KTM Maria Antikaisen markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja

The Attraction of Company Online Communities - A Multiple Case Study (Yritysten online-yhteisöjen vetovoimatekijät - Monitapaustutkimus)

tarkastetaan 2.3.2007 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A -kiinteistössä, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjinä ovat professori Heikki Karjaluoto (Oulun yliopisto) ja dosentti Rami Olkkonen (Turun kauppakorkeakoulu). Kustoksena toimii professori Pekka Tuominen.

***

Maria Antikainen on syntynyt Kangasalalla ja hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee tutkijana VTT:llä.

Antikaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1209, Tampereen yliopisto, Tampere 2007. ISBN 978-951-44-6849-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 592, Tampereen yliopisto 2007. ISBN 978-951-44-6850-6, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Maria Antikainen, puh. 040 512 4260, maria.antikainen@vtt.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Online-yhteisöjen perustaminen sekä niiden hyödyntäminen voivat monin tavoin tehostaa yritysten pitkäaikaisten asiakassuhteiden kehittämistä. Eräs merkittävimmistä hyödyistä on dialogi asiakkaan kanssa sekä toisaalta asiakkaiden välisen dialogin mahdollistaminen ja sen hyödyntäminen tavoitteena oppia asiakkaista sekä luoda heille lisäarvoa.

Jotta yritykset voivat menestyksekkäästi perustaa, ylläpitää ja hyödyntää online-yhteisöjään, tarvitaan tietoa siitä, mikä vetää asiakkaita puoleensa yritysten ylläpitämissä yhteisöissä. Tämä tutkimus keskittyy käsittelemään näitä yritysten online-yhteisöjen vetovoimatekijöitä erityisesti suhdemarkkinoinnin näkökulmasta.

Tutkimuksen tarkoitus on tunnistaa ja analysoida erilaisten yritysten online-yhteisöjen vetovoimaa. Tutkimusongelmat on jaettu kolmeen osaongelmaan, joista ensimmäisessä keskitytään luokittelemaan erilaisia yritysten online-yhteisöjä. Toisessa osaongelmassa puolestaan tutkitaan, millaisia suhteita online-yhteisöissä on olemassa. Kolmannessa osaongelmassa taas etsitään ja analysoidaan näihin suhteisiin liittyviä vetovoimatekijöitä.

Tutkimus laadullinen tapaustutkimus, jonka empiirinen aineisto on kerätty neljässä yritysten online-yhteisössä. Tutkimuksessa on käytetty useita aineistonkeruumenetelmiä, jotka sisältävät haastatteluita sekä erilaisia online-tutkimusmetodeja, kuten kysymysten esittämistä keskustelufoorumeissa. Tutkimukseen valittiin erilaisia online-yhteisöjä tavoitteena löytää laaja kirjo vetovoimatekijöitä. Tutkitut online-yhteisöt olivat suunnattuja naisille ja perheille, nuorille, pankin asiakkaille sekä ohjelmistokehittäjille.

Tutkimus osoitti, että online-yhteisöissä syntyy eritasoisia suhteita jäsenten välillä, jäsenten sekä ylläpitäjien välillä, jäsenten ja palvelun välillä sekä jäsenten ja brändin välillä. Tutkimuksessa löydettiin näissä suhteissa kaikkiaan kuusitoista vetovoimatekijää. Vetovoimatekijät jaettiin itseen liittyviin sekä sosiaalisiin tekijöihin, ja niitä vertailtiin tapausten välillä. Aineiston kerääminen sekä online-yhteisöjen ylläpitäjiltä että jäseniltä mahdollisti heidän vetovoimatekijöitä koskevien näkemyksiensä vertailun.

Tuloksena syntyi yrityksille hyödynnettäväksi kaksi erilaista mallia päätöksenteon pohjaksi niiden miettiessä oman online-yhteisönsä perustamista sekä ylläpitoa. Neljää tutkittua online-yhteisöä myös analysoitiin tässä mallissa tavoitteena antaa konkreettinen esimerkki mallin hyödynnettävyydestä. Tutkimus kehittää markkinoinnin teorioita luomalla laajan kuvauksen online-yhteisöjen vetovoimasta. Se tuo myös yrityksille arvokasta tietoa online-yhteisöjen rakentamisesta, ylläpitämisestä sekä hyödyntämisestä. Tutkimus voidaankin nähdä päänavauksena tutkimukseen, joka koskee yritysten online-yhteisöjen vetovoimatekijöitä sekä näiden yhteisöjen hyödyntämistä yritysten suhdemarkkinoinnissa.

 

käyntiä 12.2.2007 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto