TtM Eila Virkkusen sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Farmasian ammatillinen kenttä muuttuvassa sairaalassa (The professional domain of pharmacy work in a changing hospital)

tarkastetaan 26.1.2008 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Juha Kinnunen (Kuopion yliopisto). Kustoksena toimii professori Juhani S. Lehto.

***

Eila Virkkunen on syntynyt Kuopiossa ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Virkkusen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1287, Tampere University Press, Tampere 2008. ISBN 978-951-44-7182-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 685, Tampereen yliopisto 2008. ISBN 978-951-44-7183-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Eila Virkkunen, eila.virkkunen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksen kohteena oli farmaseuttien ja proviisorien toimivalta-alue ja ammattikulttuuri sairaalaympäristössä. Sairaalafarmasia on erillinen farmasian osa-alue, jolla on omat erityispiirteensä ja suhteellisen lyhyt historia. Se on myös monille tuntematon farmasian alue. Tutkimuksessa sairaala-apteekkia ja lääkekeskusta tarkasteltiin ammatillisena kenttänä farmaseuttisen henkilökunnan ja heidän lähiammattilaistensa, lääkärien ja sairaanhoitajien näkökulmista. Lisäksi suomalaista sairaalafarmasiaa kontrastoitiin ruotsalaiseen. Tutkimusote oli laadullinen ja metodina tutkimuksessa oli sisällön analyysi.

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen keskeisiä toimivalta-alueita ovat lääkkeiden hankinta, varastointi, valmistus, tutkiminen, jakelu ja lääkeinformaatio. Farmaseutit ja proviisorit määrittelevät lääkehuollosta huolehtimisen ydintehtäväkseen. Lääkehuollon keskeiset osat ovat lääkevalmistus, lääkelogistiikka ja lääkeinformaatio. Farmaseutit ja proviisorit käsittävät työnsä laaja-alaisesti. Työ koostuu monista tehtävä-alueista. Sairaalaorganisaatio näkee sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminnan enemmän lääkelogistiikan kuin sen muun toiminnan kautta. Osastofarmasia/kliininen farmasia on uusi toimivalta-alue, jota farmaseutit ja proviisorit ovat rakentamassa ja vakiinnuttamassa. Osastofarmasian/kliinisen farmasian kehitys ja sen toimintatapojen luominen on kuitenkin ollut hidasta. Farmaseuttisen työn keskeiset toimivalta-alueet ovat Suomen ja Ruotsin sairaaloissa varsin samanlaisia apteekkijärjestelmien erilaisuudesta huolimatta. Kliinisen farmasian kehitys on molemmissa maissa ollut hidasta.

Farmaseuttien ja proviisorien arvot, normit ja työtä koskevat perusolettamukset ovat yhdenmukaisia. Näitä arvoja ovat tarkkuus, huolellisuus, puhtaus, järjestys, perusteellisuus ja vakavuus. Toiminta-ajatuksena on huolehtia lääkehuollosta turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti ja niin että potilas saa parasta mahdollista lääkehoitoa. Tämä toteutuu yhteistyössä muiden professioiden kanssa. Työssä farmaseutit ja proviisorit korostavat tieteellistä tietoa ja esittävät itsensä lääkealan asiantuntijoina. Ammattikulttuuri piirtyy byrokraattis-professionaalisena, mikä on tyypillistä terveydenhuollon organisaatioille. Kulttuuria leimaa etnosentrisyys, mutta kulttuuri on muuttunut avoimempaan ja eri ammattiryhmien yhteistyötä painottavaan suuntaan. Farmaseuttien ja proviisorien perinteiset ammattikulttuuriset arvot ja farmaseuttisen työn erillisyys tulevat esille myös ruotsalaisessa tutkimusaineistossa. Farmaseuttisen työn uusia ammattikulttuurisia arvoja sekä Suomessa että Ruotsissa ovat avoimuus, yhteistyö lähiammattilaisten kanssa ja potilaskeskeisyys. Nämä arvot tulevat yhtäältä kliinisen farmasian ideologiasta, toisaalta ne ovat peräisin terveydenhuollon asiakaskeskeisyyttä ja eri ammattilaisten yhteistyötä korostavasta toimintakulttuurista. Uudet ja perinteiset arvot elävät yhdessä ja luovat jännitteitä ja ristiriitoja työhön. Farmaseuttien ja proviisorien yhteistyö sairaanhoitajien ja lääkäreiden kanssa on viime vuosina lisääntynyt. Fyysinen ja sosiaalinen etäisyys ja erillisyys vaikeuttavat keskinäistä yhteistyötä ja tämä tulee esille myös lääkärien ja sairaanhoitajien taholta.

 

käyntiä 8.1.2008 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto