FM Joanna Danielssonin laboratoriolääketieteen alaan kuuluva väitöskirja

Liver Enzymes and Lifestyle (Maksaentsyymit ja elämäntapatekijät)

tarkastetaan 14.11.2014 klo 12 Terveysteknologiakeskus Mediwestin auditoriossa, Koskenalantie 16, 60220 Seinäjoki.

Vastaväittäjänä on dosentti Kalle Jokelainen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Onni Niemelä.

Maksaentsyymit ja elämäntapatekijät


Maksan toimintaa kuvaavien maksaentsyymien viitearvot syytä tarkistaa?

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin alkoholinkulutuksen, ylipainon, kahvinjuonnin ja maksan toimintaa kuvaavien laboratorioarvojen välisiä yhteyksiä laajassa kansallisessa FINRISKI-väestöaineistossa. Tutkimuksessa selvitettiin näiden tekijöiden vaikutuksia myös terveydenhuollossa käytettäviin maksaentsyymien (ALAT, GT) viitearvoihin. Tämän arvioitiin olevan tärkeää, koska Suomessa yleisesti käytössä olevissa maksaentsyymien normaaleiksi tulkittavissa arvoissa (ns. viitearvot) ei aikaisemmin ole huomioitu alkoholinkäytön ja ylipainon mahdollisia vaikutuksia. Tutkimuksessa havaittiin normaalipainoisista ja alkoholia käyttämättömistä henkilöistä määritettyjen viiterajojen olevan jopa 50 % matalammat verrattuna Suomessa tätä nykyä käytettäviin viitearvoihin. Virheellisesti asetetuista viitearvoista voi seurata virheellisiä tulkintoja niin alkoholin suurkulutuksen kuin muidenkin maksaa vaurioittavien tilojen tunnistamisessa.

Lisäksi tutkimuksissa ilmeni, että maksaentsyymien aktiivisuudet muuttuvat ikäriippuvaisesti ja jo kohtuullisen alkoholinkulutuksen myötä, jos mukana on ylipainoa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta johtuen lihavilla alkoholinkuluttajilla maksa-arvot ovat yleensä kohonneella tasolla. Kahvinjuonnin sen sijaan havaittiin mahdollisesti jopa suojaavan maksaa runsaasti alkoholia käyttävillä henkilöillä. Tulosten perusteella alkoholin riskikulutuksen rajoja pitäisi väestötasolla tarkastella ikäluokittain; iän lisääntyessä maksaentsyymien aktiivisuudet ja terveysriskit nousevat jo puolta vähemmillä annoksilla kuin nuoremmilla.

Alkoholin liiallinen käyttö ja ylipaino liitännäisongelmineen ovat merkittäviä uhkia Suomen kansanterveydelle. Näiden varhainen havaitseminen ja ennaltaehkäisy ovat perusedellytyksiä onnistuneelle terveydenhuollolle. Maksaentsyymien seurannalla voidaan saada hyödyllistä tietoa maksasairauksista, mutta seurannalla on myös ennustearvoa mm. metabolisen oireyhtymän, diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien kehittymisessä.

                                               ******

Joanna Danielsson (o.s. Tynjälä, s. 1981) on syntynyt Dragsfjärdissä ja hän on on kirjoittanut ylioppilaaksi Turussa vuonna 2000 ja valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2008.

Danielssonin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1983, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9596-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1470, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9597-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Joanna Danielsson; joanna.danielsson@epshp.fi tai puh. 06 415 5103, onni.niemela@epshp.fi tai puh. 06 415 4719