998. Hän työskentelee Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Eduta-instituutissa projektipäällikkönä.

Poikelan väitöskirja ilmestyy Tampere University Pressin kustantamana, Tampere 2003. ISBN 951-44-5653-X. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 250, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5661-0, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Sari Poikela, (03) 215 6093 tai 050 336 1727 (työ), sari.poikela@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Ongelmaperustainen oppiminen, problem-based learning (PBL), on maailmanlaajuisesti, erityisesti ammatillisessa korkeakoulutuksessa sovellettu opetussuunnitelmallinen lähestymistapa, jonka suomalaiset sovellukset käynnistyivät ensimmäisenä Tampereella lääkärien ja fysioterapeuttien koulutuksessa 1990-luvun puolivälissä. Tutkimus on ensimmäinen suomalainen aihetta käsittelevä kasvatusalan väitöskirja. Se on etnografinen tapaustutkimus, joka tarkastelee opettajan työn, opetussuunnitelman ja organisaation oppimiskulttuurin muutosta lääkärien ja fysioterapeuttien opettajien kokemusten kautta.

Tutkimusraportin alku jäsentää ongelmaperustaisen oppimisen teoreettista taustaa. Empiirinen aineisto on kerätty kahdessa vaiheessa vuosina 1996-1997 ja 2001. Ongelmaperustaisen oppimisen perusidea on oppimisen käynnistyminen autenttisten, ammatillisesta käytännöstä nousevien ongelmien kautta ja sen myötä työn ja koulutuksen maailmojen lähentäminen. Ongelmaperustaista oppimista on tutkittu useimmin opiskelijan näkökulmasta. Opettajuuden muutosta on tutkittu kansainvälisestikin huomattavasti vähemmän. Opettajan työn näkökulmasta on osuvaa käyttää termiä ongelmaperustainen pedagogiikka. Hyvän oppimisen tae on juuri opettajan, eli tässä yhteydessä tutorin henkilökohtainen ja yhteisöllinen, jaettu ammatillinen osaaminen. Tutorin osaamiseen liittyy vuorottelu erilaisissa tehtävissä oppimisen ohjaajana, asiantuntijana ja suunnittelijana. Tutor-opettaja on myös itse oppija, joka joutuu tarkistamaan omia arvojaan ja pedagogisia käsityksiään sekä suuntaamaan niitä uudelleen. Tutor ohjaa sekä ryhmän että sen jäsenten oppimista.

Tutkimus erittelee ongelmaperustaisen oppimisen soveltamisen käynnistymistä kohdeorganisaatioissa sekä tutorien osaamisen kehittymistä ja heidän työtään tieto- ja oppimisympäristönä. Tutkimusongelmat ovat: 1. Miten tutorin osaaminen kehittyy ongelmaperustaisen oppimisen kontekstissa? 2. Mitkä ovat tutorin työn keskeiset elementit?

Tulokset osoittivat tutoreiden prosessoivan työssään moniulotteista tietoa, jossa liikutaan yksilöiden, työyhteisön ja koko organisaation toimintojen vaikuttamana. Siten tuloksilla on merkitystä myös yleisemmin tarkasteltaessa työssä ja organisaatiossa oppimista. Tutkitut tutorit onnistuivat suunnistamaan yksin työskentelyn kulttuurista kollegiaaliseen vastuun jakamiseen ja aitoon, luottamusta edellyttävään yhteistyön kulttuuriin. Ongelmaperustainen pedagogiikka luo ammatillisen kasvun ja osaamisen uuden kehyksen, jossa opettajat oppivat työssään ja työyhteisössään aivan eri tavalla verrattuna aikaisempaan yksintyöskentelyn traditioon.

Tutkija kuuluu ongelmaperustaista oppimista koulutuksessa ja työssä tutkivaan ProBell-ryhmään (Problem based learning in Finnish higher education). Tutkimustuloksia sovelletaan parhaillaan välittömästi käytäntöön Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Eduta-instituutin toteuttamassa 40 opintoviikon laajuisessa opettajien täydennyskoulutusohjelmassa ”Ongelmaperustaisen oppimisen PD-opinnot”, jota osarahoittavat EU ja Etelä-Suomen lääninhallitus. Suomalaisen koulutuksen kentälle työskentee jo paljon ongelmaperustaisen pedagogiikan ja oppimisen parissa toimivia sekä niitä, joiden kiinnostus asiaan on herännyt. Tutkimustuloksia voivat hyödyntää paitsi erilaisten oppilaitosten opettajat myös työelämän koulutuksen kehittäjät erilaisissa organisaatioissa.


[laskuri] käyntiä 03.06.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto