Tampereen yliopiston logo

TAMPEREEN YLIOPISTON VÄITÖKSET 2008

Huomaathan, että väittelijöiden työpaikka- ja yhteystiedot ovat voineet muuttua tiedotteen julkaisemisen jälkeen.
 • 29.12.2008 FM Suvi Haimi: Allograft bone and osteogenic scaffolds seeded with human adipose stem cells in bone tissue engineering. In vitro study (Allograftiluun ja ihmisen rasvan kantasoluilla solustettujen osteogeenisten tukirakenteiden käyttö luun kudosteknologiassa. In vitro tutkimus)
 • 22.12.2008 MSc Anna Minasyan: Vitamin D and the nervous system (D vitamiini ja hermosto)
 • 19.12.2008 MSc Ahmed Haji Omar Askar: Tuberculosis and HIV Coinfection in Two Districts in Somaliland
 • 19.12.2008 FM Irma Ilomäki: Opettajien ääneen liittyvä työhyvinvointi ja äänikoulutuksen vaikutukset
 • 19.12.2008 LL Johanna Castrén: Sähköinen viestintä ja verkkoneuvontapalvelu osana yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltoa
 • 17.12.2008 BA. BEd, MA, FL Mary McDonald-Rissanen: Sandstone Diaries: Prince Edward Island Women's Nineteenth- and Twentieth-Century Life Writing (Hiekkakiven päiväkirjoja: Prinssi Edwardin Saaren naisten 1800- ja 1900-luvun elämänkertoja)
 • 13.12.2008 YTM Tiina Mälkiä: Moraalia vai lääketiedettä? Kuinka sikiödiagnostiikasta ja selektiivisestä abortista puhutaan perinnöllisyysneuvonnassa
 • 12.12.2008 THM Anja Valta: Iäkkäiden päivittäinen suoriutuminen kotona. Teoreettinen malli iäkkäiden kotona asuvien päivittäisestä suoriutumisesta kotisairaanhoitajien ja iäkkäiden näkökulmasta
 • 12.12.2008 Diplom Statistiker Klaus Nordhausen: On invariant coordinate selection and nonparametric analysis of multivariate data (Invarianttien koordinaattien valinta ja moniulotteisen aineiston analyysi epäparametrisin menetelmin)
 • 5.12.2008 TtL Riitta Vuorinen: Muutosjohtaminen suomalaisessa yliopistosairaalassa osastonhoitajien ja sairaanhoitajien arvioimana
 • 5.12.2008 FM Nina Laine: Trust in Superior-Subordinate Relationship (Luottamus esimiehen ja alaisen välisessä suhteessa)
 • 28.11.2008 THM Teija Hammar: Palvelujen yhteensovittaminen kotihoidossa ja kotiutumisessa - Kotihoidon asiakkaiden avun tarve ja palvelujen käyttö sekä PALKO-mallin vaikuttavuus ja kustannus-vaikuttavuus
 • 28.11.2008 YTM Paavo Niskanen: Puolueet luokkaetujen vaalijoina Suomen eduskunnassa 1960-luvulta 19990-luvulle
 • 21.11.2008 LK Teemu Lämsä: The development of a modified pancreaticojejunostomy based on experimental studies of pancreatic injury response to surgical handling (Haima-ohutsuoliliitoksen kirurgisen tekniikan kehittäminen haiman vaurioreaktiota selvittävien kokeellisten tutkimusten perusteella)
 • 15.11.2008 VTM Ulla Rannikko: Yhteinen ja erillinen lapsuus. Sisarusten sosiaalistava merkitys
 • 14.11.2008 KTM Terhi Kankaanranta: Factors Influencing Physicians' and Nurses' Labour Supply Decisions (Lääkärien ja sairaanhoitajien työn tarjontapäätöksiin vaikuttavat tekijät)
 • 14.11.2008 TtM Merja Kanervisto: Keuhkoahtaumatautia sairastavan arjessa selviytyminen
 • 14.11.2008 HM Harri Hietikko: Valta, johtajuus, tuho ja toivo J. R. R. Tolkienin teoksessa Taru Sormusten Herrasta eli "Management by Sauron"
 • 8.11.2008 YTM Kari Jokiranta: Konkretisoituva uhka. Ilkka-lehden huumekirjoitukset vuosina 1970-2002
 • 7.11.2008 HM Tuomo Paakkanen: Verkkokoulutuksen kehittäminen organisaatiossa. Vakuutusyhtiön työntekijöiden kokemukset Internet-pohjaisesta verkko-oppimisympäristöstä ja verkkokoulutuksesta oman oppimisen ja osaamisen kehittämisessä
 • 7.11.2008 FL Suvi Lehtinen: Generalizing the Goldblatt-Thomason Theorem and Modal Definability (Goldblatt-Thomasonin lauseen ja modaalisen määriteltävyyden yleistyksiä)
 • 31.10.2008 LL Liisa Mäkivaara: Occurrence of varicose veins and bidirectional risk with cardiovascular diseases (Suonikohjutaudin ilmaantuvuus ja kehäkausaliteetti sydän- ja verisuonisairauksien kanssa)
 • 31.10.2008 TtM Nina Kilkku: Potilasopetus ensipsykoosipotilaan hoidossa. Substantiivinen teoria luottamuksen uudelleen rakentumisesta
 • 31.10.2008 LL Päivi Rovio: Uterine Leiomyomas - Studies on Etiology, Ultrasound Diagnostics and Surgical Treatment (Kohdun myoomat - etiologia, ultraäänidiagnostiikka ja leikkaushoito)
 • 31.10.2008 FM Mika Hilvo: Expression and Biochemical Properties of Membrane-Bound Carbonic Anhydrase Isozymes IX and XV (Solukalvolla esiintyvien hiilihappoanhydraasi-isoentsyymien IX ja XV ilmentyminen ja biokemialliset ominaisuudet)
 • 24.10.2008 KL Mikael Salo: Determinants of Military Adjustment and Attrition During Finnish Conscript Service (Varusmiespalvelukseen sopeutumisen ja palveluksen keskeyttämisen ennustekijät)
 • 24.10.2008 LL Markku Eskola: Use of the 12-lead Electrocardiogram in Selecting Reperfusion Therapy for ST-elevation Myocardial Infarction (Sydänfilmin käyttö ST-nousuinfarktin reperfuusiohoidon valinnassa)
 • 24.10.2008 LL Velipekka Suominen: Clinical Features and Consequences of Peripheral Arterial Disease in Old Age (Krooniseen alaraajaiskemiaan liittyvät kliiniset löydökset ja seuraamukset vanhuksilla)
 • 18.10.2008 YTM Sinikka Torkkola: Sairas juttu. Tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta
 • 17.10.2008 M.Soc.Sc Mohammed Asaduzzaman: Governance in Practice: Decentralization and People's Participation in the Local Development of Bangladesh
 • 17.10.2008 YTM Arja Mäkinen:Oikeesti aikuiset. Puheenvuoroja yksineläjänaisen normaaliudesta, hyväksyttävyydestä ja aikuisuudesta
 • 11.10.2008 FM Harri Mäki:Water, Sanitation and Health – The Development of the Environmental Services in Four South African Cities, 1840–1920 (Vesi, sanitaatio ja terveydenhuolto – ympäristöpalveluiden kehitys neljässä Etelä-Afrikan kaupungissa 1840–1920)
 • 10.10.2008 LL Susanna Kautiainen:Overweight and obesity in adolescence – secular trends and associations with perceived weight, sociodemographic factors and screen time (Nuorten ylipainoisuus ja lihavuus – ajallinen kehitys ja yhteydet painon kokemiseen, sosiodemografisiin tekijöihin ja ruutuaikaan)
 • 10.10.2008 LL Aarne Laakkonen:Occupational exposure to organic dusts and cancer among Finnish workers: special emphasis on the food industry and agriculture (Orgaanisille pölyille altistuminen ja syöpä suomalaisilla työntekijöillä, erityisesti elintarviketeollisuudessa ja maanviljelyksessä)
 • 4.10.2008 LL Hanna Kuusisto:Multiple Sclerosis in Twins. A Finnish Twin Cohort study on genetic and environmental factors (Suomalainen kaksoskohortti tutkimus perintö- ja ympäristötekijöistä MS-taudissa)
 • 1.10.2008 YTM Anna Kontula:Punainen eksodus. Tutkimus seksityöstä Suomessa
 • 27.9.2008 FM Ville Lähde:Rousseau's Rhetoric of 'Nature' (Rousseaun 'luonnon' retoriikka)
 • 27.9.2008 FL Iiris Kuusinen:Naisen yksilöityminen suomalaisessa kirjallisuudessa 1950-luvulta lähtien
 • 26.9.2008 TtM Maijaliisa Junnila:Toimiiko terveydenhuoltoalue? Tutkimus Mäntän seudun terveydenhuoltoalueen perustamisen taustoista ja vaikutuksista
 • 26.9.2008 LL Tuukka Mäkinen:The Finnish Population-Based Prostate Cancer Screening Trial: A clinical perspective (Suomalainen eturauhassyövän väestöpohjainen seulontakoe: kliininen näkökulma)
 • 26.9.2008 FM Tuomas Talvensaari:Comparable Corpora in Cross-Language Information Retrieval (Vertailukokoelmat kieltenvälisessä tiedonhaussa)
 • 26.9.2008 LL Auni Collings:Variation in Connexin37, Methylenetetrahydrofolate Reductase and Upstream Transcription Factor 1 Genes in Relation to Early Atherosclerotic Vascular Changes in Young Adults (Connexin37, metyleenitetrahydrofolaatti reduktaasi ja transkriptiofaktori USF1 -geenivariaatioiden vaikutus nuorten aikuisten varhaisiin ateroskleroosin aiheuttamiin verisuonimuutoksiin)
 • 26.9.2008 MSc Richard Muwonge:Evaluation of Visual Screening in Prevention of Cervical and Oral Cancer in India (Silmämääräinen seulonta kohdunkaulan syövän ja suusyövän ehkäisemiseksi Intiassa)
 • 20.9.2008 FM Jarkko Toikkanen:The Break of Paul de Man (Paul de Manin särkymä)
 • 19.9.2008 KTM Helena Lamberg:Creating Relational Customer Orientation (Suhdepainotteisen asiakaslähtöisyyden luominen)
 • 13.9.2008 FM Ulla Jalonen:Regulation and inflammatory effects of tristetraprolin in macrophages (Tristetraproliinin ilmenemisen säätely ja immunologiset vaikutukset makrofageissa)
 • 12.9.2008 THM Sirpa Salin:Lyhytaikaisen laitoshoidon reaalimalli vanhuksen kotihoidon osana
 • 5.9.2008 MSc Mangesh Suryakant Pednekar:The Impact of Tobacco Use and/or Body Composition on Adult Mortality in Urban Developing Country Population. Results from the Mumbai Cohort Study, Mumbai, India, 1991-2003 (Tupakointiin ja painoon liittyvä kuolleisuus kehitysmaan kaupunkiväestössä. Seurantatutkimus Intian Mumbaissa 1991-2003)
 • 29.8.2008 KM Essi Ryymin:Teachers' Intelligent Networks. Study on Relationship-based Professional Development supported by Collaborative Learning Technologies (Opettajien älykkäät verkostot. Tutkimus vuorovaikutussuhteisiin perustuvasta, yhteisöllisellä teknologialla tuetusta ammatillisesta kehittymisestä)
 • 29.8.2008 THM Ilkka Pietilä: Between rocks and hard places: Ideological dilemmas in men's talk about health and gender (Puun ja kuoren välissä)
 • 29.8.2008 KL Arja-Tuulikki Wilén: Luottamus alueellisen yhteistyön haasteena ja mahdollisuutena (Trust as a challenge and possibility for regional collaboration)
 • 23.8.2008 M.Sc. Michael Preminger: The Uexküll Approach: Evaluation of Multivariate Data Organizations for Support of Visual Information Retrieval
 • 22.8.2008 FM Mari Hämäläinen: Inducible nitric oxide synthase as a target of anti-inflammatory treatment modalities (Indusoituva typpioksidisyntaasi anti-inflammatorisen lääkehoidon kohteena)
 • 22.8.2008 KM Juha Aleksi Virtanen: Symboliymmärrys ja kehitysyhteistyön merkitys sansibarilaisen nuoren kokemana
 • 15.8.2008 LL Sanna Poikonen: Turnip rape and oilseed rape allergy in children with atopic dermatitis (Rypsi- ja rapsiallergia atooppista ihottumaa sairastavilla lapsilla)
 • 15.8.2008 YTM Piia Korhonen: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta
 • 17.6.2008 KL Petri Nokelainen: Modeling of Professional Growth and Learning: Bayesian approach (Ammatillisen kasvun ja oppimisen mallintaminen: Bayesilainen lähestymistapa)
 • 16.6.2008 TtM Seija Olli: Diabetes elämänkumppanina - Nuoren ja perheen diabetekseen sopeutumista kuvaava substantiivinen teoria
 • 16.6.2008 FM Antti Järvelin: Applying Machine Learning Methods to Aphasic Data (Koneoppimismenetelmien sovelluksia afasiatutkimuksessa)
 • 14.6.2008 FM Leena Viiri: Association and functional studies on promoter polymorphisms within the apolipoprotein E gene, regarding lipid metabolism and atherosclerosis (Assosiaatio- ja funktionaalisia tutkimuksia apolipoproteiini E geenin säätelyalueen polymorfioista liittyen lipidimetaboliaan ja ateroskleroosiin)
 • 13.6.2008 LL Klaus Ranta: Social Phobia among Finnish Adolescents: Assessment, Epidemiology, Comorbidity, and Correlates (Sosiaalisten tilanteiden pelko suomalaisnuorilla: arviointi, esiintyvyys, samanaikaissairastavuus ja liitännäistekijät)
 • 13.6.2008 TtM Tiina Mäenpää: Alakoulun terveydenhoitajan ja perheen yhteistyö - Substantiivinen teoria ongelmalähtöisestä yhteistyöstä
 • 13.6.2008 TtM Pauliina Husu: Predictive value of health-related fitness tests on mobility difficulties in high-functioning older adults (Terveyskuntotestien pätevyys ennustettaessa ikääntyvien liikkumisvaikeuksia)
 • 13.6.2008 YTM Johanna Korpinen: Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa
 • 13.6.2008 HM Leena Helenius: Kaupungit symbolitaloudessa. Merkkien vaikutus mielikuvaan tulevaisuuden kaupungeista
 • 13.6.2008 FL Kati Juuti-Uusitalo: Functional genomics of a three-dimensional epithelial cell culture and coeliac small intestinal mucosal biopsy samples (Epiteelisoluviljelymallin ja keliaakikon ohutsuolen mukosan funktionaalinen genetiikka)
 • 12.6.2008 KM Anna Mari Leinonen: Ammatillinen opettajuus kansallisessa verkko-opetuksen kehittämishankkeessa
 • 7.6.2008 FM Minna-Kristiina Paakki: Consumer Trust in E-Commerce - A Feminist Ethnographic Study (Kuluttajan luottamus sähköisiin palveluihin - Feministis-Etnografinen tutkimus)
 • 6.6.2008 LL Ilkka Virkkunen: Out-of-Hospital Cardiac Arrest ­ Studies on aetiology, treatment and outcome (Sairaalan ulkopuolinen sydänpysähdys - Tutkimuksia etiologiasta, hoidosta ja selviytymisestä)
 • 6.6.2008 MD Elham Kharazmi: Reproduction, Hysterectomy and Risk of Cardiovascular Disease
 • 31.5.2008 YTM Katri Pynnöniemi: New Road, New Life, New Russia: International transport corridors at the conjunction of geography and politics in Russia (Uusi tie, uusi elämä, uusi Venäjä: kansainväliset liikennekäytävät Venäjän maantieteen ja politiikan välissä)
 • 31.5.2008 LL Kai Lehtimäki: Seizures and Cytokines: Experimental and Clinical Studies> (Sytokiinien vapautuminen epileptisten kohtausten jälkeen kokeellisessa ja ihmisen epilepsiassa)
 • 30.5.2008 LL Tiina Raivio: Whole blood self-tissue transglutaminase-based antibody testing in coeliac disease - From an in-house method to commercial rapid test applications (Kokoverinäytteen punasolujen oman kudostransglutaminaasin käyttöön perustuva vasta-ainetestaus keliakiassa - Omatekoisesta testausmenetelmästä kaupallisiin pikatestisovelluksiin)
 • 30.5.2008 LL Hanna Pelli: Recurrence in Acute Alcoholic Pancreatitis: Rate, Characteristics, and Risk Factors (Äkillisen alkoholihaimatulehduksen uusimisen esiintyvyys, luonnehdinta ja riskitekijät)
 • 28.5.2008 FL Carl-Erik Wikström: An investigation into factors for successful customer relationship management implementation: Change, information technology and the human being (Tutkimus asiakkuudenhallinnan käyttöönoton onnistumiseen liittyvistä tekijöistä: muutos, tietotekniikka ja ihminen)
 • 24.5.2008 FL Kari Suoniemi: Havaintokyky, musikaalisuus ja musiikinkuuntelukokemukset
 • 24.5.2008 YTM Jaakko Koivumäki: Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma: Tutkimus luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja merkityksestä muuttuvissa valtion asiantuntijaorganisaatioissa
 • 23.5.2008 FL Mikko Leinonen: Tieteellinen ajattelu ja filosofian rikkaruohot. Filosofian identiteetistä suomalaisen filosofian ongelmana ja filosofiakäsitykset Eino Kailan ja Erik Ahlmanin tuotannossa
 • 23.5.2008 FM Kaija Miettinen: Opetussuunnitelmat ja erityisopetus ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Asiakirja- ja kyselytutkimus opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta
 • 23.5.2008 TtM Minna Ritakallio: Self-Reported Depressive Symptoms and Antisocial Behaviour in Middle Adolescence (Itseilmoitetut masennusoireet ja epäsosiaalinen käyttäytyminen keskinuoruudessa)
 • 16.5.2008 KM Ritva Kuoppamäki: Ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot asiantuntijuuden kehittäjänä - Tieto- ja viestintätekniikan erikoistumisopintojen vaikuttavuus terveysalalla
 • 16.5.2008 MMM Tytti Sarkeala: Performance and effectiveness of organised breast cancer screening in Finland (Rintasyövän väestöseulonnan laatu ja vaikuttavuus Suomessa)
 • 16.5.2008 LL Juhani Myllymäki: Clinical features and long term prognosis in two forms of mesangial glomerulonephritis, IgA nephropathy and IgM nephropathy (Kahden mesangiaalisen munuaiskerästulehduksen, IgA-nefropatian ja IgM nefropatian, taudinkuva ja ennuste)
 • 12.5.2008 MBA Saikat Sarkar: Nonlinear Mean Reversion in Finnish Stock Returns: A Mean Impact Analysis
 • 10.5.2008 FM Sari Elfving: Taikalaatikko ja tunteiden tulkit. Televisio-ohjelmia ja ­esiintyjiä koskeva kirjoittelu suomalaissa lehdissä 1960- ja 70-luvuilla
 • 9.5.2008 M.S. Oleg Špakov: iComponent ­ Device-Independent Platform for Analyzing Eye Movement Data and Developing Eye-Based Applications (iComponent - laitteistoriippumaton, silmänliikkeiden analysointia ja katseeseen reagoivien ohjelmistojen kehittämistä tukeva, ohjelmistoalusta)
 • 9.5.2008 FL Ville Vuolanto: Family and Asceticism. Continuity Strategies in the Late Roman World (Perhe ja asketismi. Jatkuvuusstrategiat myöhäisantiikissa)
 • 2.5.2008 FM Outi Sareila: Pharmacological regulation of inducible nitric oxide synthase expression. Effects of Janus kinase inhibitors, orazipone and simendans (Indusoituvan typpioksidisyntaasin ilmentymisen farmakologinen säätely. Janus kinaasien estäjien, oratsiponin ja simendaanien vaikutus)
 • 18.4.2008 LL Arja Siirtola: Prevalence and Possible Causes of Dyslipidemia after Pediatric Solid Organ Transplantation (Dyslipidemian esiintyvyys ja mahdolliset syyt elinsiirteen saaneilla lapsilla)
 • 15.4.2008 HL Pirjo Koivula: Johtaminen ja IT:n mahdollisuudet. Survey-tutkimus julkishallinnon johtajien käyttämistä IT:n mahdollisuuksista vuosina 1992 ja 2006
 • 11.4.2008 LL Marjatta Sinisalo: Responses to vaccine antigens in chronic lymphocytic leukemia (Kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavien vasteet rokoteantigeeneille)
 • 4.4.2008 HM Nina Tynkkynen: Constructing the environmental regime between Russia and Europe. Conditions for social learning (Venäjän ja Euroopan välisen ympäristöyhteistyöregiimin rakentuminen. Sosiaalisen oppimisen reunaehdot)
 • 29.3.2008 FM Jaana Renko: Bacterial DNA Signatures in Arterial Inflammation (Bakteerien DNA valtimotulehduksessa)
 • 28.3.2008 TtL Raija Kokko: Aiming at culture conscious and tailored nursing (Päämääränä kulttuuritietoinen, räätälöity hoitotyö)
 • 28.3.2008 LL Anna-Stina Moisala: Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with a Hamstring Autograft (Artroskooppinen eturistisiteen rekonstruktio hamstring-jännesiirteellä)
 • 28.3.2008 FM Sari Vanhatupa: Regulation of STAT1 through Post-translational Modifications (STAT1 proteiinin translaation jälkeinen muokkaus)
 • 28.3.2008 HM Inga Nyholm: Keskijohto kuntamuutoksen näkijänä ja kokijana. Seutuyhteistyö muutosprosessina kuntien keskijohdon näkökulmasta
 • 28.3.2008 HL Juhani Filppula: Yrityskummit kunnallisen elinkeinopolitiikan ja yritystoiminnan kehittäjinä ja asiantuntija-arvioijina
 • 15.3.2008 FM Jarmo Peltola: Lama, pula ja työttömyys, Tamperelaisperheiden toimeentulo 1928-1938, 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa II
 • 14.3.2008 LL Sari Laitinen: Prostate cancer: from molecular genetics to prognostic markers (Eturauhassyöpä: molekyyligenetiikasta ennustetekijöihin)
 • 8.3.2008 YTL Paula Määttä: The ILO Principle of Equal Pay and Its Implementation (ILO:n samapalkkaperiaate ja sen toimeenpano)
 • 8.3.2008 FM Aki Järvinen: Games without Frontiers: Theories and Methods for Game Studies and Design (Pelit vailla rajoja: Pelitutkimuksen ja -suunnittelun teorioita ja menetelmiä)
 • 23.2.2008 VTM Kirsimarja Raitasalo: Informal social control of drinking. Finland in the light of international comparison (Juomisen epävirallinen sosiaalinen kontorolli. Suomi kansainvälisten tutkimusten valossa)
 • 23.2.2008 FM, YTM Sirke Mäkinen: Russian Geopolitical Visions and Argumentation. Parties of Power, Democratic and Communist Opposition on Chechnia and NATO, 1994-2003 (Geopoliittiset visiot ja argumentaatio Venäjällä. Vallan puolueiden, demokraattisen ja kommunistisen opposition Tshetsenia- ja NATO-argumentit vuosina 1994-2003)
 • 22.2.2008 LL Ilkka Uurto: Preclinical Evaluation of New Drug-Eluting Biodegradable Poly-D/L-lactic Acid Vascular Stent (Lääkettä luovuttavat, biohajoavat polylaktidiverisuonistentit)
 • 22.2.2008 MD Puyi Sheng: A STUDY ON REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY - Clinical, radiological and survival patterns (POLVEN TEKONIVELEN UUSINTALEIKKAUKSET - kliininen, radiologinen ja implantin elinikä tutkimus)
 • 16.2.2008 FM Jaakko Pohjoismäki: Modulation of mitochondrial DNA replication and recombination in mammalian tissues and cultured cells (Mitokondrio-DNA:n replikaation ja rekombinaation modulaatio nisäkäskudoksissa ja viljellyissä soluissa)
 • 16.2.2008 YTM Hanna-Mari Ikonen: Maaseudun naiset yrittäjinä. Elettyjä käytäntöjä ja jaettuja merkityksiä yrittävässä yhteiskunnassa
 • 15.2.2008 YTM Noora Ellonen: Kasvuyhteisö nuorten turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen
 • 9.2.2008 LL Ilkka Pirinen: Turvapaikanhakijoiden terveydentila. Tutkimus Tampeereen kaupungin ulkomaalaistoimiston terveydenhuoltoyksikössä
 • 8.2.2008 FM Emma-Leena Alarmo: Characterization of Bone Morphogenetic protein 7 in Breast Cancer (Luun morfogeneettisen proteiini 7:n karakterisointi rintasyövässä)
 • 1.2.2008 KL Jussi Pihkala: Ammattikorkeakoulutuksen aikaiset yrittäjyysintentioiden muutokset
 • 26.1.2008 TtM Eila Virkkunen: Farmasian ammatillinen kenttä muuttuvassa sairaalassa
 • 25.1.2008 VTL Pekka Parkkinen: Väestön ikääntymisen vaikutukset kuntatalouteen
 • 25.1.2008 FM, YTM Seppo Ruoho: Essays on the Measurement of Economic Growth (Esseitä taloudellisen kasvun mittaamisesta)
 • 25.1.2008 TtM Sari Fröjd: Mental Health in Middle Adolescence. Associations of Family Factors with Diverse Maladjustment Outcomes (Perhetekijät ja mielenterveys nuoruusiässä)
 • 19.1.2008 DI, YTL Jussi Viertiö: Hallitusti vai ajautuen? Tutkimus Euroopan unionin päätöksenteosta
 • 18.1.2008 YTM Heli Valokivi: Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista
 • 11.1.2008 KTM Anna-Maija Liuhanen: How are University Evaluations used? (Miten yliopistojen kokonaisarviointeja hyödynnetään?)
 • 11.1.2008 YTL Pekka Hokkanen: Kansalaisosallistuminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä

 • Tampereen yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopiston julkaisukeskus Tampereen yliopisto

  käyntiä 30.12.2003 alkaen