Tampereen yliopiston logo

TAMPEREEN YLIOPISTON VÄITÖKSET 2006

Huomaathan, että väittelijöiden työpaikka- ja yhteystiedot ovat voineet muuttua tiedotteen julkaisemisen jälkeen.
 • 20.12.2006 YTL Minna Kivipelto: Sosiaalityön kriittinen arviointi. Sosiaalityön kriittisen arvioinnin perustelut, teoriat ja menetelmät
 • 19.12.2006 YTM Anu Järvensivu: Oppiminen työnä ja työpaikkapelinä
 • 19.12.2006 FM Mervi Pekkari: Ohjauskeskustelu nuorten lukio-opintojen ja uran pohdinnan tukena
 • 16.12.2006 M.Sc. Astrid Murumägi: Characterization of human AIRE promoter and analysis of AIRE expression in monocyte-derived dendritic cells and thymomas (Ihmisen AIRE-geenin promoottorin karakterisoiminen ja AIRE-geenin ekspression tutkiminen monosyyteistä peräisin olevissa dendriittisoluissa ja tymoomeissa)
 • 16.12.2006 TtL Marja-Leena Lähteenmäki: Asiantuntijuuden kehittyminen ongelmaperustaisessa fysioterapeuttikoulutuksessa
 • 16.12.2006 LL Hannele Hasala:Role of Histamine in the Regulation of Human Eosinophil Apoptosis (Histamiini eosinofiiliapoptoosin säätelyssä)
 • 15.12.2006 YTM, PsM Virve Peteri:Mediaksi kotiin. Tutkimus teknologioiden kotouttamisesta
 • 15.12.2006 LL Teea Salmi:Diagnosing coeliac disease: beyond the conventional histology (Keliakian diagnostiikan parantaminen)
 • 14.12.2006 MSc. Svetlana Molchanova:Release and neuromodulatory effects of taurine in the rodent striatum (Tauriinin vapautuminen ja neuromodulatoriset vaikutukset jyrsijän aivoissa)
 • 9.12.2006 FL Markus Mantere:Glenn Gould: Viisi näkökulmaa pianistin muusikkouteen ja kulttuuriseen reseptioon
 • 9.12.2006 OTK Marja Pajukoski:Preventio, sosiaalioikeus ja kunnat - ehkäisevä sosiaalipolitiikka kuntia velvoittavassa lainsäädännössä
 • 8.12.2006 FM Eila Minkkinen:Telefongespräche in der finnisch-deutschen Unternehmenskommunikation. Bestandsaufnahmen und Gesprächsanalysen (Puhelinkeskustelut suomalais-saksalaisessa yritysviestinnässä. Tarvetutkimuksia ja keskustelunanalyyseja)
 • 8.12.2006 FM Jaakko Hakulinen:Software Tutoring in Speech User Interfaces (Yksityisopettaja opettamassa puhekäyttöliittymien käyttöä)
 • 7.12.2006 ETL Jarmo E.A. Heinonen:Suomalaisten tiede- ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ohjaajien silmin
 • 3.12.2006 TaM Ilari Nummi:AUDIOVISUAALINEN DRAAMA - metodina vuorovaikutus
 • 2.12.2006 FM Harry Lönnroth:Ekenäs stads dombok 1678-1695. I: Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift. II: Filologisk utgåva med kommentar och register (Tammisaaren kaupungin tuomiokirja 1678-1695. I: Oikeusfilologinen tutkimus 1600-luvun käsikirjoituksesta. II: Filologinen editio, kommentaarit ja hakemistot)
 • 1.12.2006 LL Kati Tihtonen:Maternal haemodynamics in hypertensive and normotensive pregnancy (Hemodynaamiset muutokset hypertensiivisessä ja normotensiivisessä raskaudessa)
 • 1.12.2006 LL Susanna Sihvonen:Mortality and causes of death in patients with rheumatoid arthritis. A cross-sectional population-based study during the years 1988-1999 (Nivelreumapotilaiden kuolleisuus ja kuolinsyyt. Populaatiopohjainen poikkileikkaustutkimus vuosina 1988-1999)
 • 1.12.2006 FM Eija Seppälä:Heterogeneity in Genetic Susceptibility to prostate Cancer (Eturauhassyövän geneettinen monimuotoisuus)
 • 1.12.2006 LL Riitta Kokko:Effectiveness of Follow-Up for Breast Cancer Patients (Rintasyöpäpotilaan seurannan tehokkuus)
 • 1.12.2006 FL Ari Virtanen:Majorization and k-majorization as an approach to some problems in optimization and eigenvalue estimation (Majorointi ja k-majorointi lähetymistapana eräisiin optimointi- ja ominaisarvojen arviointiongelmiin)
 • 1.12.2006 KM Kirsi Pauliina Kallio:Lasten poliittisuus ja lapsuuden synty. Keho lapsuuden rajankäynnin tilana
 • 1.12.2006 LitM Tiina Kujala:"Ei pirise enää koulun kello" - Kerronnallinen tutkimus opettajien ikääntymiskokemuksista
 • 1.12.2006 YTM Ari Rasimus:Uudet liikkeet. Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa
 • 25.11.2006 M.Sc.Nadezda Nazarova:Regulation of Growth Factor Signaling by Vitamin D in Human Prostate Cancer Cells (Kasvutekijöiden säätely D-vitamiinilla ihmisen eturauhasen syöpäsoluissa)
 • 25.11.2006 FM Sari Katajala-Peltomaa:Gender and Spheres of Interaction. Devotional Practices in Fourteenth-Century Canonisation Processes (Vuorovaikutus ja sukupuoli. Hartauden harjoittamisen muodot 1300-luvun kanonisaatioprosesseissa)
 • 25.11.2006 MSc Econ Johanna Gunnlaugsdottir:The Implementation and Use of ERMS: A Study in Icelandic Organizations (Asiakirjojen sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönotto ja käyttö: islantilaisia organisaatioita käsittelevä tutkimus)
 • 25.11.2006 FL Marja Kauppila:Kindlicher Zweitspracherwerb als interaktiver Prozess in natürlicher Umgebung (Luonnollisessa ympäristössä tapahtuva lasten toisen kielen oppiminen interaktiivisena prosessina)
 • 24.11.2006 LL Martti Aho:Hypospadias: Factors Associated with Origin and Succesful Treament of this Anomaly (Peniksen alahalkio: Tämän epämuodostuman syntyyn ja menestykselliseen hoitoon liittyviä tekijöitä)
 • 24.11.2006 LL Jaana Ruuska:The Impact of Eating Disorders on the Adolescent Process (Syömishäiriöiden vaikutus nuoruusiän kehitykseen)
 • 10.11.2006 YTM Suvi Raitakari:Neuvottelut ja merkinnät minuuksista - vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus nuorten tukiasumisyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa
 • 10.11.2006 FM Tuija Kinnunen:Käännös oikeudenkäyntiaineistona - lakitekstien tulkinta oikeuskäsitteiden kääntämisen näkökulmasta
 • 3.11.2006 MSc Marina Toompuu:Molecular Pathological Mechanisms of Mitochondrial tRNA Point Mutations (Mitokondriaalisten tRNA-pistemutaatioiden patologiset molekyylitason mekanismit)
 • 3.11.2006 THK Tiina Surakka:Osastonhoitajan työ erikoissairaanhoidossa 1990-luvulla ja 2000-luvulla ­toimivalta, vastuullisuus ja asiantuntijuus lähijohtajuudessa
 • 28.10.2006 LL Mervi Viljamaa:Evaluation of the results of active diagnostics and treatment of coeliac disease in a high-prevalence area - a special focus on dietary compliance, quality of life and associated complications (Keliakian aktiivisen diagnostiikan ja hoidon vaikutukset alueella, jossa taudin esiintyvyys on korkea - erityistarkastelussa hoitomyöntyvyys, elämänlaatu ja keliakiaan liittyvät komplikaatiot)
 • 28.10.2006 FM Jaakko Pitkänen:Jännitteet kulttuurien törmätessä, yrityskulttuurin vaikutus muutosprosessissa
 • 27.10.2006 YTL, FM Atte Oksanen:Haavautuva minuus: väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa
 • 27.10.2006 YTL Hannu Laurila: Three Approaches to the Economics of Inter-Municipal Migration (Kolme lähestymistapaa kuntienvälisen muuttoliikkeen taloustieteeseen)
 • 26.10.2006 KL, FM Säde-Pirkko Nissilä: Dynamic Dialogue in Learning and Teaching - Towards Transformation in Vocational Teacher Education (Dynaaminen vuoropuhelu - kohti uudistavaa ammatillista opettajankoulutusta)
 • 20.10.2006 TtM Aune Flinck:Parisuhdeväkivalta naisen ja miehen kokemana. Rikottu lemmenmarja
 • 18.10.2006 LL Iiris Rajalahti:A nucleic acid amplification assay in the diagnosis and management of tuberculosis in a low-incidence area (Nukleiinihapon monistustesti tuberkuloosin diagnostiikassa ja hoidossa matalan ilmaantuvuuden alueella)
 • 14.10.2006 YTM Seppo Kangaspunta:Yhteisöllinen digi-tv. Digitaalisen television uusi yhteisöllisyys, yhteisöllisyyden tuotteistaminen ja yhteisötelevision vaihtoehto
 • 7.10.2006 FM Raisa Maria Toivo:Mother, Wife and Witch: Authority and Status in Court Recod Narratives in early modern Finland (Äiti, emäntä, noita. Valta ja status tuomiokirjanarratiiveissa uuden ajan alun Suomessa)
 • 30.9.2006 FM Tuula Hockman:Kolmen polven perilliset. Ingeborg Aakentytär (Tott) ja hänen sukunsa (n. 1460-1507)
 • 30.9.2006 YTM Juho Rahkonen:Journalismi taistelukenttänä. Suomen Nato-jäsenyydestä käyty julkinen keskustelu 2003-2004
 • 16.9.2006 M.Sc. Miguel Couceiro:On Definability of Functions of Several Variables
 • 8.9.2006 HM Mika Kautonen:The Regional Innovation System Bottom-up: A Finnish Perspective (Alueellisen innovaatiojärjestelmän yritystasoinen tarkastelu Suomen näkökulmasta)
 • 8.9.2006 FM Markku Salmela:Paul Auster's Spatial Imagination (Paul Austerin tilallinen mielikuvitus)
 • 8.9.2006 KM Kati Tikkamäki:Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen. Etnografinen löytöretki työssä oppimiseen
 • 6.9.2006 FM Juha Arrasvuori:Playing and Making Music: Exploring the Similarities between Video Games and Music-Making Software (Pelillisyys musiikin tekemisessä: tutkimus videopelien ja musiikinteko-ohjelmistojen yhtäläisyyksistä)
 • 29.8.2006 YTM Kirsti Hulkari:Työssäoppimisen laadun käsite, itsearviointi ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa peruskoulutuksessa
 • 26.8.2006 YTL Eeva Mäntymäki:Hyvinvointivaltio eetterissä. Yleisradion rakentuminen populaarien diskurssien kentillä
 • 25.8.2006 FM Pasi Purhonen:Structural studies of the membrane transport proteins Na,K-ATPase and melibiose permease by electron crystallography (Kalvokuljetusproteiinien Na,K-ATPaasi ja melibioosipermeaasi rakennetutkimukset elektronikristallografialla)
 • 19.8.2006 DI Johanna Höysniemi:Design and Evaluation of Physically Interactive Games
 • 18.8.2006 FM Outi Saramäki:Gene copy number alterations in prostate cancer (Geenien kopiolukumuutokset eturauhassyövässä)
 • 18.8.2006 TtL, FM Varpu Lipponen:LÄHEISYYTTÄ JA ETÄISYYTTÄ KUOLEMAN LÄHESTYESSÄ. Kuolevan potilaan ja omahoitajan hoitosuhde dialogisen filosofian näkökulmasta tarkasteltuna
 • 17.8.2006 FM Marko Susimetsä:Motivated and Self-Regulated Learning of Adult Learners in a Collective Online Environment (Aikuisopiskelijoiden motivaatio ja oppimisstrategiat kollektiivisessa verkko-oppimisympäristössä)
 • 21.7.2006 M.D. Xin Wang:Pharmacological Preconditioning in Coronary Artery Bypass Surgery (Farmakologinen esialtistus sepelvaltimo-ohitusleikkauksissa)
 • 30.6.2006 FM Anja Rovio:DNA Polymerase Gamma Mutations in Male Infertility and Ageing (DNA-polymeraasi gamman mutaatiot miehen lapsettomuudessa ja vanhenemisessa)
 • 30.6.2006 HL Niina Immonen:Yhteisötalous Suomessa, sisäpiirin slangia vai uutta yhteistyön taloutta
 • 29.6.2006 KTL Pentti Syrjänen:Yksityisyyden suoja ja henkilöarviointi
 • 19.6.2006 YTM Mia Toivanen:Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen kunnissa
 • 17.6.2006 LL Jarkko Haapasaari:Disease Modifying Drug Treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (Sairauden kulkuun vaikuttava lääkehoito lastenreumassa)
 • 16.6.2006 YTM Anna Kulmala:Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta
 • 16.6.2006 FL Salla Laakkonen:Amatöörit tutkimusten hämärillä poluilla. Henkilöt, miljöö ja intuitio 1940-luvun suomenkielisissä salapoliisiromaanisarjoissa
 • 15.6.2006 THM Hanna Hopia:Somaattisesti pitkäaikaissairaan lapsen perheen terveyden edistäminen - toimintatutkimus lastenosastolla
 • 14.6.2006 HL, TtM Maarit Sihvonen:Neuvottelujen kautta toimeenpanoon. Sopimusohjauksen implementaatio erikoissairaanhoidossa
 • 10.6.2006 YTL Olli Jalonen:Hitaasti kudotut nopeat hetket. Kirjoittamisen assosiaatiosta 1900-luvun suomalaisessa proosassa
 • 9.6.2006 LL Päivi Riihioja:Ethanol withdrawal symptoms and ethanol-induced neuropathology- effects of dexmedetomidine treatment and aging (Alkoholin aiheuttamat vieroitusoireet ja hermostovauriot- dexmedetomidiinihoidon ja ikääntymisen vaikutukset)
 • 26.5.2006 HM Jari Tammi:Toimintolaskennan käyttömahdollisuudet ja hyödyt kunnan johtamistyössä
 • 20.5.2006 M.Sc. Shengjun Qiao:Fatty Acid Metabolism, Vitamin D3 and Prostate Cancer (Rasvahappojen aineenvaihdunta, D-vitamiini ja eturauhassyöpä)
 • 19.5.2006 M.A. Marina Grishakova:The Models of Space, Time and Vision in V. Nabokov's Fiction: Narrative Strategies and Cultural Frames (Tilan, ajan ja näkökulman mallit Vladimir Nabokovin fiktiossa: Narratiiviset strategiat ja kulttuuriset kehykset)
 • 19.5.2006 FL Aulikki Hyrskykari: Eyes in Attentive Interfaces: Experiences from Creating iDict, a Gaze-Aware Reading Aid (Silmäys tarkkaavaisiin käyttöliittymiin: esimerkkisovelluksena iDict, katseeseen reagoiva vieraskielisten dokumenttien lukuympäristö)
 • 19.5.2006 KTM Heli Paavola:Asiakasuskollisuuden jaetut merkitykset
 • 19.5.2006 KL, PO Tuula Hyyrö:Alakansakoulunopettajien valmistuksen kehitys Suomessa vuosina 1866-1939
 • 15.5.2006 PsL Riitta Metsänen:Nuorten johtajien sopeutuminen uuteen kulttuuriin
 • 13.5.2006 YTM Arja Ruisniemi:Minäkuvan muutos päihderiippuvuudesta toipumisessa. Tutkimus yhteisöllisestä päihdekuntoutuksesta
 • 12.5.2006 FM Kimmo Juopperi:Paleltumavammojen esiintyvyys sekä riskitekijät nuorilla ja nuorilla aikuisilla
 • 6.5.2006 FL Ismo Korkee:On Meet and Join Matrices Associated with Incidence Functions
 • 6.5.2006 LL Mirjami Mäntymaa:Early mother-infant interaction: Determinants and Predictivity (Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus - siihen vaikuttavat tekijät ja sen ennustavuus)
 • 5.5.2006 THL Sirpa-Liisa Hovi:Preventive trial on postmenopausal hormone therapy in Estonia—A study of treatment preferences and trial process within a changing environment (Ehkäisevä koe vaihdevuosihormoneista Virossa — hoitomieltymykset ja tutkimusprosessi muuttuvassa ympäristössä)
 • 5.5.2006 YTM Pasi Pyöriä:Understanding Work in the Age of Information. Finland in Focus
 • 29.4.2006 FL Jussi Ojajärvi:Supermarketin valossa. Kapitalismi, subjekti ja minuus Mari Mörön romaanissa Kiltin yön lahjat ja Juha Seppälän novellissa "Supermarket"
 • 28.4.2006 YTM Jukka Renkama:Ideology and the Challenges of Political Liberalisation in the USSR, 1957-1961: Otto Kuusinen's "Reform Platform", the State Concept, and the Path to the 3rd CPSU Programme (Ideologia ja poliittisen vapautumisen haasteita Neuvostoliitossa vuosina 1957-1961: Otto Kuusisen "uudistusohjelma", valtiokäsite ja polku NKP:n kolmanteen ohjelmaan)
 • 31.3.2006 KM Juha Merta:Herääminen - Kuvataiteen kohtaamisesta hermeneuttiseen tulkintaan
 • 24.3.2006 HL Maria Åkerman :Tiedon tuotannon käytännöt ja ympäristöpoliittinen toimijuus: rajaamisen ja yhdistämisen politiikkaa
 • 24.3.2006 hammaslääkäri Johan P. Reyneke :Rotation of the Maxillomandibular complex: An alternative treatment design in Orthognathic Surgery (Ylä- ja alaleuan kierto: Vaihtoehtoinen suunnittelumenetelmä oikomiskirurgisessa hoidossa)
 • 18.3.2006 FL Johanna Latvala:Obligations, loyalties, conflicts. Highly educated women and family life in Nairobi, Kenya (Velvollisuuksia, lojaalisuuksia, konflikteja. Korkeasti koulutettujen naisten perhe-elämää Nairobissa, Keniassa)
 • 18.3.2006 LitL, YTM Riitta Pirinen:Urheileva Nainen lehtiteksteissä
 • 18.3.2006 LL Tuula-Maria Asikainen:EXERCISE FOR HEALTH FOR EARLY POSTMENOPAUSAL WOMEN. In search of the minimum effective dose among continuous and fractionated walking programs (MINIMILIIKUNTAA VAIHDEVUOSI-IÄSSÄ.Liikunnan, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden ja terveyskunnon annosvastesuhteet vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla yhtäjaksoisessa ja pätkäliikunnassa)
 • 17.3.2006 VTM Aulikki Sauramo:Kaiken varalta. Tutkimus vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen ammattijärjestöjäsenyydelleen asetttamista odotuksista
 • 17.3.2006 LL Ulla-Maija Rautakorpi:Common infections in Finnish primary health care (Tavalliset infektiot suomalaisessa perusterveydenhuollossa)
 • 11.3.2006 FM Kimmo Savinainen:Amplification and Overexpression of ERBB2, uPA, TRPS1, EIF3S3 and MYC Genes in Prostate Cancer (ERBB2, uPA, TRPS1, EIF3S3 ja MYC geenimonistumat ja ilmentyminen eturauhassyövässä)
 • 4.3.2006 YTM Helena Leino:Kansalaisosallistuminen ja kaupunkisuunnittelun dynamiikka
 • 25.2.2006 FM Tuomas Hoppu:Historian unohtamat. Suomalaiset vapaaehtoiset Venäjän armeijassa 1. maailmansodassa 1914-1918
 • 24.2.2006 KL Jorma Vainionpää:Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa
 • 18.2.2006 KL Kirsi Heikkilä:Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena
 • 3.2.2006 FM Timo Tossavainen:Virtual Reality and Posturography Applied to Postural Control Research (Virtuaalitodellisuus ja posturografia tasapainotutkimuksessa)
 • 3.2.2006 VTM Per Mickwitz:Environmental Policy Evaluation: Concepts and Practice (Ympäristöpolitiikan arviointi: käsitteitä ja käytäntöjä)
 • 21.1.2006 YTM Pertti Näränen:Digitaalinen televisio. Analyysejä alkuhistoriasta, viestintäpoliittisista haasteista ja tv-järjestelmän muuttumisesta
 • 14.1.2006 PsL Silja Pirilä:Children with functional motor limitations. A three-level approach (Liikuntavammaiset lapset. Kolmitasoinen lähestymistapa)
 • 14.1.2006 LL Kirsi Laasonen:Respiratory symptoms and lung function in pig farmers (Hengityselinoireet ja keuhkojen toiminta sikatalouden harjoittajilla)
 • 14.1.2006 FM Tiina Kivinen: Woodrow Wilson's Use of History: The Malleable Past (Woodrow Wilsonin historian käyttö: "mukautuva" menneisyys)
 • 4.1.2006 ETM Maijaliisa Erkkola: Diet in early life and antibody responses to cow’s milk and type 1 diabetes associated autoantigens (Ravinto raskauden aikana ja imeväisiässä ja lapsen vasta-aineet lehmänmaidolle ja tyypin 1 diabetekseen kytkeytyville autoantigeeneille)

 • Tampereen yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopiston julkaisukeskus Tampereen yliopisto

  käyntiä 30.12.2003 alkaen