Tampereen yliopiston logo

TAMPEREEN YLIOPISTON VÄITÖKSET 2003

Huomaathan, että väittelijöiden työpaikka- ja yhteystiedot ovat voineet muuttua tiedotteen julkaisemisen jälkeen.
 • 18.12.2003 YTM Mervi Rouvinen: ELÄMÄÄ PANKKITYÖN JÄLKEEN Tapaustutkimus liiketoimintaorganisaation rakennemuutoksen seurauksena työta vaille jäävien ihmisten sopeutumisesta uuteen elämäntilanteeseen
 • 18.12.2003 M.Sc. Elmira Anderzhanova: Role of Dopaminergic and Glutamatergic Systems of the Striatum in the Mechanisms of d-Amphetamine and Ammonia Neurotoxicity (Aivojuovion dopamiini- ja glutamaattihermojärjestelmät amfetamiinin ja ammoniakin neurotoksisuusmekanismeissa)
 • 15.12.2003 YTL Martti Soramäki: Informaatioyhteiskunnan teoriat ja sähköisen viestinnän todellisuus. Eurooppalainen näkökulma
 • 13.12.2003 FL Markku Kulmala: MISS' LAAJA AUKEE? Antti Tuurin Pohjanmaa-sarjan merkitysrakenteita
 • 12.12.2003 PsM Jaana Pirkkalainen: Työhön, työssä, työstä oppiminen. Toimijuus ja työn muutos
 • 12.12.2003 THM Leena Koponen: Iäkkään potilaan siirtyminen kodin ja sairaalan välillä -substantiivinen teoria selviytymisestä ja yhteistyöstä
 • 12.12.2003 YTL Merja Ala-Nikkola: Sairaalassa, kotona vai vanhainkodissa? Etnografinen tutkimus vanhustenhuollon koti- ja laitoshoidon päätöksentekotodellisuudesta
 • 12.12.2003 LL Merja Vainio: Effect of ASA on The Risk of Gestational Hypertension or IUGR and Prostanoid Synthesis in Pregnant Women Screened by Doppler Ultrasound (ASA:n vaikutus raskaudenaikaiseen verenpaineen nousuun, sikiön kasvunhidastumaan sekä prostanoidisynteesiin Doppler-tutkimuksen avulla valikoiduissa riskiraskauksissa)
 • 11.12.2003 KL Leena Nikander: "Hyvää mieltä ja yhteistyötä" Johtajien ja esimiesten käsityksiä johtajuudesta ammattikorkeakoulussa
 • 5.12.2003 LL Hanna Mäenpää: Effects of Antiestrogens on Retinal Cells in vitro -Glutamate Transporter as a Novel Target? (Amfifiilisten lääkeaineiden haittavaikutukset verkkokalvon soluviljelmissä)
 • 5.12.2003 FM Heikki Hyyrö: Practical Methods for Approximate String Matching (Käytännöllisiä menetelmiä likimääräiseen merkkijonohakuun)
 • 5.12.2003 YTL Esa Reunanen: Budjettijournalismi julkisena keskusteluna. Tekstianalyyttisiä näkökulmia suomalaiseen ja ruotsalaiseen budjettikirjoitteluun
 • 5.12.2003 YTM Harri Jokiranta: Se on miehen elämää - Maaseudulla asuvia miehiä elämäänsä kertomassa
 • 4.12.2003 KL Riitta Rissanen: Työelämälähtöinen opinnäytetyö oppimisen kontekstina: Fenomenografisia näkökulmia tradenomin opinäytetyöhön
 • 29.11.2003 YTM Flora Kurikkala: Representation of a Changing Self: An EU Performance in the Middle East
 • 29.11.2003 HL Jukka Viljanen: The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human Rights Law. A Study of the Limitations Clauses of the European Convention on Human Rights (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ihmisoikeuksien yleisten oppien kehittäjänä. Tutkimus Euroopan ihmisoikeussopimuksen rajoituslausekkeista)
 • 28.11.2003 HTM Anna Hallikainen: Venäjän kahdet kasvot. Maakunnallisten ohjelma-asiakirjojen ja vertailuaineiston välittämä Venäjä-kuva
 • 28.11.2003 LL Timo Puolakka: Cementless total hip prosthesis and polyethylene liner wear. A study of the Finnish Arthroplasty Register, clinical and radiological outcomes and retrieval analyses (Sementitön lonkkatekonivel ja muoviliukupinnan kuluminen)
 • 26.11.2003 M.Sc. Xianzhi Zhang: Regulation of Human Eosinophil and Neutrophil Apoptosis -with Special Reference to Asthma and Effect of Glucocorticoids and Nitric Oxide (Eosinofiili- ja neutrofiiliapoptoosin säätely)
 • 22.11.2003 YTM Karina Jutila: Yksillä säännöillä, kaksilla korteilla? Empiirinen tutkimus Suomen Keskustan sisäisestä päätöksenteosta
 • 22.11.2003 FM Saara Aittomäki: Interferon-gamma-activated gene expression: molecular mechanisms of Stat1-mediated transcription (Interferoni gamman aktivoima geeniluenta: Stat1-välitteisen transkription molekylaariset mekanismit)
 • 22.11.2003 HL Timo Oksanen: Oikeussääntelyn teoriaperusteinen arviointitutkimus (Study of Theory-Driven Evaluation Research as an Approach of Evaluation in Legislation)
 • 21.11.2003 LL Satu Mäkelä: Determinants of Clinical Course and Outcome of Puumala Hantavirus-induced Nephropathia Epidemica (Perintötekijöiden vaikutus myyräkuumeen kulkuun ja taudin pitkäaikaisennuste)
 • 15.11.2003 YTM Hannele Palukka: Johtotähdet. Lennonjohtajien ammatti-identiteetin rakentuminen ryhmähaastatteluissa (Guiding stars. The construction of air traffic controllers' professional identity in group interviews)
 • 8.11.2003 Ekon.mag Turid Hedlund: Dictionary-Based Cross-Language Information Retrieval: Principles, System Design and Evaluation(Sanakirjaperusteinen kieltenvälinen tiedonhaku: periatteet, systeemin suunnittelu ja evaluointi)
 • 7.11.2003 M.Phil. Valdís Jónsdóttir: The Voice - An Occupational Tool. A Study of Teachers' Classroom Speech and the Effects of Amplification (Ääni - Työväline)
 • 31.10.2003 YTL Jarno Valkonen: Lapin luontopolitiikka: analyysi vuosien 1946-2000 julkisesta keskustelusta (Politics of Nature of Finnish Lapland: the study of the public discourse 1946-2000)
 • 31.10.2003 LL Markku Leskinen: Male Chronic Pelvic Pain Syndrome. Aetiology, Symptom Evaluation and Treatment (Miehen krooninen lantion kiputila (Krooninen eturauhastulehdus) Etiologia, oireiden arviointi ja hoito)
 • 25.10.2003 FM Janne Toivonen: A Model for Mitochondrial Deafness in Flies. Expression and Mutation Analysis of Mitoribosomal Protein S12 (Mitokondriaalisen kuurouden mallintaminen banaanikärpäsellä. Mitoribosomaalisen proteiinin S12 ekspressio - ja mutaatioanalyysi)
 • 24.10.2003 FM Kati Porkka: Differentially Expressed Genes in Prostate Cancer (Geenien ilmentymismuutokset eturauhassyövässä)
 • 04.10.2003 FL Heikki Mäki-Kulmala: Vastakohdat vai kaksoset: tutkimus neuvostomarxismin suhteesta moderniin länsimaiseen rationaalisuuteen (Twins or Antipodes: soviet Marxism and modern western rationality)
 • 03.10.2003 YTM Kirsti Lempiäinen: Sosiologian sukupuoli. Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946-2000 (Gender in Sociology. A study on sociology textbooks in the Universities of Helsinki and Tampere in 1946-2000)
 • 27.9.2003 KFN Mikhail Mikhailov: Parallel'nye korpusa xudožestvennyx tekstov: principy sostavlenija i vozmožnosti primenenija v lingvisticheskix i perevodovedcheskix issledovanijax (Kaunokirjallisuuden rinnakkaistekstikorpukset: koostamisperiaatteet ja käyttömahdollisuudet lingvistisissä ja käännöstieteellisissä tutkimuksissa)
 • 26.9.2003 LL Jukka Lumio: Studies on the Epidemiology and Clinical Characteristics of Diphtheria during the Russian Epidemic of the 1990s (Kliinisiä ja epidemiologisia tutkimuksia Venäjän 1990-luvun kurkkumätäepidemiasta)
 • 26.9.2003 M.Sc. Supannee Sriamporn: The Epidemiology of Cervical Cancer in Khon Kaen, Northeast Thailand (Kohdunkaulasyövän esiintyvyys ja ennuste Thaimaassa)
 • 25.9.2003 FM Marika Linja: Alterations in androgen receptor, estrogen receptors and their coregulatory genes in prostate cancer (Androgeenireseptorin, estrogeenireseptorin ja niiden kanssa vuorovaikuttavien proteiinien muutokset eturauhassyövässä)
 • 19.9.2003 LL Marisanna Saari: Pulmonary Deposition and Clearance of 99mTc-labelled Beclomethasone Liposomes in Healthy Subjects and in Mild and Severe Asthma (99mTeknetiumilla leimattujen beklometasoniliposomien jakauma ja poistuma keuhkoista terveillä sekä lievää ja vaikeaa astmaa sairastavilla)
 • 19.9.2003 LL Maria Nuotio: Urgency and Urge Incontinence in the Older Population. Prevalence, Associated Factors and Prognosis (Pakko-oire ja siihen liittyvä virtsankarkailu iäkkäillä. Esiintyvyys, oireisiin vaikuttavat tekijät ja ennuste.)
 • 6.9.2003 PsM Hanna Svennevig: Hyvän olon hoidot: kosketukseen perustuvien hoitojen käyttö hyvinvoinnin ja itseymmärryksen lisäämisen välineenä (Therapies of Well-being)
 • 5.9.2003 YTM Helena Koskinen: POHJOISMAISILTA JUURILTA KOHTI MAAILMANLAAJUISTA TOIMIJUUTTA? Suomalaisen kansanopiston toimintakulttuuri ja sen kansainvälisyys 2000 -luvun alussa (From Nordic roots towards global acting? Cultural Practices and its Internationality in Finnish Folk High Schools at the beginning of the twenty-first century)
 • 29.8.2003 LL Tarja Vihtamäki: Towards Self-adjusted Postmenopausal Hormone Replacement Therapy: Biochemical and Clinical Parameters Associating with Percutaneous Treatment (Vaihdevuosien itseannosteltu estrogeenihoito)
 • 22.8.2003 LL Susanna Laaksovirta: Biodegradable, Self-Reinforced, Self-Expandable Lactic and Glycolic Acid (SR-PLGA80/20) Copolymer Spiral Prostatic Stent: Analysis of mechanical and biological properties and clinical results (Biohajoava, itse-lujittuva, itselaajeneva polylaktidiglykolidi (PLGA80/20) kopolymeeri spiraali Prostatastentti: Mekaaninen ja biologinen analyysi ja kliiniset tulokset)
 • 22.8.2003 PsL Maarit Alasuutari: Kuka lasta kasvattaa? Vanhemmuuden ja yhteiskunnallisen kasvatuksen suhde vanhempien puheessa (Who is Raising the Child? Mothers and Fathers Constructing the Role of Parents and Professionals in Child Development)
 • 16.8.2003 KTL Petri Mäki-Fränti: Essays on Monetary Policy (Esseitä rahapolitiikasta)
 • 1.8.2003 LL Kirsi Mustalahti: Silent Coeliac Disease (Oireeton keliakia)
 • 4.7.2003 FM Jouni Mykkänen: Delineation of brain structures from functional positron emission tomography images (Rakenteiden etsiminen funktionaalisista PET-aivokuvista)
 • 27.6.2003 HTL Sirpa Syvänen: Työn paineet ja puuttumattomuuden kustannukset. Tutkimus sisäisen tehottomuuden lähteistä ja vaikutuksista. Esimerkkikohteena kuntien sosiaalitoimen vanhuspalveluja tuottavat työyhteisöt (Pressures at work and the costs of non-interference: Sources and effects of internal inefficiency. Work communities providing services for the elderly in the municipal social sector as a case in point)
 • 19.6.2003 KL Tia Isokorpi: Tunneälytaitojen ja yhteisöllisyyden oppiminen kokemusten reflektoinnin ja ryhmäprosessin avulla (Emotional Intelligence Skills and Communal Learning with the Aid of Reflection of Experiences and the Group Process)
 • 14.6.2003 FK Heikki Laitinen: Matkoja musiikkiin 1800-luvun Suomessa (Journeys into music in 19th century Finland)
 • 14.6.2003 KL Sari Poikela: Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen (Problem-based pedagogy and the tutor's knowing and competence)
 • 7.6.2003 FM Rani-Henrik Andersson: WANÁGI WACHÍPI KI¸The Ghost Dance Among the Lakota Indians in 1890 - a Multidimensional interpretation (WANÁGI WACHÍPI KI¸ Vuoden 1890 henkitanssi lakota-intiaanien keskuudessa)
 • 6.6.2003 M.Sc. (Admin) Ware Newaz: Impact of Micro-Credit Programs of Two Local NGOs on Rural Women´s Lives in Bangladesh (Kahden paikallisen kansalaisjärjestön mikroluotto-ohjelmien vaikutus maaseudun naisten elämään Bangladeshissa)
 • 6.6.2003 LL Antero Heloma: Impact and Implementation of the Finnish Tobacco Act in Workplaces (Tupakkalain vaikutukset ja toteutuminen työpaikoilla)
 • 6.6.2003 LL Olli Kampman: Compliance in Psychotic Disorders (Psykoosi ja hoitomyöntyvyys)
 • 6.6.2003 THM Seija Muurinen: Hoitotyö ja hoitohenkilöstön rakenne vanhusten lyhytaikaisessa laitoshoidossa (Nursing care and the structure of the nursing staff in institutional respite care)
 • 6.6.2003 LL Synnöve Staff: Somatic Genetic Changes of BRCA1 and BRCA2 in Breast Cancer (BRCA1- ja BRCA2-geenien hankitut muutokset rintasyövässä)
 • 30.5.2003 LL Liisa Luostarinen: Neurological manifestations in Coeliac Disease (Keliakian neurologiset ilmentymät)
 • 30.5.2003 LL Jussi Karjalainen: Genetic and Environmental Influence on Asthma and Related Phenotypes (Perintötekijöiden ja ympäristön vaikutus astmaan ja allergiaan)
 • 30.5.2003 YTM Susan Eriksson-Piela: Tunnetta, tietoa vai hierarkiaa? Sairaanhoidon moninainen ammatillisuus (Emotion, knowledge or hierarchy? The multiplicity of professionalism in nursing)
 • 28.5.2003 MBBS Kenneth Maleta: Growth and Undernutrition in Rural Malawian Children
 • 24.5.2003 M.Sc. András Hermann: The Neuromodulatory Roles of Glutathione, S-Nitrosoglutathione and Cysteine in the Central Nervous System (Glutationin, S-nitrosoglutationin ja kysteiinin neuromodulaattoritoiminta keskushermostossa)
 • 23.5.2003 KK Tuija Kirveskari: Visiot oppilaitoksen johtamisessa (Visions in the management of School)
 • 23.5.2003 LL Marko Pesu: Regulation of STAT6-mediated transcription in IL-4-induced signal transduction (STAT6-välitteisen transkription säätely IL-4-signaloinnissa)
 • 23.5.2003 Ph.D. Olga Vekovischeva: The Role of α6 Subunit-containing GABAA Receptors in Behavioral Effects of Alcohol and Drug Treatments (Pikkuaivojen GABAA-Reseptorit)
 • 23.5.2003 THL Kaija Suonsivu: Kun mikään ei riitä - Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemukset ja niiden yhteydet työyhteisötekijöihin
 • 17.5.2003 YTM Amir Poursadigh: The Determinants of the Revolutionary Disintegration of the State in Iran
 • 17.5.2003 FL Petri Kuokkanen: Prophets of Decline: The Global Histories of Brooks Adams, Oswald Spengler and Arnold Toynbee in the United States 1896-1961 (Perikadon profeetat: Brooks Adamsin, Oswald Spenglerin ja Arnold Toynbeen globaaliset historiat Yhdysvalloissa 1896-1961)
 • 16.5.2003 YTM Ulla Ashorn: Child health-seeking in Lungwena, Malawi (Lasten hoitoon hakeutuminen Lungwenassa, Malawissa)
 • 16.5.2003 KM Vesa Korhonen: Oppijana verkossa -Aikuisopiskelijan oppimiseen suuntautuminen ja oppimiskokemukset verkkopohjaisessa oppimisympäristössä (As a learner in network -Adult learners' approach to learning and learning experiences in web-based learning environment)
 • 16.5.2003 FL Harriet Lönnqvist: Humanistiska forskningsprocesser och informationssökare. Typologier för informationssökande forskare (Humanistisia tutkimusprosesseja ja tiedonhankkijoita. Typologioita tietoa hakevista tutkijoista)
 • 10.5.2003 FK Saara Kesävuori: OIDIPUS OLI MIES Psykohistoriallinen elämäkerta Eila Pennasesta vuoteen 1952 saakka (OEDIPUS WAS A MAN Psycho-historical biography on Eila Pennanen until 1952)
 • 9.5.2003 HL Markus Laine & HL Lasse Peltonen: Ympäristökysymys ja aseveliakseli - Ympäristön politisoituminen Tampereella vuosina 1959-1995 (Environmental Issues and the "Brothers-in-Arms Axis" Politicisation of the Environment in Tampere from 1959 to 1995)
 • 25.4.2003 HL Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen: OUR PLACES - THEIR SPACES Urban Territoriality in the Northern Irish Conflict (MEIDÄN PAIKKOJA - NIIDEN TILOJA Urbaani territoriaalisuus Pohjois-Irlannin konfliktissa)
 • 16.4.2003 LL Sanna Kilpinen: Inflammatory Cytokines and Their Promoter Polymorphisms (Inflammatoriset sytokiinit ja niiden promoottorialueen polymorfiset kohdat)
 • 12.4.2003 LK Lauri Lehtimäki: MEASUREMENT OF EXHALED NITRIC OXIDE Differentiation between alveolar and bronchial inflammation by using multiple exhalation flow rates (ULOSHENGITYSILMAN TYPPIOKSIDIMITTAUS Alveolaarisen ja bronkiaalisen tulehduksen erottaminen käyttämällä useita eri uloshengitysnopeuksia)
 • 12.4.2003 M.A. Arno Tanner: SIIRTOLAISUUS,VALTIO JA POLITIIKKA - Kanadan, Sveitsin ja Uuden-Seelannin työvoiman maahanmuutto ja politiikka 1975-2001 (MIGRATION, POLICY AND THE STATE - Labour immigration and policy in Canada, Switzerland and New Zealand in 1975-2001)
 • 11.4.2003 KL,YTM Liisa Haapaniemi: Sopeutumattomien erityisluokkaopetus - konfliktisimulaattoriko? (EBD class - a conflict simulator?)
 • 11.4.2003 LL Lauri Seinelä: Gastroscopy and colonoscopy in very old patients (Ylävatsan ja paksunsuolen tähystykset hyvin iäkkäillä potilailla)
 • 11.4.2003 LL Jura Numminen: Clinical Validation of Rhinometric Measurements (Rhinometristen mittausten kliininen validiointi)
 • 4.4.2003 THL Eila Kujala: ASIAKASLÄHTÖINEN LAADUNHALLINNAN MALLI Tilastolliseen prosessin ohjaukseen perustuva sovellus terveyskeskukseen (A MODEL OF THE PATIENT-ORIENTED MANAGEMENT OF THE QUALITY An Application based on the Statistical Process Control for the Health Care Centre)
 • 21.3.2003 THM Hilkka Sand: SATEENKAAREN PÄÄSTÄ LÖYTYY KULTAA: Tutkimus suomalaisesta saattohoidosta (There is gold at the end of the rainbow: an ethnography of Finnish hospice care)
 • 14.3.2003 FM Riikka Rontu: Polymorphisms of the Antioxidative Enzyme Paraoxonase-1 in the Development of Atherosclerosis (Antioksidatiivisen paraoksonaasi-1 entsyymin geneettisen monimuotoisuuden vaikutus ateroskleroosin kehittymiseen)
 • 14.3.2003 MMM Helena Valve: Social learning potentials provided by EU rural development programmes - a comparative study on three institutionalisation processes (EU:n maaseutuohjelmien tarjoamat yhteiskunnallisen oppimisen edellytykset - kolmen institutionalisoitumisprosessin vertailu)
 • 8.3.2003 HL,YTM Asko Uoti: Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet kunnallisessa päätöksenteossa: Tutkimus lasten hyvinvointipalvelujen oikeudellisesta ohjauksesta ja valvonnasta
 • 7.3.2003 FM Pekka Pälli: Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina
 • 1.3.2003 FL Juha Hannikainen: Kohti modernia politiikkaa Itävallassa - Otto Bauerin parlamenttistrategia 1907-1923
 • 22.2.2003 FM Riitta Jaatinen: Vieras kieli oman tarinan kieleksi - Autobiografinen refleksiivinen lähestymistapa vieraan kielen oppimisessa ja opettamisessa
 • 8.2.2003 LL Saila Torvinen: Effect of whole body vibration on muscular performance, balance, and bone (Vibraatiokuormituksen vaikutukset suorituskykyyn, tasapainoon ja luuhun)
 • 7.2.2003 LL Maarit Heikkinen: The Vascular surgical service: Review of the 1990s and future prospects (Verisuonikirurgian haasteet 1990-luvulla ja tulevaisuuden näkymät)
 • 7.2.2003 KTM Niina Koivunen: Leadership in Symphony Orchestras. Discursive and Aesthetic Practices
 • 31.1.2003 KL Kari Kivinen: Assessing motivation and the use of learning strategies by secondary students in three international schools (Kolmen kansainvälisen koulun lukiolaisten motivaation ja opiskelustrategioiden arviointi)
 • 24.1.2003 THM Riitta Paavilainen: Turvallisuutta ja varmuutta lapsen odotukseen. Äitien ja isien kokemuksia raskaudesta ja äitiyshuollosta
 • 17.1.2003 LL Päivi Halonen: Therapy-related Hypoglycaemia and Liver Changes Including Iron Overload in Children with Acute Lymphoblastic Leukaemia (Lasten akuutin lymfoblastileukemian hoidon vaikutukset verensokerin säätelyyn ja maksaan)
 • 10.1.2003 FL Maria Malikova: Nabokov: Auto-Bio-Graphy
 • 10.1.2003 LL Veli-Pekka Joki-Erkkilä: Recurrent Acute Otitis Media - Epidemiological and Clinical Alterations with Some Genetical and Bacteriological Aspects (Toistuva äkillinen välikorvantulehdus - epidemiologiset ja taudinkuvan muutokset sekä eräitä geneettisiä ja bakteriologisia näkökantoja)
 • Tampereen yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopiston julkaisukeskus
  Tampereen yliopisto