Yliopistologo

YTM Helena Koskisen aikuiskasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja

POHJOISMAISILTA JUURILTA KOHTI MAAILMANLAAJUISTA TOIMIJUUTTA? Suomalaisen kansanopiston toimintakulttuuri ja sen kansainvälisyys 2000 -luvun alussa (From Nordic roots towards global acting? Cultural Practices and its Internationality in Finnish Folk High Schools at the beginning of the twenty-first century)

tarkastetaan 5.9.2003 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Juha Vuorinen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Reijo Raivola.

***

Helena Koskinen on syntynyt Utajärvellä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Vuodesta 1984 lähtien hän on toiminut Huittisissa Länsi-Suomen opistossa opettajana / vararehtorina.

Koskisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 948, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5735-8, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 272, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5736-6, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Helena Koskinen, 040-576 2320 (koti), helena.koskinen@huittinen.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Toimintakulttuurit kansainvälistyvät

Suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuva kansainvälistyminen on jo puolen vuosisadan ajan haastanut koulujen toimintakulttuureita kansainvälistymään. Tänään monikulttuurisuus ja kansainvälinen yhteistoiminta ovat monella tapaa koulun arkea. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisen kansanopiston toimintakulttuurin profiloitumista ja kansainvälisyyden näkyvyyttä siinä sekä eri toimijoiden kansainvälisyyskokemuksia siirryttäessä 2000 ­luvulle. Toimintakulttuurin muutoksen hallitsemiseksi on tärkeää tiedostaa toiminnan kulttuuriset käytännöt. Kansanopistojen pohjoismaiset juuret ovat luoneet pohjaa kansainvälisille kontakteille, mutta yleisesti laajeneva monikulttuurisuus ja kansainvälinen yhteistoiminta sekä verkostoituminen koetaan edelleen haasteena sekä opetustarjonnan, yhteistoiminnan että toimintaympäristön rakentumisen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan ei voida puhua toteutuneesta kansainvälistyneestä toimintakulttuurista vaan muutos on jatkuvaa. Tutkimus osoitti myös, että ei ole identifioitavissa yhtä yhtenevää kansanopiston toimintakulttuuria. Aineistoon perustuen muodostettiin neljä toimintakulttuurityyppiä, joissa kaikissa kansainvälisyys on vaikuttavana osatekijänä.
Yleisesti kansainvälisyys vaikuttaa positiivisesti oppilaitoksen toiminnan ajankohtaisuuteen ja markkina-arvoon sekä luo monikulttuurista toimintailmapiiriä. Kansanopistoilla on haasteena vahvistaa rooliaan kulttuurien tuntemuksen, kielitaitoisuuden ja muiden yhteistoimintataitojen kouluttajana.


Kansanopistojen vahvuustekijät: vuorovaikutus ja muutosorientoituneisuus

Suomalaisten kansanopistojen toimintakulttuurisiksi vahvuustekijöiksi tutkimus osoitti vuorovaikutuksellisuuden, asiakaskeskeisyyden ja muutosorientoituneisuuden. Vuorovaikutus oppimisympäristössä­ keskustelu ja yhteistoiminnallisuus koetaan oppimista edistävänä. Vuorovaikutusta ohjaavat opiskelijakeskeisyys ja asiakkuus. Asiakkuus huomioidaan yksilötasolla henkilökohtaisten opetussuunnitelmien toteuttamisessa ja yksilöllisenä palveluna sekä toisaalta yhteisötasolla koulutuspalvelujen tuottamisessa eri yhteistyötahoille.
Muutosorientoituneisuus on herkkyyttä ajankohtaisille haasteille omaehtoisena tehtävänhakuna tai ulkoapäin tulevana paineena.


Kielitaito yksilötason keskeinen kansainvälistymistekijä

Tutkimus vahvisti, että kielitaitoisuus on yksilötasolla kansainvälistymisen avaintekijä.
Lisääntyvässä määrin kansainvälisiä kontakteja tuottavassa toimintaympäristössä selviytyminen edellyttää tietoja ja taitoja sekä asenteellisia valmiuksia, jotka mahdollistavat laajenevan tietoisuuden työelämästä, opiskelusta ja aktiivisesta kansalaisuudesta.
Kansanopistojen ja koko aikuiskoulutuksen erityisenä haasteena on vieraiden kielten oppimismahdollisuuksien tarjoaminen aikuisille, jotka eivät ole koulutusurallaan opiskelleet vieraita kieliä, mutta toimivat kansainvälistyneessä, monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Tutkimusaineisto koostui kansanopistojen esittelymateriaaleista, rehtoreille suunnatusta kyselystä ja kirjeistä, joissa eri toimijat kertoivat kansainvälisyyskokemuksistaan oppilaitoksissa. Aineiston keruu suoritettiin kolmessa vaiheessa ja aineiston analysointiin sovellettiin sanastoanalyysiä, kategorisointia sekä diskurssiivista luentaan. Tutkimustulokset kehystävät ajankohtaista keskustelua ja tarjoavat materiaalia oppilaitoskohtaiseen toimintakulttuurianalyysiin ja kehittämistyöhön.


[laskuri] käyntiä 20.08.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto