FM Eveliina Asikaisen ympäristöpolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Luontopolitiikkaa lähiöissä - lähiöluonnon muotoutuminen Tampereen Hervannassa ja Vuoreksessa
(Suburban Politics of Nature and Enactment of Nature in the Hervanta and Vuores Suburbs of Tampere, Finland)

tarkastetaan 21.11.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Ari Lehtinen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Yrjö Haila.

Lähiön luonto muotoutuu osana suunnittelua ja lähiöelämää


Lähiön rakentaminen muuttaa luontoa äkillisesti ja toimii alkupisteenä hienovaraisemmille, vaikeammin todennettaville muutoksille. Kasvillisuudessa ja eläimistössä tapahtuvien muutosten lisäksi myös luonnolle annetut merkitykset ja tavat hallita ja käyttää luontoa muuttuvat. Eveliina Asikainen on tutkinut väitöskirjassaan näitä muutoksia tänä vuonna 40 vuotta täyttäneessä Hervannassa. Lisäksi hän on selvittänyt luonnon suunnittelua Vuoreksen osayleiskaavoituksessa.
 
Asikaisen väitöstutkimus paneutuu perusteellisesti Hervannan ja Vuoreksen luontoon. Hän tarkastelee, miten luontoa määritellään asuinaluesuunnittelussa ja lähiöasumisen arjen käytännöissä. Lisäksi Asikainen on perehtynyt Hervannan kasvillisuudessa tapahtuneisiin muutoksiin. Aineistona on käytetty Vuoreksen suunnitteludokumentteja, Hervannan suunnittelusta ja historiasta kertovaa aikalaisaineistoa, virkamiesten ja muiden toimijoiden haastatteluja, kävelyhaastatteluja asukkaiden kanssa sekä kasvillisuusanalyysia. Näin hän on voinut  muodostaa tapaustutkimukselle ominaisen tiheän kuvauksen tutkimuskohteesta.

Asikaisen tutkimuksen mukaan lähiölle ominaisin ja asukkaillekin tärkeä luonto löytyy usein sellaisista paikoista, joita maankäytön suunnittelussa ei pidetä arvokkaana luontona: esimerkiksi laskettelurinteestä, meluvallilta tai pienestä polkujen täyttämästä korttelimetsästä. Lisäksi asukkaat arvostavat lähiötä ympäröivää erämaista luontoa, jota he ovat puolustaneet aktiivisesti. Hervantalaiset ovatkin itse vaikuttaneet kaupunginosan luonnon muotoutumiseen sekä arkisilla käytännöillään että aktiivisella vaikuttamisella. Toisaalta Vuoreksen suunnittelussa luonto on määritelty pelkästään biologisiin arvoihin perustuen.

Yleisemmällä tasolla Asikainen toteaa, että suunnittelijoiden ja asukkaiden erilaiset luontoon liittyvät pyrkimykset ja tavat hahmottaa luonto aiheuttavat jännitteitä. Asukkaat kokevat usein hallintapyrkimysten vaikeuttavan mahdollisuuksiaan käyttää luontoa, vaikka luonnon hoito onkin monien luonnon käyttötapojen edellytys. Toinen jännitteiden aiheuttaja on luonnon muuttuminen – esimerkiksi puiden kaatuminen Suolijärven metsässä - ja sen tulkitseminen. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet näissä tilanteissa riippuvat vahvasti siitä, miten hyvin he voivat tuoda kokemuksiinsa perustuvaa luontoon liittyvää tietoa päätöksentekoon.

Tulostensa perusteella Asikainen esittää, että erityisesti asuinalueiden eheyttämisessä on tärkeää tarkastella luontoa huomattavasti nykyistä monipuolisemmin, jotta lähiöluontoon sisältyvä luonnon monimuotoisuus ja asukkaille ominaiset tavat toimia lähiön luonnossa pystytään selvittämään. Asikainen esittelee myös yhden tähän tarkoitukseen soveltuvan menetelmän – kävelyhaastattelun. Uusien asuinalueiden suunnittelussa olisi taas tärkeää jättää suunnitelmiin väljyyttä, joka tekisi mahdolliseksi ottaa sen millaisiksi asukkaiden tavat käyttää luontoa muuttuvat lähiön rakentuessa.

                                               ******

Eveliina Asikainen on syntynyt Puumalassa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa. Nykyisin hän toimii päätoimisena tuntiopettajana Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden ohjelmassa.

Asikaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1991, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9622-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1478, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9623-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Eveliina Asikainen, Puh. 040 588 3194, eveliina.asikainen@uta.fi, www.eveasikainen.fi