YTM Elina Laten informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja

Cultural and contextual shaping of scholarly communication. Publishing and reading practices in Finnish state research institutes (Valtion tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden julkaisemisen ja lukemisen käytännöt)

tarkastetaan 14.11.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Terttu Luukkonen (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos). Kustoksena toimii yliopistonlehtori Sanna Talja.

Valtion tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden julkaisemisen ja lukemisen käytännöt


Väitöskirja käsittelee valtion tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden julkaisemisen ja lukemisen käytäntöjä sekä näihin käytäntöihin vaikuttavia tekijöitä. Suomessa toimii tällä hetkellä 18 valtion tutkimuslaitosta eri ministeriöiden alaisuudessa. Tutkimuslaitosten tehtävänä, erilaisten viranomaistehtävien ohella, on tuottaa tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten yksityisten yritysten kanssa on myös yleistä.

Tutkimus pohjautuu valtion tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden haastattelu- ja kyselyaineistoon. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä erilaista julkaisuorientaatiota; ammatillinen, akateeminen artikkeli, konferenssi ja teollinen julkaisuorientaatio. Lukemisen osalta tunnistettiin ammatillinen, akateeminen ja faktalukuorientaatio.

Julkaisemisen ja lukemisen orientaatiot painottuvat eri tavoin eri tieteenaloilla. Luonnon- ja lääketieteen alalla tutkimuksen tulokset raportoidaan usein artikkelimuodossa kun taas yhteiskuntatieteissä ja humanistisilla aloilla tutkimustuloksia raportoidaan useammin monografiamuodossa.  Yhteiskuntatieteissä kuten myös bio- ja ympäristötieteissä kommunikointi ammatillisen yleisön kanssa on tärkeää. Teknillisillä aloilla ja luonnontieteissä puolestaan konferenssijulkaiseminen sekä salassa pidettävien tutkimusraporttien tuottaminen on muita tieteenaloja yleisempää.

Tieteenalan lisäksi myös tutkimuksen luonne ja tutkimuskonteksti vaikuttavat tutkijoiden tapaan julkaista ja lukea.  Esimerkiksi teoreettista tai empiiristä tutkimusta tuottavat Suomen Akatemian tutkimusrahoituksella työskentelevät tutkijat julkaisevat ja lukevat muita enemmän akateemista kirjallisuutta. Ministeriöiden tai yksityisten yritysten rahoittamien kehitys- ja selvitysprojektien parissa työskentelevät tutkijat tuottavat ja lukevat taas selvästi enemmän ammatillisia tai teollisia julkaisuja.

Tutkimustulokset osoittavat että tutkijoiden julkaisemisen ja lukemisen käytännöt eroavat merkittävästi toisistaan eri tieteenaloilla ja erilaisten tutkimusprojektien välillä. Tämä tulisi ottaa huomioon myös tutkimuksen arvioinnissa, jossa pääpaino on yleensä akateemisissa julkaisuissa.

                                               ******

Elina Late on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2012 tohtoriopiskelijana Tampereen yliopistossa.

Laten väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1992, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9624-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1479, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9625-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Elina Late: elina.late@uta.fi