Yliopistologo

M.Phil. Valdís Ingibjörg Jónsdóttirin puheopin alaan kuuluva väitöskirja

The Voice - An Occupational Tool. A Study of Teachers' Classroom Speech and the Effects of Amplification (Ääni - Työväline)

tarkastetaan 7.11.2003 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on MD, Ph.D. foniatrian apulaisprofessori Stellan Hertegård (Huddinge University Hospital, Karoliininen instituutti, Tukholma). Kustoksena toimii professori Anne-Maria Laukkanen.

***

Valdís Ingibjörg Jónsdóttir on syntynyt Reykjavikissa Islannissa ja hän on suorittanut Master of Philosophy -tutkinnon Strathclyden yliopistossa.

Jónsdóttirin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 969, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5803-6, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 294, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5804-4, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Valdís Ingibjörg Jónsdóttir, +00354 4621917 (koti), 00354 4613839 (työ), valdisj@ismennt.is

LEHDISTÖTIEDOTE

Opettajat ovat yksi suurimmista ammattiäänen-
käyttäjäryhmistä, ja heillä katsotaan olevan suurin riski ääniongelmiin. Opettajilla ympäri maailman esiintyy paljon äänioireita, ja he muodostavat enemmistön äänipotilaista. Tutkimustulokset osoittavat, että pitkäaikainen äänenkäyttö sekä sellaiset ulkoiset tekijät kuten tilan huono akustiikka, voimakas taustamelu ja pitkä välimatka kuulijoihin voivat osaltaan olla vahingollisia äänelle. Nämä samat ulkoiset tekijät aikaansaavat myös epäsuotuisat kuunteluolosuhteet oppilaille.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sähköisen äänenvoimistuksen käyttöä luokkahuoneessa eräänä mahdollisena keinona parantaa opettajien ääniergonomiaa ja oppilaiden kuunteluolosuhteita. Kuulopalautteen vaimentamisen vaikutuksia puheeseen tarkasteltiin myös. Kolmekymmentäkolme islantilaista opettajaa oppilaineen (yhteensä 791) kaikilta koulutusasteilta arvioi äänenvoimistuksen käyttöä luokkahuoneessa. Viisi opettajista (3 naista, 2 miestä), joilla kaikilla oli pitkä opetuskokemus, osallistui testiin. He käyttivät opetuksessaan vähintään viikon ajan langatonta äänenvoimistuslaitteistoa. Äänenvoimistuksen vaikutuksia tarkasteltiin vertaamalla oppitunnin aikaista puhekorkeutta, voimakkuutta ja äänenlaatua (spektripiirteet sekä kahden äänenkäytön opettajan suorittama kuunteluarvio) normaalitilanteessa ja äänenvoimistusta käytettäessä. Opettajilta ja oppilailta kerättiin kyselykaavakkeella tietoa mielipiteistä äänenvoimistuksen käytöstä. Lisäksi kuusi suomalaista naista toimi koehenkilöinä laboratoriotestissä. He lukivat tekstin normaaliolosuhteissa ja sekä voimistetun että vaimennetun kuulopalautteen kanssa.

Sähköinen äänenvoimistus laski puhekorkeutta ja voimakkuutta ja jyrkensi spektrin kaltevuutta, mitkä piirteet ilmentävät äänihuulia vähemmän kuormittavaa äänenkäyttöä. Työpäivan aikainen kasvu näissä piirteissä oli normaalitilannetta suurempaa äänenvoimistusta käytettäessä, minkä tulkittiin ilmentävän parempaa sopeutumista äänelliseen kuormitukseen. Äänet arvioitiin paremmiksi äänenvoimistusta käytettäessä. Myös kuulopalautteen vaimentaminen laski puhekorkeutta ja voimakkuutta. Enemmistö opettajista ja oppilaista/opiskelijoista piti sähköistä äänenvoimistusta luokkahuoneessa hyödyllisenä. Opettajien oli mielestään helpompi puhua ja he kokivat vähemmän äänenväsymisoireita voimistusta käytettäessä. Oppilaat ilmoittivat, että heidän oli helpompi kuulla opettajan puhetta ja seurata opetusta. Haitoiksi mainittiin lähinnä tekniset ongelmat, jotka useimmiten johtuivat opettajan puutteellisesta taidosta käyttää äänenvahvistuslaitteistoa.
Sähköinen äänenvoimistus luokkahuoneessa näyttää olevan ergonomisesti suositeltavaa sekä opettajien äänen että oppilaiden kuuntelutehokkuuden kannalta. Huomiota pitäisi kuitenkin kiinnittää sekä siihen, että laitteisto soveltuu tilaan, jossa sitä käytetään että opettajien riittävään käytönopastukseen.


[laskuri] käyntiä 22.10.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto