Yliopistologo

M.Sc. Supannee Sriampornin epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

The Epidemiology of Cervical Cancer in Khon Kaen, Northeast Thailand (Kohdunkaulasyövän esiintyvyys ja ennuste Thaimaassa)

tarkastetaan 26.09.2003 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Pekka Nieminen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Matti Hakama.

***

Supannee Sriamporn on syntynyt Khon Kaenissa Thaimaassa ja hän on suorittanut M.Sc. (Epidemiology) -tutkinnon Mahidolin yliopistossa. Hän on työskennellyt Thaimaassa Khon Kaenin yliopiston Terveystieteen Tiedekunnan Epidemiologian laitoksella apulaisprofessorina.

Sriampornin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 955, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5751-X, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 279, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5752-8, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Supannee Sriamporn, supannee@kku.ac.th

LEHDISTÖTIEDOTE

Kohdunkaulasyövän esiintyvyys ja ennuste Thaimaassa

Tämä väitöskirja koostuu kohdunkaulasyövän epidemiologiaa käsittelevistä tutkimuksista Khon Kaenin alueella Koillis-Thaimaassa. Työ koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä osasta: kohdunkaulasyövän kansanterveydellisen merkityksen arvioinnista (kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus vuosina 1985-1999), kolmesta eri tutkimusasetelmaan perustuvasta epidemiologisesta tutkimuksesta (sairaalapohjainen sekä kaksi kohortinsisäistä tapaus-verrokkitutkimusta) sekä hoidon tulosten arvioinnista potilaiden eloonjäämisen perusteella.

Tutkimuksen kolmen eri osan tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:

Kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus Khon Kaenissa on melko korkea ja tilanne on pysynyt lähes muuttumattomana viimeisen 15 vuoden ajan. Syöpä todetaan useammin levinneessä vaiheessa kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Khon Kaenin suurimman ilmaantuvuuden alueella syövän yleisyys on kaksinkertainen pienimmän esiintyvyyden alueeseen verrattuna. Tapauksista 80% on levyepiteelisyöpiä. Kunnes papilloomavirusrokote on saatavissa, parhaat keinot kohdunkaulasyövän torjumiseksi ovat varhainen toteaminen ja hoito.

Kolmen epidemiologisen tutkimuksen tulokset vastasivat pääosin muualla tehtyjä tutkimuksia: raskauksien lukumäärä ja ensisynnytysikä liittyivät kohdunkaulasyövän vaaraan. Toisaalta monen muun perinteisen vaaratekijän, kuten ikä ensimmäisen yhdynnän aikana, seksikumppaneiden määrä ja mahdolliset aiemmat sukupuolitaudit, ei voitu osoittaa vaikuttavan kohdunkaulasyövän vaaraan Thaimaassa. Poikkeavat tulokset voivat johtua tutkittavien aineistojen pienestä koosta tai siitä, että Khon Kaenin väestössä kohdunkaulasyövän syytekijät ovat erilaisia. Sairaalapohjaisen aineiston etuna oli potilaiden ja verrokkien suuri määrä sekä keräämisen vaivattomuus ja alhaiset kustannukset. Asetelma on kuitenkin altis harhalle joka saattaa vääristää tuloksia. Altistuslähtöinen seurantatutkimus on luotettavampi ja sen avulla voidaan tutkia vaikutusta moniin eri sairauksiin. Tämä lähestymistapa vaatii kuitenkin paljon aikaa ja resursseja maissa joissa ei ole tietolähteenä yhdisteltäviä rekistereitä.

Kohdunkaulasyöpäpotilaiden viiden vuoden elossaololuku Khon Kaenissa on alempi kuin vauraammissa maissa. Tärkein ennustetekijä on sairauden levinneisyysaste, mikä viittaa siihen, että varhaistoteaminen on hoitomuotoa tärkeämpää eloonjäämisen kannalta. Väitöskirjassa verrataan myös eri menetelmiä eloonjäämislukujen arvioinnissa.


[laskuri] käyntiä 18.09.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto