FL Aulikki Hyrskykarin vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Eyes in Attentive Interfaces: Experiences from Creating iDict, a Gaze-Aware Reading Aid (Silmäys tarkkaavaisiin käyttöliittymiin: esimerkkisovelluksena iDict, katseeseen reagoiva vieraskielisten dokumenttien lukuympäristö)

tarkastetaan 19.5.2006 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on principal lecturer Howell Istance (De Montfortin yliopisto, UK). Kustoksena toimii professori Kari-Jouko Räihä.

***

Aulikki Hyrskykari on syntynyt Juupajoella ja hän on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt lehtorina Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella vuodesta 2005 lähtien.

Hyrskykarin väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen sarjassa, Dissertations in Interactive Technology, Number 4, Tampereen yliopisto, Tampere 2006. ISBN 951-44-6630-6, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 531, Tampereen yliopisto 2006. ISBN 951-44-6643-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Aulikki Hyrskykari, puh. 050-524 5940, ah@cs.uta.fi, http://www.cs.uta.fi/~ah/

LEHDISTÖTIEDOTE

Kun keskustelet toisen ihmisen kanssa, mihin asioihin puheen lisäksi kiinnität huomiosi? Paitsi keskustelukumppanin spontaanit eleet ja ilmeet, myös hänen katseensa käyttäytyminen auttaa tulkitsemaan välitettyä viestiä. Tietokoneen käyttöliittymissä kohteiden suora manipulointi hiiren avulla oli aikoinaan iso askel kohti helppokäyttöisempää käyttöliittymää, mutta luontaisia viestintäkeinojamme olisi nykyisin mahdollista hyödyntää myös tietokoneen ja ihmisen välisessä kommunikaatiossa huomattavasti monipuolisemmin. Jos tietokone olisi tietoinen käyttäjän tarkkaavaisuuden kulloisestakin kohteesta, voisimme kehittää paremmin käyttäjää ymmärtäviä ja käyttäjän toimiin mukautuvia sovelluksia.

Yleisimmin käytetty tekniikka katseen kohteen seuraamiseksi perustuu silmästä otetun videokuvan analysointiin. Reaaliaikaista katseen kohteen seurantaa hyödynnetään toistaiseksi hyvin vähän, lähinnä vammautuneille suunnatuissa sovelluksissa. Tietyissä tilanteissa katse saattaa olla jopa ainoa kommunikointitapa: katseen avulla on kirjoitettu jopa kokonaisia kirjoja. Katseen seurannan avulla voidaan kuitenkin parantaa myös yleiskäyttöisempiä käyttöliittymiä. Annetun komennon kohde voidaan esimerkiksi tulkita suoraan katseen perusteella joutumatta osoittamaan sitä hiirellä, tai ohjelma saattaa pyrkiä suuntaamaan käyttäjän huomiota, jos havaitaan että käyttäjältä jää jokin tietyssä tilanteessa olennainen tieto huomaamatta.

Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstyössä keskitytään tarkastelemaan, miten tietoa käyttäjän katseen kohteesta voidaan hyödyntää ihmisen ja tietokoneen välisessä käyttöliittymässä. Aiheeseen paneudutaan esimerkkisovelluksen, iDictin, kautta. iDict avustaa vieraskielisten dokumenttien lukijaa seuraamalla lukijan katsetta tekstiä luettaessa ja antamalla hänelle automaattisesti apua kun oletetaan siihen olevan tarvetta. Työtä voidaan pitää osoituksena siitä, että katseenseurannan avulla kaikille tarkoitetuista sovelluksista on mahdollista tehdä tehokkaampia ja käytettävyydeltään miellyttävämpiä. Ihmisen näköjärjestelmän fysiologisista ominaisuuksista johtuen katseen kohteen mittaustarkkuus on rajoitettu. Työssä todistetaan mm., että tekstiä luettaessa katseen kohteen virhemäärityksiä on mahdollista kompensoida algoritmisesti. Käyttäjätestit osoittivat, että konsepti on hyvinkin kehityskelpoinen. Yli puolet testihenkilöistä olisi olleet valmiita ottamaan käyttöön katsesovelluksen mieluummin kuin hiirellä käytettävän sovelluksen. Näin siitä huolimatta, että hiiren käyttö oli kaikille tuttua ja katseen seurantatietojen käyttäminen ohjelman "syötteenä" entuudestaan tuntematonta.

 

käyntiä 8.5.2006 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto