LL Teemu Murtolan epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Prostate cancer incidence among men using statins, finasteride or antidiabetic drugs (Statiinien, finasteridin tai diabeteslääkkeiden käytön yhteys eturauhassyövän ilmaantuvuuteen)

tarkastetaan 18.12.2009 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Jarmo Virtamo (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Anssi Auvinen.

***

Teemu Murtola on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt tutkijana Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksella vuodesta 2004 lähtien sekä erikoistuva lääkärinä Keski-Suomen keskussairaalan kirurgian klinikalla vuodesta 2008 lähtien.

Murtolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1482, Tampere University Press, Tampere 2009. ISBN 978-951-44-7925-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 917, Tampereen yliopisto 2009. ISBN 978-951-44-7926-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Teemu Murtola, puh. 040 581 3177, teemu.murtola@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Kolesterolilääkkeiden, finasteridin ja diabeteslääkkeiden käyttäjillä muuta väestöä vähemmän eturauhassyöpää

Kansallisesti kattavassa rekisteritietoja käyttävässä tutkimuksessamme havaitsimme, että miehillä, jotka käyttivät yleisimmin käytössä olevia kolesterolilääkkeitä, statiineja, todettiin merkittävästi muuta väestöä vähemmän eturauhassyöpää. Tämä yhteys todettiin kaiken asteisilla eturauhasen kasvaimilla, mutta kansallisella tasolla statiinien käyttäjillä oli vähemmän erityisesti syövän vaarallisinta muotoa, levinnyttä eturauhassyöpää.

Myös eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa käytetyn finasteridin käyttöön liittyi alentunut paikallisen eturauhassyövän ilmaantuvuus, mutta koko Suomen väestön tasolla tämä suojavaikutus oli peittynyt. Luultavimmin tämä johtui eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitoon liittyvästä tehostuneesta eturauhassyöpädiagnostiikasta. Lisäksi miehillä, jotka olivat käyttäneet finasteridia vähintään neljän vuoden ajan, todettiin enemmän aggressiivista eturauhassyöpää.

Edelleen todettiin diabeteslääkkeitä käyttävillä miehillä olevan muuta väestöä vähemmän eturauhassyöpää käytetystä lääketyypistä riippumatta. Näillä miehillä syövän ilmaantuvuus oli sitä matalampi mitä pidempään diabeteslääkkeitä oli käytetty. Tämä vaikutus luultavimmin johtuu diabeetikkomiesten alentuneesta miessukuhormonien tasosta.

Tutkimuksessa käytettiin kahta laajaa tutkimusaineistoa; Syöpärekisterin ja Väestörekisterin avulla muodostettiin kansallisesti kattava, n. 50 000 miehen tapaus-verrokkiaineisto, jonka rekisteritiedot haettiin vuosilta 1995-2002. Lisäksi oli käytössä suomalaiseen eturauhassyövän seulontatutkimukseen osallistuneista miehistä koottu n. 23 000 miestä käsittävä kohorttiaineisto. Tämän aineiston tiedot olivat käytössä vuosilta 1996-2004. Lääkkeiden käyttötiedot haettiin KELA:n reseptitietokannasta. Todettujen eturauhassyöpien määriä sekä ominaisuuksia verrattiin lääkeaineita käyttäneiden miesten ja muun väestön välillä.

Edellä mainittujen havaintojen lisäksi totesimme, että oireettoman eturauhassyövän seulonnassa käytetty PSA testaus on todennäköisesti merkittävästi tavallisempaa niiden miesten keskuudessa, jotka käyttävät lääkkeitä säännöllisesti. Tätä seikkaa pystyttiin selvittämään vertaamalla keskenään kahden eri tutkimusaineiston tuloksia. Seulontatutkimukseen osallistuneiden miesten kohorttiaineistossa jokainen mies osallistui PSA testaukseen lääkkeiden käytöstä riippumatta, kun taas tapaus-verrokki aineistossa PSA testaus riippui tutkimusväestön omasta aktiivisuudesta. Näin ollen kohorttiaineistossa havaittu yhteys lääkkeiden käytön ja alentuneen eturauhassyövän ilmaantuvuuden välillä oli kansallisessa tapaus-verrokkiaineistossa peittynyt sekä finasteridin että statiinien osalta. Kuitenkin levinneen eturauhassyövän ilmaantuvuus oli statiinien käyttäjillä merkittävästi alhaisempi myös väestötasolla.

Tämä väitöskirjatyö antaa runsaasti uutta tietoa lääkeaineiden käytön ja eturauhassyövän yhteyksistä. Nykyisen tutkimustiedon valossa voidaan sanoa, että finasteridin käytöllä voidaan pienentää riskiä saada varhaisessa vaiheessa oleva eturauhasen kasvain, myös silloin kun lääkettä käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tietoa voidaanko tällä tavalla vähentää eturauhassyövän aiheuttamia kuolemia. Lisäksi finasteridin käyttöön mahdollisesti liittyvä agressiivisten eturauhaskasvaimien riski vaatii jatkossa vielä lisätutkimuksia, jotka selvittävät tarkemmin finasteridihoidon vaikutusta eturauhassyövän kehitykseen.

Diabeteslääkkeiden käyttäjien matalampi eturauhassyövän ilmaantuvuus liittyy todennäköisimmin näiden miesten perussairauteen eli diabetekseen, mistä on julkaistu aiempaakin tutkimusnäyttöä. Tämä tutkimus osoitti, että eturauhassyövän ilmaantuvuuden aleneminen ei liity minkään yksittäisen diabeteslääkkeen käyttöön vaan on kaikilla lääketyypeillä samanlainen. Löydös lisää tietoutta eturauhassyövän syntyyn ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä.

Yleisimmin käytetyllä kolesterolilääkeryhmällä, statiineilla, näyttäisi olevan suotuisia vaikutuksia eturauhassyövän kehitykseen. Tutkimukseen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi ei näitä lääkkeitä voi kuitenkaan toistaiseksi vielä tähän tarkoitukseen suositella, vaan tarvitaan lisätutkimuksia statiinien vaikutuksista eturauhassyövän kehitykseen sekä lopulta kliinisiä hoitotutkimuksia. Tulevaisuudessa tuleekin selvittää, voitaisiinko statiinien avulla ehkäistä eturauhassyöpää sellaisilla miehillä, jotka ovat korkeassa riskissä saada tämä tauti. Toisaalta tulisi myös selvittää, voitaisiinko statiinien avulla ehkäistä eturauhassyövän etenemistä miehillä, joilla on jo todettu paikallinen eturauhasen kasvain.

 

käyntiä 2.12.2009 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto