Tampereen yliopiston logo


TAMPEREEN YLIOPISTON VÄITÖKSET 2004

Huomaathan, että väittelijöiden työpaikka- ja yhteystiedot ovat voineet muuttua tiedotteen julkaisemisen jälkeen.
 • 18.12.2004 KL Pirkko Sipilä-Lähdekorpi: "Hirveesti tekijänsä näköistä" Koulukuraattorin työ peruskoulun yläluokilla
 • 16.12.2004 YTL Kris Clarke: Access and Belonging in the Age of Viral Epidemic:Constructing Migrants Living with HIV/AIDS in the Finnish Welfare State
 • 16.12.2004 KL Jarmo Salo: Näyttötutkintojen kehittämiskoulutuksen vaikuttavuus Pohjois-Suomessa
 • 11.12.2004 YTM Tarja Saaren-Seppälä: Yhteisen potilaan hoito: tutkimus organisaatiorajat ylittävästä yhteistoiminnasta sairaalan, terveyskeskuksen ja lapsipotilaiden vanhempien suhteissa
 • 11.12.2004 KL Leena Kuusisto: Luojan apulaisista loimaajiksi - ompelijoista itsensä työllistäjiksi. Tekstiili- ja vaatetusalojen opettajien ammattikasvatuksen paradigman muutos
 • 11.12.2004 HM Pekka Nykänen: Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoitot henkilöverotuksessa
 • 11.12.2004 VTL Katja Keisala: The European Union as an International Actor: Strengths of the European Civilian Power (EU kansainvälisena toimijana: Eurooppalaisen siviilivallan vahvuudet)
 • 4.12.2004 YTM Mikko Vähä-Sipilä: Ignalinan tapaus. Liettualaiset ympäristöjärjestöt Euroopan integraation ja kansallisen suvereniteettipolitiikan ristipaineessa
 • 4.12.2004 FM Juha Rajala: Kurittajia ja puukkosankareita. Väkivalta ja sen kontrollointi Kannaksen rajaseudulla 1885-1917
 • 4.12.2004 FL Eija Eskola: Suositellut, valitut ja luetut. Kirjallisuus kirjastoissa 1918-1939
 • 3.12.2004 HTM Tapio Kirsi: Rakasta, kärsi ja kirjoita. Tutkimus dementoitunutta puolisoaan hoitaneiden naisten ja miesten hoitokokemuksesta
 • 3.12.2004 KM Sirpa Polo: Minästäkö kaikki riippuu? Ammatillisen aikuisopettajan valmiudet selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä
 • 27.11.2004 FL Marja Rytkönen: About the Self and the Time: On the Autobiographical Texts by E. Gershtejn, T. Petkevich, E. Bonner, M. Plisetskaja and M. Arbatova
 • 26.11.2004 FM Annika Rökman: In Search of High-Penetrant Hereditary Prostate Cancer Susceptibility Genes (Perinnölliselle eturauhassyövälle voimakkaasti altistavien geenien tunnistus)
 • 19.11.2004 HM Ari Jokinen: Luonnonvarojen käytön ja dynamiikan hallinta yksityismailla
 • 19.11.2004 LL Sami Anttila: Genetic factors in schizophrenia - studies on treatment response to typical neuroleptics and age at onset (Skitsofrenian geneettisten tekijöiden yhteys lääkevasteeseen ja sairastumisikään )
 • 19.11.2004 KL Elina Ora-Hyytiäinen: Auttajasta reflektiiviseksi sairaanhoitajaksi -Ammattikorkeakoulu-
  opiskelijan kasvu ja kehittyminen ammattiin
 • 12.11.2004 FM Petra Anttila: Biomarkers of Ethanol Consumption - studies on carbohydrate-deficient transferrin, sialic acid and traditional markers (Etanolinkulutuksen biomarkkerit - hiilihydraattivajaa transferriini, siaalihappo ja perinteiset laboratoriomarkkerit)
 • 10.11.2004 LL Jukka Kallio: Prognostic factors in renal cell carcinoma(Munuaissyövän ennusteelliset tekijät)
 • 5.11.2004 FM Jaana Latvala: Effect of alcohol consumption and acetaldehyde on blood cells and molecules: pathogenic and diagnostic implications (Etanolin ja asetaldehydin vaikutukset veren soluihin ja molekyyleihin: patogeneettiset ja diagnostiset sovellukset)
 • 30.10.2004 YTM Eriikka Oinonen: Finnish and Spanish Families in Converging Europe (Suomalaiset ja espanjalaiset perheet yhtenevässä Euroopassa)
 • 29.10.2004 HL Aarno Tahvanainen: Terveyspolitiikkaa Helsingissä ja Uudellamaalla
 • 22.10.2004 KTL, HTL Pekka Valkama: Kilpailuneutraliteetin toteutuminen kuntapalveluiden näennäismarkkinoilla
 • 22.10.2004 FL Timo Poranen: Approximation Algorithms for Some Topological Invariants of Graphs (Likimääräisalgoritmeja graafien eräiden topologisenominaisuuksien arviointiin)
 • 16.10.2004 FL Marko Tikka: Kenttäoikeudet. Välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918
 • 15.10.2004 THM Aino-Liisa Jussila: Stabilising of Life - A Substantive Theory of Family Survivorship with a Parent with Cancer (Elämän vakautuminen - Substantiivinen teoria perheen selviytymisestä vanhemman sairastaessa syöpää)
 • 15.10.2004 FL Riitta Virkkunen: Aika painaa. Oopperan tekstilaitekäännöksen toiminnalliset rajat
 • 9.10.2004 LL Aleksi Lahti: Regulation of inducible nitric oxide synthase expression and nitric oxide production by mitogen-activated protein kinase pathways (MAP-kinaasit indusoituvan typpioksidisyntaasin ilmentymisen ja typpioksidin tuoton säätelyssä)
 • 9.10.2004 HL Jari Kaivo-oja: Analyses of Historical and Future Problems of Sustainable Development: Research Articles in Spatial Sustainability Analysis, Planning and Evaluation (Kestävän kehityksen ongelmien historiallisia ja tulevaisuusorientoituneita analyysejä: Tutkimusartikkeleita kestävän kehityksen analyysistä, suunnittelusta ja evaluaatiosta)
 • 1.10.2004 KL Maria Elina Taipale: Työnjohtajasta tiimivalmentajaksi -Tapaustutkimus esimiehistä tiimien ohjaajina ja pedagogisina johtajina prosessiorganisaatiossa
 • 25.9.2004 KL Helena Hovila: Opettajan ja oppilaan kohtaaminen koulusituaatiossa
 • 21.9.2004 M.A. Jan Kunz: Unemployment and Employment Policy at the Local Level
 • 17.9.2004 MMM Juha Hiedanpää: Making Environmental Policies Reasonable: A Study of the Consequences of Social Diversity for Regional Forest Policy of SW Finland
 • 11.9.2004 HL Reija Linnamaa: Verkostojen toimivuus ja alueen kilpailukyky
 • 10.9.2004 FM Ulla Aapola: Characterisation and Functional Studies of the DNA Cytosine-5-Methyltransferase 3-like Gene (DNMT3L-geenin karakterisointi ja toiminta)
 • 10.9.2004 THM Senja Hyvönen: Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä -tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä
 • 3.9.2004 THM Minna Savinainen: Physical Capacity and Workload among Ageing Workers (Ikääntyneiden työntekijöiden fyysinen toimintakyky ja työn kuormittavuus)
 • 3.9.2004 LL Kaisa Hervonen: Familial occurrence of dermatitis herpetiformis and associated conditions (Keliakian, tyyppi 1 diabeteksen ja lymfoomien esiintyminen ihokeliakiapotilailla ja heidän lähisukulaisillansa)
 • 3.9.2004 LL Yrjö Leskinen: Manifestations and Risk Factors of Atherosclerosis in Chronic Renal Failure (Ateroskleroosi ja sen riskitekijät kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa)
 • 3.9.2004 LL Perttu Rossi: Eicosanoids and lower limb ischemia (Eikosanoidit ja jalan verenkiertohäiriöt)
 • 20.8.2004 LL Saila Piippo: Survey of Gynecological problems During Childhood and Early Adolescence in an Academic Center (Katsaus lasten ja varhaisnuorten gynekologisiin vaivoihin yliopistosairaalan näkökulmasta)
 • 20.8.2004 PsL Marjaana Lahtinen: Psykologinen näkökulma työpaikkojen sisäilmasto-ongelmiin: psykososiaalinen työympäristö ja organisaation ongelmanratkaisutaidot ongelmavyyhden osatekijöinä
 • 9.7.2004 lääkäri Ziane Selmani: Otoneurological Work-up in Ménière’s Disease and Other Inner Ear Disorders. A clinical study (Otoneurologinen tutkimuspaketti Menieren taudin sekä sisäkorvan potilailla)
 • 28.6.2004 MA (Journalism and Mass Communication) Amin Alhassan: Development Communication Policy and Economic Fundamentalism in Ghana
 • 19.6.2004 YTL Tommi Koivula: Sodan kaikuja. Norjan ja Suomen henkilömiinaretoriikka kansainvälisten mediaprosessien ilmentäjänä 1995-2001
 • 19.6.2004 YTM Kai Halttunen: Two Information Retrieval Learning Environments: Their Design and Evaluation (Kahden tiedonhaun oppimisympäristön suunnittelu ja arviointi)
 • 18.6.2004 FL Irma Kakko: Toxic Mechanisms of Pyrethroids Studied in Vitro (Kaupallisten hyönteismyrkkyjen tehoaineiden pyretriinin ja pyretroidien hermostollisen ja hormonaalisten vaikutusten selvittäminen)
 • 18.6.2004 FL Tiina Sorvali: Makrostruktur und sprachliche Bildlichkeit in deutschen und finnischen Sportberichten (Makrorakenne ja kielellinen kuvallisuus saksalaisissa ja suomalaisissa urheilu-uutisissa)
 • 18.6.2004 LL Sirpa Rainesalo: GABA and glutamate in human epilepsies: studies on the platelet model (GABA ja glutamaatti epilepsioissa: tutkimuksia verihiutalemallilla)
 • 18.6.2004 FM Katri Lindfors: Differential Gene Expression in Intestinal Crypt Villus Axis (Geeniekspressioeroja ohutsuolen krypta-villus akselilla)
 • 17.6.2004 FM Jaakko Riihimaa: Taxonomy of information and communication technology system innovations adopted by small and medium sized enterprises (Pk-yritysten hyödyntämien tieto- ja kommunikaatioteknologisten innovaatioiden luokittelu)
 • 12.6.2004 YTL Pentti Raittila: Venäläiset ja virolaiset suomalaisten Toisina - Tapaustutkimuksia ja analyysimenetelmien kehittelyä
 • 12.6.2004 YTM Ulla-Maija Kauppinen-Perttula: Kutsumus, Palvelustyö, Jaksaminen. Sisaret Oriveden leprasairaalassa 1904-1953
 • 11.6.2004 LL, ortopedi Mikko Ikävalko: Rheumatoid Elbow Destruction and its Treatment with Souter-Strathclyde Arthroplasty (Nivelreuman aiheuttamat kyynärnivelen vauriot ja niiden hoito Souter-Strathclyde tekonivelleikkauksella)
 • 11.6.2004 YTM, psykologi Rita Jähi: Työstää, tarinoida, selviytyä. Vanhemman psyykkinen sairaus lapsuudenkokemuksena
 • 11.6.2004 THM Heli Potinkara: Auttava kanssakäyminen - Substantiivinen teoria kriittisesti sairaan potilaan läheisen ja hoitavan henkilön välisestä yhteistyöstä
 • 11.6.2004 FL, HM Tuula-Riitta Välikoski: The Criminal Trial as a Speech Communication Situation (Rikosasian istuntokäsittely puheviestintätilanteena)
 • 10.6.2004 FM Mark Kaunisto: Adjective Pairs Ending in -ic and -ical: a Study of Variation and Change across Centuries
 • 5.6.2004 FM Risto Blomster: Suomalaisten mustalaislaulujen tyylit: Mustalaismusiikki mielikuvissa, estradeilla ja omissa joukoissa
 • 4.6.2004 FM Kari Kilpinen: Reflective teacher using the computer-network in teaching; how the psycho-epistemological learning styles help to better design learning environments (Reflektiivinen opettaja opettamassa tietoverkkojen avulla; miten psyko-epistemologiset oppimistyylit auttavat oppimisympäristön suunnittelussa)
 • 4.6.2004 KL, YTM, FM, LO Tuula Laine: Huomisen opettajat. Luokanopettajakoulutus ammatillisen identiteetin rakentajana
 • 4.6.2004 LL Beata Stach-Lempinen: Health-related Quality of Life and Female Urinary Incontinence - Evaluation of Measurement and Predictive factors in Specialized Health Care (Elämänlaatu ja naisen virtsankarkailu -mittareiden arviointi ja ennustavat tekijät erikoissairaanhoidon potilailla)
 • 28.5.2004 THM Kaija Pesso: Terveydenhoitotyön viitekehys tutkimuskohteena
 • 28.5.2004 YTL Harri Sarpavaara: Ruumiillisuus ja mainonta. Diagnoosi tv-mainonnan ruumiillisuusrepresentaatioista
 • 27.5.2004 FM, KL Kimmo Harra: Muusikoiden epäsuotuisat stressikokemukset ja niiden hallinta
 • 22.5.2004 LL Tytti Ahola: The Role of Membrane-Initiated Signalling in Progestin-Induced Growth Inhibition in Mammary Epithelial and Breast Cancer Cells (Solumembraanivälitteisen signaalinvälitysreitin rooli progestiinin aiheuttamassa kasvun estossa maitorauhassoluissa )
 • 22.5.2004 KM Toni Saarivirta: Koulutuksen ja tutkimuksen taloudellinen merkitys - vertaileva tutkimus yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen taloudellisesta merkityksestä seitsemälle alueelle
 • 19.5.2004 M.Sc. K. Ramachandra Reddy: Role of Socioeconomic Status and Reproductive Factors in Breast Cancer: A Case-Control Study
 • 19.5.2004 MD Rahman Shiri: Erectile Dysfunction: Prevalence, Incidence and Risk Factors (Erektiohäiriöt)
 • 14.5.2004 FK Päivi Alajuuma: Calcitonin Gene-Related Peptide. Characterization of Binding Sites and Structure-Activity Relationships in the Eye and Effects on Intraocular Pressure (CGRP:n sitoutumiskohtien ja rakenne-aktiivisuus -suhteen tutkiminen silmässä sekä CGRP:n vaikutus silmänpaineeseen)
 • 14.5.2004 FM Tarja Toimela: Evaluation of Neurotoxicity of Mercury Compounds and Aluminum in Cell Cultures (Elohopeayhdisteiden ja alumiinin hermostomyrkyllisyyden arviointi soluviljelmissä)
 • 14.5.2004 LL Varpu Löyttyniemi: Auscultatio Medici: Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli
 • 8.5.2004 FL Juha Rikama: Lukion kirjallisuudenopetus 1900-luvun jälkipuoliskon Suomessa opettajien arviointien valossa
 • 8.5.2004 VTM Elina Penttinen: Corporeal globalization: narratives of subjectivity and otherness in the sexscapes of globalization (Ruumiillinen globalisaation: narrativeeja toimijuudesta ja toiseudesta globaalissa seksiteollisuudessa)
 • 7.5.2004 KL Kaija Loppela:IHMINEN JA TYÖ- KESKUSTELLEN TYÖKUNTOON. Työyhteisön kehittäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä
 • 7.5.2004 LL Seppo Mustola: Measuring Hypnosis, Analgesia, and EEG Burst Suppression Pattern During Intravenous Anaesthesia (Tajuttomuuden, kivuttomuuden ja aivosähkökäyrän purskevaimentumailmiön mittaamisesta laskimonukutuksen aikana)
 • 30.4.2004 HTM Tiina Koivuniemi: Henkilöstövoimavarojen moninaisuus, muutos ja johtaminen kuntasektorilla - Henkilöstötilinpäätöksillä ja kehittämishankkeilla hyvää henkilöstötyötä
 • 24.4.2004 LL Ilona Luoma: From Pregnancy to Middle Childhood. What Predicts a Child's Socio-Emotional Well-Being? (Raskausajalta kouluikään. Mikä ennustaa lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia?)
 • 23.4.2004 FM Poika Isokoski: Manual Text Input: Experiments, Models, and Systems (Käsikäyttöiset tekstinsyöttömenetelmät)
 • 23.4.2004 LL Petteri Kousa: Graft fixation in ACL reconstruction (Jännesiirteen kiinnitys polven eturistisiteen korjausleikkauksessa)
 • 23.4.2004 THM Paula Lehto: JAETTU MUKANAOLO Substantiivinen teoria vanhempien osallistumisesta lapsensa hoitamiseen sairaalassa (Shared being with - the substantive theory of parents´participation in the care of their own child in the hospital)
 • 15.4.2004 Laillistettu lääkäri Prasun Dastidar: Volumetric estimation of structures and lesions of the respiratory, reproductive and central nervous systems
 • 2.4.2004 LL Jarno Riikonen: Ethano-induced alterations in the nervous system of rat (Alkoholin vaikutukset hermostoon)
 • 2.4.2004 THM, KL Arja Laakkonen: Hoitohenkilöstön ammatillinen kasvu hoitokulttuurissa
 • 26.3.2004 PsM Jukka Leppänen: Emotion-Cognition Interaction in Recognizing Facial Expressions
 • 26.3.2004 FM Annika Vienonen: Nuclear receptor and cofactor expression in female reproductive tissues (Tumareseptoreiden ja niiden kanssa vuorovaikuttavien proteiinien ilmentyminen naisen lisääntymiselimistössä)
 • 22.3.2004 FL Marko Niinimäki: Conceptual Modelling Languages (Käsitteellisen mallintamisen kielet)
 • 20.3.2004 Fil.mag Petri Hautaniemi: Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa
 • 13.3.2004 FM Ilkka Syvänne: The Age of Hippotoxotai. Art of War in Roman Military Revival and Disaster (491-636)
 • 13.3.2004 FM Markku Turunen: Jaspis - A Spoken Dialogue Architecture and its Applications (Jaspis - yleinen puhesovellusalusta ja sen sovellukset)
 • 12.3.2004 LL Mikko Kotikoski: Acute Myringitis in Children less than Two Years of Age (Äkillinen tärykalvotulehdus alle 2-vuotiailla lapsilla)
 • 12.3.2004 TtM Hanna Maijala: Poikkeavaa lasta odottavan perheen ja hoitavan henkilön välinen vuorovaikutus - Substantiivinen teoria lapsen poikkeavuuden herättämissä kysymyksissä vahvistumisesta ja kuormittumisesta
 • 6.3.2004 LL Anna-Leena Kirkkola: Family planning - with focus on contraception as seen by health centre physicians and population (Perhesuunnittelu - erityisesti raskaudenehkäisy terveyskeskuslääkärien ja väestön näkemänä)
 • 5.3.2004 FM Päivikki Kauraniemi: Molecular Consequences of Gene Amplification in Breast Cancer (Geenimonistuman vaikutukset rintasyövässä)
 • 27.2.2004 FK Tarja Kunnas: Associations of Endothelial Nitric Oxide Synthase and Estrogen Receptor-alpha Gene Polymorphisms with Coronary Artery Disease (Typpioksidisyntaasi- ja estrogeenireseptorigeenin rakennevaihteluiden merkitys sepelvaltimotaudissa)
 • 21.2.2004 FL Anna-Riitta Vuorikoski: A VOICE OF ITS CITIZENS OR A MODERN TOWER OF BABEL? The Quality of Interpreting as a Function of Political Rhetoric in the European Parliament (KANSALAISTEN ÄÄNI VAI NYKYAJAN BAABELIN TORNI? Tulkkauksen laatu Euroopan parlamentin poliittisen retoriikan valossa)
 • 13.2.2004 LL Päivi Korhonen:Bronchopulmonary dysplasia in very low birth weight infants: frequency, risk factors and 7-year outcome (Bronkopulmonaalinen dysplasia: yleisyys, riskitekijät ja 7-vuotisennuste)
 • 13.2.2004 KL Olli Luukkainen:Opettajuus - Ajassa elämistä vai suunnan näyttämistä?
 • 12.2.2004 FL Heikki Hella:On robust ESACF identification of mixed ARIMA models
 • 7.2.2004 YTL Riitta Järvinen:Ammatillisen maahanmuuttotyön kulttuuri. Erilaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon jäsennyksissä
 • 6.2.2004 LL Kari Nieminen:Operative treatment of genital prolapse (Synnytinelinlaskeumien leikkaushoito)
 • 31.1.2004 laill. lääk. Juha Jäntti:A Twenty-Year Follow-up Study of Seropositive Rheumatoid Arthritis and Seronegative Oligoarthritis (Seropositiivisen Nivelreuman ja Seronegatiivisen Oligoartriitin 20-vuotis Seurantatutkimus)
 • 30.1.2004 FL Marika Enwald: Displacements of Deconstruction - The Deconstruction of Metaphysics of Presence, Meaning, Subject and Method (Dekonstruktion siirtymiä - Läsnäolon metafysiikan, merkityksen, subjektin ja metodin dekonstruktio)
 • 17.1.2004 M.Soc.Sc. Sergei Prozorov: Political Pedagogy of Technical Assistance: A Study in Historical Ontology of Russian Postcommunism
 • 16.1.2004 LL Pasi Jolma:Calcium Metabolism and Vascular Tone in Experimental Hypertension and Renal Failure (Kalsium-aineenvaihdunta ja verisuonitonus kokeellisessa verenpainetaudissa ja munuaisten vajaatoiminnassa)
 • 09.1.2004 FL Michael O´Dell:Intrinsic Timing and Quantity in Finnish (Sisäinen ajoitus ja kvantiteetti suomen kielessä)
 • 09.1.2004 LL Eija Mahlamäki: Genome-wide characterization of genetic aberrations in pancreatic cancer (Genomin laajuinen geneettisten muutosten karakterisointi haimasyövässä)
 • Tampereen yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopiston julkaisukeskus
  Tampereen yliopisto

  käyntiä 30.12.2003 alkaen