HL Niina Immosen aluetieteen alaan kuuluva väitöskirja

Yhteisötalous Suomessa, sisäpiirin slangia vai uutta yhteistyön taloutta (Social economy in Finland, insiders slang or new co-operative economy)

tarkastetaan 30.6.2006 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Tapani Köppä (Kuopion yliopisto). Kustoksena toimii professori Ilari Karppi.

***

Niina Immonen on syntynyt Porissa ja hän on suorittanut hallintotieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2002 lähtien Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen toiminnanjohtaja sekä sitä ennen samassa organisaatiossa osuuskuntaneuvojana vuodesta 1998 lähtien.

Immosen väitöskirja ilmestyy Tampereen seudun osuustoiminnan kehittämisyhdistys ry:n kustantamana, Tampere 2006. ISBN 952-92-0422-1.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: niina.immonen@osuustoimintakeskus.net, 040-568 2284.

Lisätietoja: Niina Immonen, puh. 040-568 2284, niina.immonen@osuustoimintakeskus.net, http://www.osuustoimintakeskus.net/

LEHDISTÖTIEDOTE

Yhteisötalous ­ taloutta ihmiseltä ihmiselle

HL Niina Immosen väitöskirja ”Yhteisötalous Suomessa ­ sisäpiirin slangia vai uutta yhteistyön taloutta” nostaa esille yhteisötaloudeksi kutsutun taloudellisen toiminnan kentän suomalaisessa yhteiskunnassa. Väitöstutkimuksessa tutkittiin ensimmäistä kertaa, miten suomalainen yhteisötalous määrittyy suhteessa julkiseen-, yksityiseen- ja kolmanteen sektoriin ja mitä yhteisötaloudella ylipäätään voitaisiin suomalaisessa kontekstissa tarkoittaa.

Tutkimuksessa jäsennettiin yhteisötalouden ilmiötä kartoittamalla sen rajoja suhteessa eurooppalaiseen keskusteluun esimerkiksi käsitteisiin third system, non-profit ja social enterprise. Lisäksi tutkimuksessa tutkittiin suomalaisen yhteisötalouden juridista määrittymistä sekä taloudellisia vaikutuksia. Tutkimuksessa selvitettiin myös yhteisötalouden suomalaista käsittymistä eli sitä, miten yh-teisötalouden käsite ja sisältö mielletään.

Yhteisötalouden toimijat

Tutkimuksen tuloksena on muodostettu ensimmäisen suomalaista yhteisötaloutta määrittävä malli. Tutkimuksen mukaan suomalainen yhteisötalous jäsentyy kolmannen-, julkisen- ja yksityisen sektorin rajapinnoille ja muodostaa itsenäisesti mitattavissa olevan taloudellisen toiminnan alueen. Suomalaisessa yhteisötaloudessa toimii osuuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä sekä yhdistyksiä ja säätiötä. Yhteisötalouteen kuuluvilla yhdistyksillä ja säätiöillä tulee olla selkeä liiketoiminnallinen ulottuvuus toiminnassaan. Lisäksi yhteisötaloudessa toimii sosiaalisia yrityksiä, silloin kuin niiden yhteisöoikeudellinen muoto on jokin edellä luetelluista. Yhteisötalous muodostaa haasteellisen kokonaisuuden, koska osa toimijoista kiinnittyy lähemmin kolmanteen sektoriin ja osa yksityiseen sektoriin.

Taloudellinen vaikuttavuus

Tutkimuksen mukaan suomalainen yhteisötalous työllistää noin 5%:a kaikista palkansaajista ja muodostaa myös 5%:a nettokansantulon palkkojen ja palkkioiden määrästä (v. 2003). Yhteisötalouden toimijoiden lukumäärä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana, esim. osuuskuntien lukumäärä on kasvanut 86% (1994-2003), kun samaan aikaan uusien toiminimi- ja osakeyhtiöiden perustamismäärä on ollut laskusuunnassa.

Yhteisötalous ­ talous ihmistä varten

Tutkimuksen tuloksena muodostettujen käsittämisen eri luokkien perusteella voidaan todeta, että yhteisötalouden käsitteellistyminen on Suomessa vielä epäselvää ja hajanaista. Euroopan unionin yritysosaston (DG Enterprise) edistämä social economy (suomeksi yhteisötalous) on meillä talouden osa-alue, josta mikään yksittäinen poliittinen- tai viranomaistaho ei ota selkeää vastuuta ja jonka yhteiskunnallista merkitystä ei ole vielä tunnistettu.

Yhteisötalous tarjoaa kuitenkin yhä useammalle inhimillisen tavan yrittää ja tulla toimeen. Yhteisötaloudessa toimitaan ääni/jäsen ­periaatteella eikä voiton tavoittelu ole toiminnan ensi sijainen ta-voite. Yhteisötalouteen yhdistyy ajatus jäsenen edusta ja vahva inhimillisyys, joka näkyy taloudelli-sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin yhdistämisenä. Yhteisötalouden valinneiden henkilöiden maailmassa yhteistoiminnallisuus on arvo ja talous on ihmistä varten.

 

käyntiä 6.6.2006 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto