Yliopistologo

LL Marisanna Saaren keuhkosairauksien alaan kuuluva väitöskirja

Pulmonary Deposition and Clearance of 99mTc-labelled Beclomethasone Liposomes in Healthy Subjects and in Mild and Severe Asthma (99mTeknetiumilla leimattujen beklometasoniliposomien jakauma ja poistuma keuhkoista terveillä sekä lievää ja vaikeaa astmaa sairastavilla)

tarkastetaan 19.9.2003 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen isossa luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Antti Ahonen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Saarelainen.

***

Marisanna Saari on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1988 sekä erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1998 Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt vuodesta 1999 lähtien TAYSin keuhkosairauksien klinikalla, nykyisin erikoislääkärinä.

Saaren väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 952, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5745-5, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 276, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5746-3, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Marisanna Saari, 0500-158 912 (koti), (03) 311 63094 (työ), marisanna.saari@pshp.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksen tarkoituksena on uuden farmaseuttisen tekniikan soveltaminen keuhkoihin annosteltavan tulehdusta hillitsevän lääkkeen, beklometasonin, annosteluun. Lääkkeen annostelu liposomipartikkeleina voi tarjota uusia mahdollisuuksia lääkeaineen vaikutuksen optimoimiseksi. Tutkimuksessa seurattiin radioleimattujen beklometasoniliposomien keuhkojakaumaa ja -poistumaa terveillä koehenkilöillä sekä eriasteista astmaa sairastavilla potilailla. Lisäksi selvitettiin hoidon vaikutusta.

Tutkimuksen aluksi selvitettiin kahden eri tyyppisen radioaktiivisella teknetiumilla leimatun beklometasoniyhdisteen (DLPC ja DPPC) keuhkojakaumaa ja -poistumaa terveillä koehenkilöillä. Molemmat yhdisteet osoittautuivat hyvin sumuttimella annosteltaviksi. Sumutustehokkuus oli DLPC-liposomeilla kuitenkin parempi. Molemmat liposomit poistuivat keuhkoista hitaasti siten, että 4 tunnin kuluttua suurin osa aktiivisuudesta oli vielä todettavissa keuhkoissa.

Tämän jälkeen tarkasteltiin DLPC-liposomipartikkelien jakaumaa ja poistumaa keuhkoista lievää ja vaikeaa astmaa sairastavilla. Tuloksissa todettiin, että vaikeassa astmassa lääkeaineen jakauma painottui enemmän keskeisiin hengitysteihin verrattuna lievää astmaa sairastaviin. Lievässä astmassa jakauma keuhkojen ääreisosiin oli selvästi parempi. Liposomipartikkelien poistuma oli kummassakin astman vaikeusasteessa hidasta; lievässä astmassa vielä jonkin verran hitaampaa.

Lisäksi tutkittiin pitkävaikutteisen keuhkoputkia laajentavan lääkkeen, formoterolin, yhden viikon mittaisen hoitojakson vaikutusta DLPC-liposomin jakaumaan ja poistumaan keuhkoista astmaa sairastavilla potilailla. Hoitojakson jälkeen beklometasoniliposomien keuhkojakauma parani merkitsevästi. Puhalluskoearvoissa tapahtui vähäinen, muttei tilastollisesti merkitsevä muutos. Liposomien kokonaispoistumassa ei ollut eroa hoitoa edeltäneen ja hoidon jälkeisen tilanteen välillä.

Lopuksi tutkittiin 4 kuukauden inhaloitavan kortikosteroidihoidon vaikutusta liposomipartikkeleiden jakaumaan ja poistumaan ennen hoitojaksoa ja sen jälkeen astmaa sairastavilla potilailla. Tutkimuksessa liposomipartikkelien jakaumassa ja poistumassa ei todettu muutosta. Hengitysfunktiotutkimuksissa todettiin merkitsevä muutos nopeassa vitaalikapasiteetissä (FVC). Muissa hengitysparametreissä todettiin samansuuntainen muutos, mikä ei kuitenkaan saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä.


[laskuri] käyntiä 05.09.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto