Yliopistologo

LL Maria Nuotion terveystieteen alaan kuuluva väitöskirja

Urgency and Urge Incontinence in the Older Population. Prevalence, Associated Factors and Prognosis (Pakko-oire ja siihen liittyvä virtsankarkailu iäkkäillä. Esiintyvyys, oireisiin liittyvät tekijät ja ennuste.)

tarkastetaan 19.9.2003 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Reijo Tilvis (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Marja Jylhä.

***

Maria Nuotio on syntynyt Keikyässä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun yliopistossa sekä geriatrian erikoislääkärin tutkinnon Kuopion ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt vuodesta 2001 lähtien apulaisylilääkärinä Vaasan kaupunginsairaalassa.

Nuotion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 951, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5743-9, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 275, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5744-7, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Maria Nuotio, 050-353 6024 (koti), 050-353 6024 (työ), maria.nuotio@netikka.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Iäkkään miehen virtsankarkailu huonoennusteinen vaiva

Virtsankarkailu on erityisesti ikääntyvän väestön terveysongelma, jolla on vaikutuksia ikääntyvien elämänlaatuun ja sosiaali-ja terveydenhuollon kustannuksiin. Tämän kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pakko-oireen ja siihen liittyvän virtsankarkailun esiintyvyyttä, oireisiin liittyviä tekijöitä ja pitkäaikaisennustetta iäkkäässä satunnaisväestössä. Aineistona käytettiin Tampereen eläkeikäisten seurantatutkimuksen kolmea eri vaihetta. Pakko-oire määriteltiin vaikeutena ehtiä ajoissa WC:hen ja pakkovirtsankarkailu voimakkaan virtsaamistarpeen aiheuttamana karkaamisena.

Pakkovirtsankarkailua esiintyi 24 %:lla yli 70-vuotiaista miehistä ja 36 %:lla samanikäisistä naisista. Pelkkää pakko-oiretta ilman virtsankarkailua esiintyi noin 10 %:lla miehistä ja naisista. Virtsarakon tyhjennysoireet (heikentynyt ja /tai katkeileva virtsasuihku) olivat huomattavan yleisiä: niitä esiintyi melkein kolmella neljäsosalla (72 %:lla) miehistä ja lähes puolella (48 %:lla) naisista. Tyhjennysoireet lisäsivät pakko-oireen riskiä miehillä ja naisilla. Miehillä pakkovirtsankarkailu oli tavallisin virtsankarkailutyyppi; naisilla esiintyi paljon sekä ponnistuskarkaamista että ponnistus- ja pakkovirtsankarkailun yhdistelmää.

Pakko- ja sekamuotoisesta virtsankarkailusta kärsivät naiset asuivat usein laitoksessa, heillä oli monia samanaikaisia sairauksia ja he raportoivat heikentynyttä toimintakykyä ja masentuneisuutta. Vastaavista oireista kärsivät miehet raportoivat heikentynyttä toimintakykyä ja masentuneisuutta. Kaikilta laitoshoidossa asuvilta miehiltä puuttui virtsan pidätyskyky. Noin puolet (46 %) naisista , mutta vain kymmenesosa (9 %) miehistä käytti virtsankarkailunsa takia vaippoja; miehille tarkoitettuja keräyspusseja tai virtsakatetreja ei juuri käytetty. Erityisesti nykyinen tupakointi näytti lisäävän pakko-oireen riskiä yli 60-vuotiailla henkilöillä, mutta kahvinjuonti tai alkoholinkäyttö eivät olleet yhteydessä pakko-oireeseen.

Sekä pakko-oire että siihen liittyvä virtsankarkailu ennustivat 10 vuoden kuluessa kuolleisuutta yli 60-vuotiailla miehillä. Samanikäisillä miehillä pakkovirtsankarkailu ennusti 13 vuoden seuranta-aikana pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumista. Naisilla vastaavia ennustevaikutuksia ei todettu.

Tutkimuksen perusteella pakko-oire ja siihen liittyvä virtsankarkailu ovat merkittäviä ja monimuotoisia virtsaamisvaivoja iäkkäillä ja niihin näyttää liittyvän huono pitkäaikaisennuste iäkkäillä miehillä. Tutkimustulos korostaa virtsaamisvavojen huomioon ottamisen tärkeyttä iäkkäitä henkilöitä hoidettaessa ja suunniteltaessa koti- ja omaishoidon tukitoimia.


[laskuri] käyntiä 03.09.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto